Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Monitor Polski

M.P.1985.46.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1985 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 23 grudnia 1985 r.
w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1985 r. Nr 49, poz. 261) uchwala się, co następuje:
1.
Ceny urzędowe ustala się na:
1)
środki spożycia i usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania lub ochrony zdrowia ludności:
a)
chleb, mąkę żytnią i pszenną, makaron, kaszę jęczmienną i kaszę manną, ryż oraz płatki owsiane i jęczmienne,
b)
mięso wieprzowe, wołowe i cielęce, przetwory z tego mięsa, z wyjątkiem wyrobów garmażeryjnych z mięsa, mięso mielone, kurczęta - objęte centralnym rozdzielnictwem oraz podroby w sprzedaży reglamentowanej,
c)
słoninę, smalec wieprzowy, masło i tłuszcze roślinne,
d)
mleko spożywcze, śmietanę i śmietankę o zawartości 9% i 12% tłuszczu,
e)
mleko w proszku oraz mleczne mieszanki spożywcze (laktowity) produkcji krajowej,
f)
sery, z wyjątkiem serów owczych i owczo-krowich,
g)
konserwy "Bobo-Vita", odżywki spożywcze oraz przetwory owocowo-warzywne "Bobo-Fruit" dla dzieci do lat 3, produkowane według specjalnej technologii,
h)
cukier,
i)
herbaty paczkowane w kraju: "Popularna", "Gruzińska" i "Assam",
j)
węgiel i brykiety z węgla, koks, półkoks, ogrzewanie mieszkań energią cieplną oraz dostawę ciepłej wody do mieszkań,
k)
gaz przewodowy i bezprzewodowy oraz energię elektryczną do użytku domowego,
l)
podręczniki szkolne i akademickie oraz zeszyty 16- i 32-kartowe,
ł)
leki gotowe, surowice i szczepionki oraz wyroby opatrunkowe, objęte wykazami ustalonymi przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
m)
przewozy osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji masowej,
n)
świadczenia uspołecznionych zakładów pomocy społecznej, domów małych dzieci, przedszkoli, żłobków i zakładów opiekuńczo-wychowawczych oraz usługi noclegowe szkolnych schronisk młodzieżowych,
o)
bilety wstępu do kin, muzeów oraz teatrów, oper, operetek, filharmonii i innych instytucji artystycznych, z wyjątkiem biletów wstępu na imprezy estradowe, kabaretowe i cyrkowe,
p)
świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia - szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych i innych,
r)
osobiste świadczenia osób fizycznych na rzecz zakładów społecznych służby zdrowia - oddawanie krwi i inne,
s)
przewozy osób w żegludze przybrzeżnej,
2)
środki produkcji i usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów wytwarzania:
a)
węgiel i brykiety z węgla oraz koks i półkoks,
b)
ropę naftową i olej opałowy,
c)
gaz przewodowy i bezprzewodowy,
d)
energię elektryczną,
e)
drewno tartaczne i tarcicę ogólnego przeznaczenia,
f)
bawełnę,
g)
podstawowe włókna chemiczne - jedwab wiskozowy, poliamidowy i poliestrowy włókienniczy nieteksturowany i techniczny oraz dywanowy, włókna wiskozowe, poliamidowe i poliestrowe cięte i ciągnione typu bawełnianego, wełnianego i dywanowe oraz włókna akrylowe i polipropylenowe cięte i ciągnione,
h)
kauczuki i ich lateksy,
i)
nowe opony produkcji krajowej do pojazdów samochodowych ciężarowych, autobusów i trolejbusów oraz sprzętu rolniczego: maszyn, urządzeń i ciągników,
j)
autobusy, trolejbusy, tramwaje, samochody ciężarowe i ciągniki drogowe o ładowności powyżej 1,5 tony,
k)
ciągniki kołowe uniwersalne rolnicze, wytwarzane przez Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus",
l)
apatyty i fosforyty,
ł)
rudy i złom metali - ceny skupu i zbytu,
m)
wyroby hutnictwa żelaza i stali, z wyjątkiem odkuwek, kół, obręczy, pierścieni kutowalcowanych, rozjazdów i akcesoriów kolejowych,
n)
hutnicze wyroby z metali nieżelaznych oraz wyroby przetwórstwa metali nieżelaznych,
