Określenie właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych.

Monitor Polski

M.P.2018.246

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

Na podstawie art. 160 § 4 i art. 166 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 9 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Komisarz wyborczy wykonuje ustawowe zadania i czynności wyborcze na obszarze powiatów i gmin w tych powiatach oraz miast na prawach powiatu zgodnie z właściwością terytorialną, określoną w załączniku nr 1 do uchwały.
1. 
Do właściwości rzeczowej wyznaczonego komisarza wyborczego w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim należy:
1)
wykonywanie zadań w sprawach związanych z wyborami do sejmiku województwa;
2)
ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na obszarze województwa oraz ogłaszanie ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
3)
sporządzanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa;
4)
zwoływanie pierwszej sesji nowo wybranego sejmiku województwa;
5)
postanawianie o wstąpieniu kandydata z tej samej listy na miejsce radnego sejmiku województwa, którego mandat wygasł;
6)
ogłaszanie zmian w składzie sejmiku województwa;
7)
podawanie do publicznej wiadomości informacji o rozwiązaniu, z mocy prawa, sejmiku województwa;
8)
dokonywanie podziału województwa na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym;
9)
stwierdzanie wygaśnięcia mandatów radnych sejmiku województwa, w przypadkach określonych w art. 383 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanej dalej "Kodeksem wyborczym".
2. 
Wykaz komisarzy wyborczych, którzy wykonują czynności o charakterze ogólnowojewódzkim, określa załącznik nr 2 do uchwały.
1. 
Komisarz wyborczy niezwłocznie po powołaniu podaje do publicznej wiadomości informację o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy.
2. 
Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 2 ust. 1, podaje ponadto informację o właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim.
1. 
Komisarz wyborczy podejmuje działania organizacyjne związane z powołaniem terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, a w szczególności podaje do publicznej wiadomości informację o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów komisji oraz zapewnia wymaganą prawem procedurę powoływania komisji.
2. 
Komisarz wyborczy zwołuje pierwsze posiedzenia terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych oraz podaje do publicznej wiadomości informacje o składach terytorialnych komisji wyborczych.
Komisarz wyborczy wykonuje czynności związane z podziałem i zmianą podziału jednostki na okręgi wyborcze oraz ustaleniem liczby radnych wybieranych w okręgach, a w przypadku gmin - również z podziałem na obwody głosowania, a także z ustaleniem i zmianą siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Komisarz wyborczy, sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego, współdziała z wojewodą w sprawach z zakresu stwierdzania przez właściwe organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcia mandatu radnego lub mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadkach określonych w art. 383 § 2 i art. 492 § 2 Kodeksu wyborczego.
1. 
Komisarz wyborczy w celu zapewnienia sprawnej organizacji wyborów współdziała z urzędnikami wyborczymi oraz właściwymi organami jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w sprawach:
1)
warunków pracy komisji wyborczych i obsługi administracyjnej komisji, w tym:
a)
usytuowania, urządzenia i wyposażenia lokali wyborczych, w tym zapewnienia urządzeń służących do transmisji z lokalu wyborczego lub rejestrowania obrazu i dźwięku,
b)
środków łączności i transportu,
c)
dostarczenia kart do głosowania, nakładek na karty do głosowania sporządzanych w alfabecie Braille'a, formularzy i druków wyborczych, a także spisu wyborców i pieczęci komisji,
d)
przekazywania protokołów z głosowania i wyborów właściwym terytorialnym komisjom wyborczym,
e)
przekazywania do depozytu i zabezpieczenia pozostałych dokumentów z wyborów, w tym pieczęci komisji,
f)
szkolenia obwodowych komisji wyborczych;
2)
dostarczania informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i instrukcji głosowania, wchodzącej w skład pakietu wyborczego stosowanego w głosowaniu korespondencyjnym, sporządzanych w alfabecie Braille'a.
2. 
Komisarz wyborczy sprawuje kontrolę nad prawidłowością sporządzania spisów wyborców, w szczególności w zakresie terminowego ich sporządzenia, poinformowania wyborców o czasie i miejscu udostępnienia spisu do wglądu, a także niezwłocznego przekazywania gminom zawiadomień o dopisaniu wyborcy do spisu. W tym celu komisarz wyborczy może żądać od wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) wyjaśnień oraz wglądu do dokumentów.
Komisarz wyborczy zapewnia wyborcom informację o stanie rejestru wyborców prowadzonego w gminach i zasadach wpisywania wyborców do rejestru.
Komisarz wyborczy podaje do wiadomości publicznej, w formie komunikatów:
1)
informację o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych;
2)
informację o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych;
3)
informację o liczbie mieszkańców w gminie, w której przeprowadzane są wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przed upływem kadencji, według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzane;
4)
informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych przed upływem kadencji.
1. 
Komisarz wyborczy, sprawując nadzór nad realizacją zadań przez terytorialne i obwodowe komisje wyborcze, udziela komisjom bieżącej pomocy w wykonywaniu ich zadań, w szczególności:
1)
organizuje szkolenia terytorialnych komisji wyborczych;
2)
przekazuje komisjom wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej, a także w miarę potrzeby udziela im własnych wyjaśnień;
3)
rozpatruje skargi na działalność terytorialnych komisji wyborczych;
4)
stwierdzając uchybienia w działalności komisji, udziela im wskazówek co do sposobu ich usunięcia.
2. 
Komisarz wyborczy sukcesywnie bada prawidłowość sporządzonych przez terytorialne komisje wyborcze protokołów rejestracji list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i uchwał o odmowie przyjęcia zgłoszenia listy bądź odmowie rejestracji listy lub kandydata. W razie stwierdzenia uchybień wskazuje komisjom sposób ich usunięcia; stwierdzając naruszenie prawa, uchyla wadliwe uchwały i przekazuje komisjom do ponownego rozpatrzenia.
3. 
Komisarz wyborczy nadzoruje terminowość i prawidłowość nadawania przez terytorialne komisje wyborcze numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych, sporządzenia i drukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach.
4. 
Komisarz wyborczy może żądać od terytorialnych komisji wyborczych informacji o przebiegu wykonywania przez nie zadań wyborczych.
1. 
Komisarz wyborczy, jako zwierzchnik urzędników wyborczych, nadzoruje terminowość i prawidłowość wykonywania przez nich zadań wyborczych oraz w miarę potrzeby udziela im wyjaśnień.
2. 
Komisarz wyborczy informuje Szefa Krajowego Biura Wyborczego o niewykonywaniu lub nierzetelnym wykonywaniu zadań przez urzędnika wyborczego.
3. 
Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Komisarz wyborczy na żądanie Państwowej Komisji Wyborczej przekazuje wydane postanowienia, inne dokumenty związane z wyborami oraz informacje o wykonywaniu zadań i czynności wyborczych.
1. 
Komisarz wyborczy w razie czasowej niemożności pełnienia funkcji powiadamia o tym niezwłocznie Państwową Komisję Wyborczą.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisarz wyborczy może wnioskować do Państwowej Komisji Wyborczej o powierzenie tej funkcji innemu komisarzowi wyborczemu lub innej osobie, która zapewni rzetelne wykonanie czynności wyborczych.
Komisarz wyborczy przyjmuje i wprowadza do systemu elektronicznego zgłoszenia o uzyskiwanych korzyściach w zakresie określonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. poz. 286, z 2012 r. poz. 38, z 2015 r. poz. 1295, z 2016 r. poz. 600 oraz z 2018 r. poz. 122), z tym że zgłoszenia członków zarządów województw, sekretarzy województw, skarbników województw przyjmuje komisarz wyborczy, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały.
Spory kompetencyjne między komisarzami wyborczymi rozstrzyga Państwowa Komisja Wyborcza.
1. 
Do dnia 31 grudnia 2018 r. komisarz wyborczy nadzoruje prawidłowość wykonania przez organy jednostek samorządu terytorialnego czynności związanych z podziałem na okręgi wyborcze i obwody głosowania oraz ustaleniem liczby radnych wybieranych w okręgach.
2. 
W razie stwierdzenia, że właściwe organy gminy nie wykonują w terminie lub w sposób zgodny z prawem tych zadań, właściwy komisarz wyborczy wzywa te organy do wykonania zadań w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecznego upływu terminu niezwłocznie wykonuje te zadania i powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.
Do dnia powołania komisarzy wyborczych, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, zwanej dalej "ustawą", dotychczasowi komisarze wyborczy pełnią swoją funkcję na obszarze właściwości wynikającej z przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
Z dniem powołania komisarzy wyborczych, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, dokumenty dotyczące:
1)
wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w toku kadencji, które zostały zarządzone przed dniem 31 stycznia 2018 r., lecz nie zostały jeszcze przeprowadzone, lub zostały przeprowadzone, a sąd nie rozpatrzył jeszcze protestów wyborczych, o ile zostały one wniesione,
2)
nierozpatrzonych sprawozdań finansowych z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w toku kadencji,
3)
nierozstrzygniętych protestów wyborczych odnoszących się do wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w toku kadencji,
4)
zgłoszeń o uzyskiwanych korzyściach, o których mowa w § 14,
5)
innych niezakończonych spraw

