Zmiana uchwały w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych.

Monitor Polski

M.P.2020.1211

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 280/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

Na podstawie art. 160 § 4 i art. 166 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z art. 9 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 246) w załączniku nr 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. KOMISARZ WYBORCZY w Jeleniej Górze I - obszary powiatów:

jaworski, kamiennogórski, karkonoski, złotoryjski

oraz miasta na prawach powiatu:

Jelenia Góra.".

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu.