Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.2011.26.286

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2024 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się regulamin Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Regulamin określa zasady organizacji pracy Państwowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej "Komisją", oraz sposób wykonywania jej ustawowych zadań.
2. 
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1)
Kodeksie wyborczym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134);
2)
organach wyborczych niższego stopnia - należy przez to rozumieć:
a)
okręgowe komisje wyborcze i rejonowe komisje wyborcze,
b)
komisarzy wyborczych;
3)
referendum ogólnokrajowym - należy przez to rozumieć referendum wskazane w art. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507, z późn. zm.);
4)
referendum lokalnym - należy przez to rozumieć referendum wskazane w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.);
5)
spisach wyborców - należy przez to rozumieć także spisy osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym lub w referendum lokalnym;
6)
inicjatywie ustawodawczej obywateli - należy przez to rozumieć inicjatywę ustawodawczą wskazaną w art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688).
§  2. 
Komisja rozpatruje i rozstrzyga kolegialnie sprawy należące do jej właściwości.
§  3. 
Komisja uchwala akty prawne w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym, ogłasza je w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i podaje do publicznej wiadomości.

Rozdział  2

Organizacja pracy Komisji

§  4.  1
1. 
Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:
1)
podpisuje w imieniu Komisji uchwały, obwieszczenia i komunikaty urzędowe, a także wnioski oraz wyjaśnienia Komisji, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, akty powołania komisarzy wyborczych, a także inne pisma wychodzące na zewnątrz, z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 16;
2)
nadzoruje wykonanie wniosków Komisji.
2. 
W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego funkcje pełni zastępca przewodniczącego o dłuższym stażu w Komisji, a w razie również jego nieobecności drugi z zastępców przewodniczącego, o ile przewodniczący Komisji nie postanowił inaczej.
2a.  2
 W przypadku takiego samego stażu w Komisji obu zastępców przewodniczącego, funkcję przewodniczącego pełni zastępca przewodniczącego starszy wiekiem, a w razie również jego nieobecności drugi z zastępców przewodniczącego, o ile przewodniczący Komisji nie postanowił inaczej.
3. 
Przewodniczący Komisji może upoważnić sekretarza Komisji do podpisywania, w razie swojej nieobecności, wniosków i wyjaśnień Komisji, a także innych pism wychodzących na zewnątrz, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
4.  3
 W przypadku końca kadencji lub wygaśnięcia członkostwa w Komisji zarówno przewodniczącego, jak i zastępców przewodniczącego, posiedzenie Komisji w celu wyboru przewodniczącego, do czasu jego wyboru, prowadzi najstarszy wiekiem członek Komisji obecny na posiedzeniu, który wyraził na to zgodę.
§  5. 
1.  4
 Przewodniczący Komisji powiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmiot wskazujący członka Komisji o zaistnieniu przypadków uzasadniających konieczność dokonania zmian w jej składzie.
2. 
Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczą osób pełniących funkcje przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy, Komisja - po uzupełnieniu jej składu - dokonuje niezwłocznie wyboru nowego przewodniczącego lub jego zastępcy. Przepisy § 13 stosuje się odpowiednio.
3. 
Informację o zmianach na stanowisku przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy podaje się do publicznej wiadomości.
§  6. 
Przewodniczący wydaje członkom Komisji legitymacje potwierdzające członkostwo i pełnione w Komisji funkcje, a także legitymacje komisarzom wyborczym.
§  7. 
Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności wynikające z jej zadań zastępcom przewodniczącego, członkom Komisji, sekretarzowi Komisji lub zespołom powoływanym w tym celu ze swego składu.
§  8.  5
1. 
Do zadań sekretarza Komisji należy w szczególności:
1)
przedstawianie Komisji projektów uchwał, obwieszczeń i komunikatów urzędowych, a także wniosków i wyjaśnień oraz innych materiałów przygotowywanych przez Krajowe Biuro Wyborcze;
2)
przedkładanie Komisji w celu rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięć właściwych organów wyborczych niższego stopnia oraz skarg na ich działalność;
3) 6
 (uchylony);
4)
dokonywanie wstępnych uzgodnień z naczelnymi organami administracji rządowej w sprawie wydawania - w zakresie ich właściwości - niezbędnych aktów prawnych w sprawach dotyczących wyborów i referendum ogólnokrajowego oraz referendów lokalnych;
5)
poświadczanie zgodności z oryginałem uchwał, obwieszczeń i komunikatów urzędowych Komisji oraz ich przekazywanie do ogłoszenia odpowiednio w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej albo w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym;
6)
występowanie do wojewodów i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach organizacyjnych dotyczących wyborów i referendum ogólnokrajowego;
7)
organizowanie na zlecenie Komisji narad z organami wyborczymi niższego stopnia.
2. 
Sekretarz Komisji może przekazywać zainteresowanym, na wniosek lub z urzędu, informacje o treści rozstrzygnięć i innych ustaleń Komisji, w tym o treści wyjaśnień, opinii i wytycznych.