o)
kable i przewody,
p)
siarkę i kwas siarkowy,
r)
cement,
s)
celulozę,
t)
mąkę żytnią i pszenną, kaszę jęczmienną i kaszę mannę, mięso wieprzowe, wołowe i cielęce objęte centralnym rozdzielnictwem, słoninę, sadło, smalec wieprzowy, masło, tłuszcze roślinne jadalne zużywane wyłącznie do celów spożywczych, mleko spożywcze, śmietanę i śmietankę o zawartości 9% i 12% tłuszczu, mleko w proszku, sery, z wyjątkiem serów owczych i owczo-krowich, cukier,
u)
nawozy sztuczne, z wyjątkiem nawozów ogrodniczych, oraz wapno nawozowe,
w)
mieszanki paszowe średniobiałkowe dla bydła, trzody i kontraktowanych kurcząt rzeźnych, koncentraty paszowe wysokobiałkowe i mieszanki paszowe mineralne dla bydła i trzody, mieszanki paszowe mlekozastępcze, mleko paszowe odtłuszczone, maślankę i serwatkę w proszku, kazeinę na pasze oraz zboża, łącznie z kukurydzą, śruty zbożowe, otręby i śruty poekstrakcyjne,
z)
podstawowe środki ochrony roślin, objęte wykazem określonym przez Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów, z wyjątkiem preparatów importowanych gotowych,
ż)
usługi wykonywane przez zakłady naprawcze sprzętu medycznego i zakłady techniki medycznej, podporządkowane radom narodowym lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
3)
podstawowe produkty rolne skupowane przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz importowane - ceny skupu i zbytu:
a)
zboża z wyjątkiem prosa oraz materiału siewnego zbóż,
b)
żywiec rzeźny wołowy, wieprzowy i cielęcy, a także kurczęta skupowane w ramach kontraktacji, produkowane w oparciu o mieszanki pełnoporcjowe z zasobów państwowych,
c)
prosięta i warchlaki ze skupu interwencyjnego,
d)
mleko krowie,
e)
buraki cukrowe,
f)
ziemniaki, z wyjątkiem ziemniaków wczesnych i sadzeniaków, w okresie od stycznia do maja i od września do grudnia,
g)
rzepak i rzepik, z wyjątkiem materiału siewnego,
h)
wełnę owczą,
i)
skóry surowe - bydlęce, cielęce i świńskie,
j)
liście tytoniu.
2.
Ceny urzędowe ustala się również na:
1)
spirytus (alkohol etylowy) surowy, spirytus (alkohol etylowy) rektyfikowany (zwykły, wyborowy i luksusowy), z wyjątkiem spirytusu posiarczynowego, porektyfikacyjnego i odwodnionego oraz wyroby spirytusowe, z wyjątkiem skupowanych od ludności,
2)
wyroby tytoniowe, z wyjątkiem skupowanych od ludności,
3)
zapałki produkcji krajowej,
4)
benzynę i olej napędowy,
5)
złoto i inne metale szlachetne oraz złom z tych metali,
6)
usługi pogrzebowe, objęte wykazem określonym przez Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
7)
wstęp do parków miejskich, ogrodów zoologicznych, ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, kąpielisk, łaźni i szaletów miejskich,
8)
wywóz nieczystości przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej,
9)
obowiązkowe badania i kontrole przedmiotów, prowadzone na podstawie odrębnych przepisów - sprawowanie dozoru technicznego, badania techniczne pojazdów, badania towarów w imporcie i eksporcie, pomiary i badania wykonywane przez Państwową Inspekcję Radiową,
10)
usługi magazynowania rezerw państwowych,
11)
mapy i inne materiały geodezyjne i kartograficzne, sprzedawane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Jako ceny urzędowe traktuje się opłaty:
1)
za przewozy krajowe osób i bagażu koleją i transportem samochodowym publicznym (w komunikacji regularnej objętej rozkładem jazdy), z wyjątkiem cen za miejsca sypialne i w wagonach do leżenia, oraz za przewozy krajowe ładunków koleją, transportem samochodowym publicznym i wodnym, ustalane na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272),
2)
za usługi pocztowe i telekomunikacyjne w obrocie krajowym, ustalane na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1986 r.