Określenie wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się w 1986 r. ceny urzędowe.

Monitor Polski

M.P.1986.6.43

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 13 lutego 1986 r.
w sprawie określenia wykazu środków ochrony roślin, na które ustala się w 1986 r. ceny urzędowe.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 lit. z) uchwały Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 grudnia 1985 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 46, poz. 296), zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz środków ochrony roślin, na które ustala się ceny urzędowe, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1986 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1986 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, NA KTÓRE USTALA SIĘ CENY URZĘDOWE

I.

Środki owadobójcze

1. Anthio

2. Cymbusz 10 EC, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

3. Decis 2,5 EC, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

4. Enolofos

5. Foschlor płynny 25, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

6. Gamametox pylisty

7. Karbolina DNK

8. Metofos płynny 30

9. Mgławik extra

10. Metox płynny 30, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

11. Owadofos płynny 50, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

12. Owadziak pylisty 2,4

13. Pirimor 50 DP, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

14. Propotox M płynny, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

15. Prometen płynny

16. Ripcord 10 EC

17. Roztoczol extra płynny 8, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

18. Sadofos płynny 30, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

19. Sherpa 25 EC

20. Zolone 35 EC (płynny)

II.

Środki chwastobójcze

21. Aminopielik D

22. Aminopielik P

23. Antyperz płynny 38

24. Azogard

25. Buracyl

26. Betanal

27. Betanal AM-11

28. Chwastox płynny

29. Chwastox D

30. Chwastox DF

31. Chwastox F

32. Chwastox extra

33. Chwastox M

34. Dosanex

35. Dosamix

36. Fusilade

37. Illoxan 36 EC

38. Merpelan AZ

39. Nortron

40. Pielik

41. Pielisam

42. Pyramin

43. Ro-Neet 6 E

44. Reglone

45. Roundup, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

46. Suffix BW

47. Triflurotox

48. Teridox 500 EC

III.

Środki grzybobójcze

49. Bayleton 25 WP

50. Cynkotox, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

51. Cynkomiedzian, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

52. Funaben 3

53. Funaben 4

54. Mankuprox

55. Miedzian 50, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

56. Ridomil plus 45 WP, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

57. Sadoplon 75, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych,

58. Siarkol K

59. Siarkol extra

IV.

Zaprawy nasienne

60. Zaprawa Funaben T, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

61. Zaprawa Oxafun T

62. Zaprawa nasienna T, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

63. Zaprawa nasienna T zawiesinowa

V.

Preparaty różne

64. Iorowit, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

65. Kumader, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

66. Rodentox, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych

67. Ziarno zatrute, z wyjątkiem opakowań 0,3 kg(l) i mniejszych