Rozdział  3

Posiedzenia Komisji

§  9. 
Komisja odbywa posiedzenia w wyznaczonym dniu tygodnia. Doręczenie zawiadomień o posiedzeniu, wraz z porządkiem obrad i materiałami na posiedzenie, zapewnia sekretarz Komisji w terminie umożliwiającym przygotowanie do udziału w obradach, chyba że posiedzenie zostało zwołane w szczególnym trybie.
§  10. 
1. 
Członkowie Komisji mają obowiązek uczestniczenia w jej posiedzeniach i innych pracach.
2. 
W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości przed posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza Komisji.
§  11.  7
1. 
W posiedzeniach Komisji stale uczestniczą sekretarz Komisji i wyznaczeni przez niego pracownicy Krajowego Biura Wyborczego.
2. 
W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby, zaproszone przez przewodniczącego Komisji.
3. 
Na wniosek członka Komisji posiedzenie lub jego część odbywa się wyłącznie z udziałem członków Komisji.
§  12.  8
1. 
Komisja obraduje w obecności co najmniej 6 członków, w tym przewodniczącego Komisji lub jednego z jego zastępców.
2. 
Rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym.
§  13. 
1. 
Wybory przewodniczącego Komisji oraz oddzielnie jego zastępców odbywają się w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowania.
2. 
Na wniosek członka Komisji przeprowadza się głosowanie tajne.
§  14.  9
 Powołanie i odwołanie Szefa Krajowego Biura Wyborczego - sekretarza Komisji następuje w głosowaniu jawnym. Przepisy § 13 ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 stosuje się.
§  15. 
1. 
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1)
porządek obrad;
2)
imiona i nazwiska uczestników;
3)
zwięzłą treść wystąpień;
4)
podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia, ze wskazaniem osób, które głosowały przeciw przyjętemu rozstrzygnięciu lub wstrzymały się od głosu.
2. 
Do protokołu załącza się uchwały, obwieszczenia i komunikaty urzędowe oraz wnioski i wyjaśnienia.
3. 
Uchwały, obwieszczenia i komunikaty urzędowe oraz wnioski i wyjaśnienia Komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia, z zastrzeżeniem § 16.
4. 
Protokół sporządza pracownik Krajowego Biura Wyborczego wyznaczony przez sekretarza Komisji.
5. 
Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz Komisji.
§  16. 
Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji obecne na posiedzeniu podpisują następujące dokumenty:
1)
w wyborach do Sejmu i do Senatu:
a)
protokół przyznania jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych,
b) 10
 (uchylony),
c)
protokół ustalenia zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów w skali kraju,
d)
obwieszczenie o wynikach wyborów,
e)
sprawozdanie z wyborów,
f) 11
 (uchylona);
2)
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
a) 12
 (uchylona),
b)
protokół głosowania, uchwałę o wyniku wyborów oraz obwieszczenie o wynikach głosowania i wyniku wyborów,
c)
sprawozdanie z wyborów,
d) 13
 (uchylona);
3)
w wyborach do Parlamentu Europejskiego:
a)
protokół przyznania jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych,
b)
protokół ustalenia zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów w skali kraju oraz zestawienie, o którym mowa w art. 355 Kodeksu wyborczego,
c)
protokół wyników głosowania w skali kraju oraz ogólnego podziału mandatów między komitety wyborcze,
d)
protokół wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
e)
obwieszczenie o wynikach wyborów,
f)
sprawozdanie z wyborów,
g) 14
 (uchylona),
h) 15
 (uchylona);
4)
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:
a) 16
 (uchylona),
b)
protokół przyznania jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych,
c) 17
 (uchylona),
d)
obwieszczenia o zbiorczych wynikach wyborów na obszarze kraju;
5)
w referendum ogólnokrajowym:
a)
protokół i obwieszczenie o wyniku referendum,
b)
uchwały, o których mowa w art. 36 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym,
c)
sprawozdanie z przebiegu referendum ogólnokrajowego;
6) 18
 (uchylony);
7) 19
 (uchylony).
§  17.  20
 Dokumenty, o których mowa w § 16, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego oraz - stosownie do decyzji przewodniczącego Komisji - inne wydawane przez nią dokumenty opatrywane są pieczęcią Komisji.

