§ 2. - Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Monitor Polski

M.P.1985.5.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1985 r.
§  2.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 179) oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wstawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133 i z 1972 r. Nr 54, poz. 351).