- podlegają przekazaniu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującemu właściwego komisarza wyborczego, według właściwości stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 185).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 8 oraz § 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1  

WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH, ICH SIEDZIB ORAZ POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU WCHODZĄCYCH W ZAKRES ICH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ

Województwo dolnośląskie
1.
KOMISARZ WYBORCZY we Wrocławiu I - obszary powiatów:

oławski, strzeliński, wrocławski

oraz miasta na prawach powiatu:

Wrocław.

2.
KOMISARZ WYBORCZY we Wrocławiu II - obszary powiatów:

górowski, milicki, oleśnicki, średzki, trzebnicki, wołowski.

3.
KOMISARZ WYBORCZY w Jeleniej Górze I - obszary powiatów:

jaworski, kamiennogórski, karkonoski, złotoryjski

oraz miasta na prawach powiatu:

Jelenia Góra.

4.
KOMISARZ WYBORCZY w Jeleniej Górze II - obszary powiatów:

bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki.

5.
KOMISARZ WYBORCZY w Legnicy - obszary powiatów:

głogowski, legnicki, lubiński, polkowicki

oraz miasta na prawach powiatu:

Legnica.

6.
KOMISARZ WYBORCZY w Wałbrzychu I - obszary powiatów:

świdnicki, wałbrzyski

oraz miasta na prawach powiatu:

Wałbrzych.

7.
KOMISARZ WYBORCZY w Wałbrzychu II - obszary powiatów:

dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki.

Województwo kujawsko-pomorskie

8.
KOMISARZ WYBORCZY w Bydgoszczy I - obszary powiatów:

bydgoski, świecki, tucholski

oraz miasta na prawach powiatu:

Bydgoszcz.

9.
KOMISARZ WYBORCZY w Bydgoszczy II - obszary powiatów:

inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, żniński.

10.
KOMISARZ WYBORCZY w Toruniu I - obszary powiatów:

chełmiński, golubsko-dobrzyński, toruński

oraz miasta na prawach powiatu:

Toruń.

11.
KOMISARZ WYBORCZY w Toruniu II - obszary powiatów:

brodnicki, grudziądzki, wąbrzeski

oraz miasta na prawach powiatu:

Grudziądz.

12.
KOMISARZ WYBORCZY we Włocławku I - obszary powiatów:

aleksandrowski radziejowski, włocławski.

13.
KOMISARZ WYBORCZY we Włocławku II - obszary powiatów:

lipnowski, rypiński

oraz miasta na prawach powiatu:

Włocławek.

Województwo lubelskie

14.
KOMISARZ WYBORCZY w Lublinie I - obszary powiatów:

lubelski, łęczyński, świdnicki

oraz miasta na prawach powiatu:

Lublin.

15.
KOMISARZ WYBORCZY w Lublinie II - obszary powiatów:

janowski, kraśnicki.

16.
KOMISARZ WYBORCZY w Lublinie III - obszary powiatów:

opolski, puławski, rycki.

17.
KOMISARZ WYBORCZY w Lublinie IV - obszary powiatów:

lubartowski, łukowski.

18.
KOMISARZ WYBORCZY w Białej Podlaskiej - obszary powiatów:

bialski, parczewski, radzyński oraz miasta na prawach powiatu:

Biała Podlaska.

19.
KOMISARZ WYBORCZY w Chełmie - obszary powiatów:

chełmski, krasnostawski, włodawski oraz miasta na prawach powiatu:

Chełm.

20.
KOMISARZ WYBORCZY w Zamościu I - obszary powiatów:

hrubieszowski, zamojski oraz miasta na prawach powiatu:

Zamość.

21.
KOMISARZ WYBORCZY w Zamościu II - obszary powiatów:

biłgorajski, tomaszowski.

Województwo lubuskie

22.
KOMISARZ WYBORCZY w Zielonej Górze I - obszary powiatów:

krośnieński, świebodziński, zielonogórski

oraz miasta na prawach powiatu:

Zielona Góra.