Rozdział  3a  21  

Podejmowanie uchwał w trybie obiegowym

§  17a. 
Sekretarz Komisji, niezwłocznie po zarządzeniu przez przewodniczącego Komisji obiegowego trybu podjęcia uchwały, za pośrednictwem poczty elektronicznej:
1)
informuje wszystkich członków Komisji o wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji terminie zajęcia stanowiska;
2)
załącza projekt uchwały oraz niezbędne materiały;
3)
wyznacza adres e-mail dla oddania głosu lub nadesłania sprzeciwu wobec podjęcia uchwały w trybie obiegowym.
§  17b. 
Przewodniczący Komisji stwierdza wynik głosowania, powiadamiając o tym wszystkich członków Komisji, i podejmuje stosowne czynności z tym związane. Przepis § 15 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  4

Nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego

§  18. 
1. 
Komisja, sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego:
1)
wydaje wytyczne i wyjaśnienia oraz informacje o przepisach prawa;
2)
uchyla uchwały i inne postanowienia organów wyborczych niższego stopnia podjęte z naruszeniem prawa lub niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje sprawy do ponownego rozpoznania bądź podejmuje inne rozstrzygnięcie w sprawie;
3)
rozpatruje skargi na działalność organów wyborczych niższego stopnia;
4) 22
 może przeprowadzać kontrole działalności organów jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania zlecone związane z przeprowadzaniem wyborów i referendum ogólnokrajowego.
2. 
Komisja może żądać od organów wyborczych niższego stopnia okresowych informacji o wykonaniu ich zadań.
3. 
Komisja analizuje problemy związane ze stosowaniem prawa wyborczego oraz przedstawia właściwym organom odpowiednie wnioski.
§  19.  23
1. 
W ramach wykonywania zadań, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 i 4, Komisja może zlecać przeprowadzenie kontroli pracownikom Krajowego Biura Wyborczego, a także innym osobom zaproponowanym przez sekretarza Komisji.
2. 
Komisja może zlecać wykonanie określonych zadań i prac organom wyborczym niższego stopnia.
§  20.  24
1. 
Osoby przeprowadzające kontrole działają w zakresie zleconym przez Komisję, legitymując się upoważnieniem podpisanym przez przewodniczącego Komisji oraz opatrzonym jej pieczęcią.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do wglądu w dokumentację organów wyborczych niższego stopnia i urzędników wyborczych, a także w dokumentację związaną z wyborami i referendum ogólnokrajowym, znajdującą się w organach administracji rządowej i samorządowej oraz w podległych im jednostkach. Osoby te mogą być obecne na posiedzeniach organów wyborczych, z wyjątkiem posiedzeń związanych z obliczaniem wyników głosowania i ustalaniem wyników wyborów oraz referendum ogólnokrajowego.
3. 
Sprawozdania z kontroli przedstawiane są niezwłocznie Komisji.

Rozdział  5  25  

Nadzór nad aktualizowaniem danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców

§  21. 
1. 
Komisja sprawuje nadzór nad aktualizowaniem danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców.
2. 
Nadzór wykonywany jest przez:
1)
okresowe gromadzenie i analizowanie danych o liczbie mieszkańców gmin oraz o liczbie wyborców ujętych w stałych obwodach głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców;
2)
okresowe kontrole prawidłowości aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
3)
kontrole prawidłowości sporządzania spisów wyborców;
4)
kontrole dokonywane w związku ze skargami oraz informacjami o nieprawidłowościach w aktualizowaniu danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniu spisów wyborców.
3. 
Czynności kontrolne wynikające z nadzoru Komisja wykonuje przy pomocy Krajowego Biura Wyborczego, które:
1)
kontroluje prawidłowość aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzania spisów wyborców i przekazuje w tym zakresie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wyjaśnienia oraz wnioski dotyczące stwierdzonych uchybień;
2)
może żądać informacji o stanie aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
3)
może występować z urzędu do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o wykreślenie z obwodu głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców bądź spisu wyborców osób, które z naruszeniem prawa zostały ujęte w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców lub w spisie wyborców, a także o sprostowanie niewłaściwych danych wyborcy;
4)
przekazuje wojewodom oceny i uwagi dotyczące stanu ewidencji ludności w związku z aktualizacją danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
4. 
Kontrole, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wykonują pracownicy Krajowego Biura Wyborczego na podstawie pisemnych upoważnień udzielonych przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego albo przez dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5. 
Krajowe Biuro Wyborcze:
1)
gromadzi i analizuje kwartalne informacje o liczbie mieszkańców gmin oraz liczbie wyborców ujętych w stałych obwodach głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w poszczególnych gminach;
2)
niezwłocznie po upływie terminu sporządzenia spisów wyborców gromadzi informacje o liczbie mieszkańców gmin oraz o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców według stanu na dzień ich sporządzenia;
3)
gromadzi informacje, o których mowa w pkt 2, według stanu na 3 dni przed dniem głosowania oraz dodatkowo informacje o:
a)
liczbie wyborców, którzy zmienili miejsce głosowania,
b)
liczbie wyborców skreślonych ze spisu wyborców,
c)
liczbie zaświadczeń o prawie do głosowania wydanych wyborcom, jeżeli w wyborach przewidziane jest ich wydawanie,
d)
liczbie wyborców, którzy ustanowili pełnomocnika do głosowania,
e)
liczbie wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego, jeżeli głosowanie takie jest w wyborach przewidziane;
4)
podaje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w pkt 1-3.
6. 
Szef Krajowego Biura Wyborczego przedkłada Komisji - w terminach przez nią ustalonych - ocenę stanu prawidłowości aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.
7. 
Dla wykonania czynności wynikających z nadzoru Komisji osoby upoważnione przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego i dyrektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego mają prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.

Rozdział  6

Postępowanie w sprawach zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeń kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprawozdań finansowych komitetów wyborczych i partii politycznych

§  22. 
1. 
Przyjmowanie przez Komisję zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, o których mowa w art. 86 § 2, art. 87 § 5, art. 88 § 3, art. 89 § 4 i art. 90 § 5 Kodeksu wyborczego, dokonywane jest przez wyznaczonego członka Komisji lub sekretarza Komisji albo pracowników Krajowego Biura Wyborczego upoważnionych przez sekretarza Komisji.
2. 
Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, składane jest bezpośrednio Komisji w jej siedzibie, przyjmujący wydaje dokonującemu zawiadomienia potwierdzenie jego złożenia.
3. 
W przypadku zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego jest poddawany czynnościom sprawdzającym w dniu złożenia zawiadomienia, a jeżeli jest to niemożliwe - w następnym dniu roboczym. Sprawdzanie wykazu odbywa się pod nadzorem członka Komisji lub sekretarza Komisji i przeprowadzane jest przez zespół rachmistrzów wyznaczonych przez Komisję. Badanie wykazu podpisów jest prowadzone do stwierdzenia, czy ustawowe minimum liczby obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego zostało osiągnięte.
4. 
Sekretarz Komisji przedkłada Komisji zawiadomienie wraz z wynikami badania zawiadomienia i projektem uchwały Komisji w sprawie jego przyjęcia, odrzucenia lub wezwania do usunięcia wad.
§  23. 
1.  26
 Do przyjmowania i postępowania ze zgłoszeniami kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przepisy § 22 stosuje się odpowiednio.
2. 
Komisja niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawdza zgodność zgłoszenia z przepisami Kodeksu wyborczego, w tym zgodność danych podanych w zgodzie na kandydowanie. Sprawdzenia dokonuje się:
1)
korzystając z dostępu do danych PESEL;
2)
występując za pośrednictwem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z zapytaniem, czy kandydat figuruje w rejestrze wyborców i czy nie został z rejestru wyborców skreślony na podstawie zawiadomienia sądu;
3)
kierując zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego, czy kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, w tym za przestępstwo skarbowe;
4)
wzywając pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego kandydata do okazania Komisji oryginału lub przedłożenia uwierzytelnionej kopii świadectwa ukończenia szkoły bądź dyplomu dokumentującego wykształcenie kandydata;
5)
wzywając pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego kandydata do udokumentowania działalności zawodowej kandydata - przedłożenia zaświadczenia o zatrudnieniu, zgłoszenia do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej itp.;
6)
wzywając pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego kandydata do przedłożenia dokumentu (legitymacji, zaświadczenia itp.) potwierdzającego przynależność kandydata do partii politycznej albo kierując do organu statutowego tej partii zapytanie o potwierdzenie członkostwa.
3. 
Sekretarz Komisji przedkłada Komisji zgłoszenie wraz z wynikami badania zgłoszenia i projektem protokołu rejestracji kandydata lub projektem uchwały w sprawie odmowy zarejestrowania kandydata lub wezwania do usunięcia wad.
§  24. 
1. 
Przyjmowanie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, o których mowa w art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, oraz informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 34 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.), dokonywane jest przez sekretarza Komisji albo pracowników Krajowego Biura Wyborczego upoważnionych przez sekretarza Komisji.
2. 
Komisja bada sprawozdanie lub informację:
1)
oceniając jego zgodność z przepisami regulującymi zasady finansowania kampanii wyborczych lub partii politycznych,
2)
wzywając składającego sprawozdanie do usunięcia wad sprawozdania lub udzielenia wyjaśnień w określonym terminie;
3)
zlecając sporządzenie ekspertyz lub opinii;
4)
żądając od organów administracji publicznej pomocy niezbędnej w badaniu sprawozdania;
5)
żądając od organów kontroli, rewizji i inspekcji działających w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym udostępnienia wyników postępowań kontrolnych prowadzonych przez te organy.
3. 
Sekretarz Komisji przedkłada Komisji sprawozdanie lub informację wraz z wynikami badania i projektem uchwały o przyjęciu bez zastrzeżeń, przyjęciu ze wskazaniem na uchybienia albo odrzuceniu sprawozdania lub informacji.

Rozdział  7

Postępowanie w sprawach wniosków obywateli o poddaniu pod referendum określonej sprawy oraz inicjatywy ustawodawczej obywateli

§  25. 
W przypadku wystąpienia przez Marszałka Sejmu o zbadanie, czy wniosek obywateli o poddaniu pod referendum określonej sprawy lub czy inicjatywa ustawodawcza obywateli uzyskały poparcie ustawowo wymaganej liczby obywateli, do czynności sprawdzających stosuje się odpowiednio przepisy § 22.
§  26. 
Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale stwierdzającej wyniki badania, o którym mowa w § 22 ust. 4, wskazuje sposób przeprowadzenia badania, liczbę podpisów złożonych prawidłowo oraz liczbę podpisów uznanych za złożone nieprawidłowo z wymienieniem ich przyczyny.