23.
KOMISARZ WYBORCZY w Zielonej Górze II - obszary powiatów:

nowosolski, wschowski, żagański, żarski.

24.
KOMISARZ WYBORCZY w Gorzowie Wielkopolskim - obszary powiatów:

gorzowski, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, słubicki, sulęciński

oraz miasta na prawach powiatu:

Gorzów Wielkopolski.

Województwo łódzkie

25.
KOMISARZ WYBORCZY w Łodzi I - obszary powiatów:

brzeziński, łódzki wschodni,

oraz miasta na prawach powiatu:

Łódź.

26.
KOMISARZ WYBORCZY w Łodzi II - obszary powiatów:

kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, poddębicki, zgierski.

27.
KOMISARZ WYBORCZY w Piotrkowie Trybunalskim - obszary powiatów:

bełchatowski, piotrkowski, radomszczański

oraz miasta na prawach powiatu:

Piotrków Trybunalski.

28.
KOMISARZ WYBORCZY w Sieradzu I - obszary powiatów:

sieradzki, wieruszowski, zduńskowolski.

29.
KOMISARZ WYBORCZY w Sieradzu II - obszary powiatów:

pajęczański, wieluński.

30.
KOMISARZ WYBORCZY w Skierniewicach I - obszary powiatów:

rawski, skierniewicki

oraz miasta na prawach powiatu:

Skierniewice.

31.
KOMISARZ WYBORCZY w Skierniewicach II - obszary powiatów:

opoczyński, tomaszowski.

Województwo małopolskie

32.
KOMISARZ WYBORCZY w Krakowie I - obszar miasta na prawach powiatu:

Kraków.

33.
KOMISARZ WYBORCZY w Krakowie II - obszary powiatów:

krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, wielicki.

34.
KOMISARZ WYBORCZY w Krakowie III - obszary powiatów:

chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, wadowicki.

35.
KOMISARZ WYBORCZY w Nowym Sączu I - obszary powiatów:

gorlicki, nowosądecki

oraz miasta na prawach powiatu:

Nowy Sącz.

36.
KOMISARZ WYBORCZY w Nowym Sączu II - obszary powiatów:

limanowski, nowotarski, suski, tatrzański.

37.
KOMISARZ WYBORCZY w Tarnowie I - obszary powiatów:

dąbrowski, tarnowski

oraz miasta na prawach powiatu:

Tarnów.

38.
KOMISARZ WYBORCZY w Tarnowie II - obszary powiatów:

bocheński, brzeski.

Województwo mazowieckie

39.
KOMISARZ WYBORCZY w Warszawie I - obszar miasta na prawach powiatu:

Warszawa.

40.
KOMISARZ WYBORCZY w Warszawie II - obszary powiatów:

grodziski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski.

41.
KOMISARZ WYBORCZY w Warszawie III - obszary powiatów:

legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiński.

42.
KOMISARZ WYBORCZY w Ciechanowie I - obszary powiatów:

ciechanowski, płoński.

43.
KOMISARZ WYBORCZY w Ciechanowie II - obszary powiatów:

mławski, przasnyski, żuromiński.

44.
KOMISARZ WYBORCZY w Ostrołęce I - obszary powiatów:

ostrołęcki, ostrowski

oraz miasta na prawach powiatu:

Ostrołęka.

45.
KOMISARZ WYBORCZY w Ostrołęce II - obszary powiatów:

makowski, pułtuski, wyszkowski.

46.
KOMISARZ WYBORCZY w Płocku I - obszary powiatów:

płocki, sierpecki

oraz miasta na prawach powiatu:

Płock.

47.
KOMISARZ WYBORCZY w Płocku II - obszary powiatów:

gostyniński, sochaczewski, żyrardowski.

48.
KOMISARZ WYBORCZY w Radomiu I - obszary powiatów:

lipski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

oraz miasta na prawach powiatu:

Radom.

49.
KOMISARZ WYBORCZY w Radomiu II - obszary powiatów:

białobrzeski, grójecki, kozienicki, przysuski.

50.
KOMISARZ WYBORCZY w Siedlcach I - obszary powiatów:

łosicki, siedlecki, sokołowski

oraz miasta na prawach powiatu:

Siedlce.

51.
KOMISARZ WYBORCZY w Siedlcach II - obszary powiatów:

garwoliński, miński, węgrowski.

Województwo opolskie

52.
KOMISARZ WYBORCZY w Opolu I - obszary powiatów:

kluczborski, namysłowski, opolski

oraz miasta na prawach powiatu:

Opole.

53.
KOMISARZ WYBORCZY w Opolu II - obszary powiatów:

brzeski, głubczycki, nyski, prudnicki.

54.
KOMISARZ WYBORCZY w Opolu III - obszary powiatów:

kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, strzelecki.

Województwo podkarpackie

55.
KOMISARZ WYBORCZY w Rzeszowie I - obszary powiatów:

leżajski, łańcucki, rzeszowski

oraz miasta na prawach powiatu:

Rzeszów.

56.
KOMISARZ WYBORCZY w Rzeszowie II - obszary powiatów:

dębicki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski.

57.
KOMISARZ WYBORCZY w Krośnie I - obszary powiatów:

brzozowski, jasielski, krośnieński

oraz miasta na prawach powiatu:

Krosno.

58.
KOMISARZ WYBORCZY w Krośnie II - obszary powiatów:

bieszczadzki, leski, sanocki.

59.
KOMISARZ WYBORCZY w Przemyślu - obszary powiatów:

jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski

oraz miasta na prawach powiatu:

Przemyśl.

60.
KOMISARZ WYBORCZY w Tarnobrzegu - obszary powiatów:

kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski

oraz miasta na prawach powiatu:

Tarnobrzeg.

Województwo podlaskie

61.
KOMISARZ WYBORCZY w Białymstoku I - obszary powiatów:

białostocki, moniecki

oraz miasta na prawach powiatu:

Białystok.

62.
KOMISARZ WYBORCZY w Białymstoku II - obszary powiatów: bielski, hajnowski, siemiatycki.
63.
KOMISARZ WYBORCZY w Łomży - obszary powiatów:

grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski

oraz miasta na prawach powiatu:

Łomża.

64.
KOMISARZ WYBORCZY w Suwałkach - obszary powiatów:

augustowski, sejneński, sokólski, suwalski

oraz miasta na prawach powiatu:

Suwałki.

Województwo pomorskie

65.
KOMISARZ WYBORCZY w Gdańsku I - obszary powiatów:

gdański, starogardzki, tczewski

oraz miast na prawach powiatu:

Gdańsk, Sopot.

66.
KOMISARZ WYBORCZY w Gdańsku II - obszary powiatów:

kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski.

67.
KOMISARZ WYBORCZY w Słupsku I - obszary powiatów:

lęborski, pucki, słupski, wejherowski

oraz miast na prawach powiatu:

Gdynia, Słupsk.

68.
KOMISARZ WYBORCZY w Słupsku II - obszary powiatów:

bytowski, kartuski.

69.
KOMISARZ WYBORCZY w Słupsku III - obszary powiatów:

chojnicki, człuchowski, kościerski.

Województwo śląskie

70.
KOMISARZ WYBORCZY w Katowicach I - obszar powiatu:

bieruńsko-lędziński

oraz miast na prawach powiatu:

Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy.

71.
KOMISARZ WYBORCZY w Katowicach II - obszary powiatów:

gliwicki, tarnogórski

oraz miast na prawach powiatu:

Bytom, Gliwice, Zabrze.

72.
KOMISARZ WYBORCZY w Katowicach III - obszary powiatów:

będziński, zawierciański

oraz miast na prawach powiatu:

Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec.

73.
KOMISARZ WYBORCZY w Bielsku-Białej I - obszary powiatów:

bielski, pszczyński

oraz miasta na prawach powiatu:

Bielsko-Biała.

74.
KOMISARZ WYBORCZY w Bielsku-Białej II - obszary powiatów:

cieszyński, żywiecki.

75.
KOMISARZ WYBORCZY w Bielsku-Białej III - obszary powiatów:

mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

oraz miast na prawach powiatu:

Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

76.
KOMISARZ WYBORCZY w Częstochowie I - obszary powiatów:

częstochowski, myszkowski

oraz miasta na prawach powiatu:

Częstochowa.

77.
KOMISARZ WYBORCZY w Częstochowie II - obszary powiatów:

kłobucki, lubliniecki.

Województwo świętokrzyskie

78.
KOMISARZ WYBORCZY w Kielcach I - obszar powiatu:

kielecki

oraz miasta na prawach powiatu:

Kielce.

79.
KOMISARZ WYBORCZY w Kielcach II - obszary powiatów:

buski, kazimierski, pińczowski, staszowski.

80.
KOMISARZ WYBORCZY w Kielcach III - obszary powiatów:

jędrzejowski, konecki, włoszczowski.

81.
KOMISARZ WYBORCZY w Kielcach IV - obszary powiatów:

opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki.

Województwo warmińsko-mazurskie

82.
KOMISARZ WYBORCZY w Olsztynie I - obszary powiatów:

nidzicki, olsztyński, szczycieński

oraz miasta na prawach powiatu:

Olsztyn.

83.
KOMISARZ WYBORCZY w Olsztynie II - obszary powiatów:

ełcki, gołdapski, olecki, piski.

84.
KOMISARZ WYBORCZY w Olsztynie III - obszary powiatów:

giżycki, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski.

85.
KOMISARZ WYBORCZY w Elblągu I - obszary powiatów:

bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski

oraz miasta na prawach powiatu:

Elbląg.

86.
KOMISARZ WYBORCZY w Elblągu II - obszary powiatów:

działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki.

Województwo wielkopolskie

87.
KOMISARZ WYBORCZY w Poznaniu I - obszar powiatu:

poznański

oraz miasta na prawach powiatu:

Poznań.

88.
KOMISARZ WYBORCZY w Poznaniu II - obszary powiatów:

grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, szamotulski, wolsztyński.

89.
KOMISARZ WYBORCZY w Kaliszu I - obszary powiatów:

jarociński, kaliski, pleszewski

oraz miasta na prawach powiatu:

Kalisz.

90.
KOMISARZ WYBORCZY w Kaliszu II - obszary powiatów:

kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski.

91.
KOMISARZ WYBORCZY w Koninie I - obszary powiatów:

kolski, koniński, turecki

oraz miasta na prawach powiatu:

Konin.

92.
KOMISARZ WYBORCZY w Koninie II - obszary powiatów:

gnieźnieński, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński.

93.
KOMISARZ WYBORCZY w Lesznie - obszary powiatów:

gostyński, kościański, leszczyński, rawicki

oraz miasta na prawach powiatu:

Leszno.

94.
KOMISARZ WYBORCZY w Pile I - obszary powiatów:

pilski, złotowski.

95.
KOMISARZ WYBORCZY w Pile II - obszary powiatów:

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki.

Województwo zachodniopomorskie

96.
KOMISARZ WYBORCZY w Szczecinie I - obszary powiatów:

goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski, policki

oraz miast na prawach powiatu:

Szczecin, Świnoujście.

97.
KOMISARZ WYBORCZY w Szczecinie II - obszary powiatów:

gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki.

98.
KOMISARZ WYBORCZY w Koszalinie I - obszary powiatów:

koszaliński, sławieński, szczecinecki

oraz miasta na prawach powiatu:

Koszalin.

99.
KOMISARZ WYBORCZY w Koszalinie II - obszary powiatów:

białogardzki, kołobrzeski, świdwiński.

100.
KOMISARZ WYBORCZY w Koszalinie III - obszary powiatów:

choszczeński, drawski, wałecki.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH, KTÓRZY WYKONUJĄ CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE OGÓLNOWOJEWÓDZKIM

1.
Województwo dolnośląskie

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I

2.
Województwo kujawsko-pomorskie

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I

3.
Województwo lubelskie

Komisarz Wyborczy w Lublinie I

4.
Województwo lubuskie

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I

5.
Województwo łódzkie

Komisarz Wyborczy w Łodzi I

6.
Województwo małopolskie

Komisarz Wyborczy w Krakowie I

7.
Województwo mazowieckie

Komisarz Wyborczy w Warszawie I

8.
Województwo opolskie

Komisarz Wyborczy w Opolu I

9.
Województwo podkarpackie

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I

10.
Województwo podlaskie

Komisarz Wyborczy w Białymstoku I

11.
Województwo pomorskie

Komisarz Wyborczy w Gdańsku I

12.
Województwo śląskie

Komisarz Wyborczy w Katowicach I

13.
Województwo świętokrzyskie

Komisarz Wyborczy w Kielcach I

14.
Województwo warmińsko-mazurskie

Komisarz Wyborczy w Olsztynie I

15.
Województwo wielkopolskie

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I

16.
Województwo zachodniopomorskie

Komisarz Wyborczy w Szczecinie I

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr 280/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. (M.P.2020.1211) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2021 r.