Rozdział  8

Prowadzenie Rejestru Korzyści

§  27. 
Państwowa Komisja Wyborcza prowadzi Rejestr Korzyści, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), przy pomocy komisarzy wyborczych.
§  28.  27
 Zgłoszeń informacji o uzyskiwanych korzyściach dokonują:
1)
do Komisji - członkowie Rady Ministrów, sekretarze i podsekretarze stanu w ministerstwach oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierownicy urzędów centralnych, a także wojewodowie i wicewojewodowie;
2) 28
 do właściwego terytorialnie komisarza wyborczego - członkowie zarządów województw (w tym marszałkowie i wicemarszałkowie), sekretarze województw, skarbnicy województw, członkowie zarządów powiatów (w tym starostowie i wicestarostowie), sekretarze powiatów, skarbnicy powiatów, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), zastępcy wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), sekretarze gmin, skarbnicy gmin, członkowie zarządów związków metropolitalnych, sekretarze związków metropolitalnych i skarbnicy związków metropolitalnych.
§  29. 
Rejestr Korzyści jest prowadzony elektronicznie i udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).
1 Załącznik § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały państwowej z dnia 17 grudnia 2015 r. (M.P.2015.1295) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2016 r.
2 Załącznik § 4 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 349/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. (M.P.2020.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 grudnia 2019 r.
3 Załącznik § 4 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały nr 349/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. (M.P.2020.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 grudnia 2019 r.
4 Załącznik § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 349/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. (M.P.2020.27) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 grudnia 2019 r.
5 Załącznik § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 23 stycznia 2012 r. (M.P.12.38) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 stycznia 2012 r.
6 Załącznik § 8 ust. 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały państwowej z dnia 17 stycznia 2018 r. (M.P.2018.122) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 31 stycznia 2018 r.
7 Załącznik § 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 28 maja 2018 r. (M.P.2018.653) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 maja 2018 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.
8 Załącznik § 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały państwowej z dnia 17 stycznia 2018 r. (M.P.2018.122) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 31 stycznia 2018 r.
9 Załącznik § 14 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały państwowej z dnia 17 stycznia 2018 r. (M.P.2018.122) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 31 stycznia 2018 r.
10 § 16 pkt 1 lit. b uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały nr 88/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. (M.P.2024.276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 lutego 2024 r.
11 Załącznik§ 16 pkt 1 lit. f uchylona przez § 1 pkt 1 uchwały nr 95/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (M.P.2020.334) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 marca 2020 r.
12 Załącznik § 16 pkt 2 lit. a uchylona przez § 1 pkt 2 uchwały nr 95/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (M.P.2020.334) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 marca 2020 r.
13 Załącznik § 16 pkt 2 lit. d uchylona przez § 1 pkt 2 uchwały nr 95/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (M.P.2020.334) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 marca 2020 r.
14 Załącznik § 16 pkt 3 lit. g uchylona przez § 1 pkt 3 uchwały nr 95/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (M.P.2020.334) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 marca 2020 r.
15 Załącznik § 16 pkt 3 lit. h uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały nr 88/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. (M.P.2024.276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 lutego 2024 r.
16 Załącznik § 16 pkt 4 lit. a uchylona przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały nr 88/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. (M.P.2024.276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 lutego 2024 r.
17 Załącznik § 16 pkt 4 lit. c uchylona przez § 1 pkt 4 uchwały nr 95/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (M.P.2020.334) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 marca 2020 r.
18 Załącznik § 16 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 95/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (M.P.2020.334) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 marca 2020 r.
19 Załącznik § 16 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 95/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (M.P.2020.334) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 marca 2020 r.
20 Załącznik § 17 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 88/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. (M.P.2024.276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 lutego 2024 r.
21 Załącznik Rozdział 3a dodany przez § 1 uchwały nr 65/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. (M.P.2019.390) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 kwietnia 2019 r.
22 Załącznik § 18 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały państwowej z dnia 17 stycznia 2018 r. (M.P.2018.122) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 31 stycznia 2018 r.
23 Załącznik § 19 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały państwowej z dnia 17 stycznia 2018 r. (M.P.2018.122) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 31 stycznia 2018 r.
24 Załącznik § 20 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały państwowej z dnia 17 stycznia 2018 r. (M.P.2018.122) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 31 stycznia 2018 r.
25 Rozdział 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 88/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. (M.P.2024.276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 lutego 2024 r.
26 Załącznik § 23 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 88/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. (M.P.2024.276) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 12 lutego 2024 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.
27 Załącznik § 28 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały państwowej z dnia 17 grudnia 2015 r. (M.P.2015.1295) zmieniającego nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 2016 r.
28 Załącznik § 28 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 28 maja 2018 r. (M.P.2018.653) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 maja 2018 r.