Określenie warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.

Monitor Polski

M.P.1992.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1992 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 18 grudnia 1991r.
w sprawie określenia warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.

Na podstawie art. 33a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Zarządzający wolnym obszarem celnym opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Głównego Urzędu Ceł regulamin funkcjonowania wolnego obszaru celnego, o którym mowa w art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442).
2.
Regulamin funkcjonowania wolnego obszaru celnego powinien określać:
1)
warunki dokonywania ruchu osób i towarów przez granicę wolnego obszaru celnego,
2)
tryb sprawowania dozoru i kontroli celnej oraz dokonywania odpraw celnych,
3)
sposób postępowania zarządzającego wolnym obszarem celnym w przypadkach rozpoczęcia i zakończenia działalności na terenie wolnego obszaru celnego przez podmioty gospodarcze.
§  2.
Podmioty gospodarcze działające na terenie wolnego obszaru celnego prowadzą księgę ewidencyjną ruchu towarów według wzoru zatwierdzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł. Wzór ten stanowi odrębne wydawnictwo.
§  3.
Urząd celny właściwy miejscowo ze względu na położenie wolnego obszaru celnego ustanawia na jego terenie komórkę organizacyjną sprawującą dozór celny i kontrolę celną oraz dokonującą odpraw celnych.
§  4.
1.
Do ubytków masy towarowej, wynikłych z procesów technologicznych bądź naturalnych, stosuje się przepisy o polskich normach.
2.
W przypadku braku takich norm, podmiot gospodarczy prowadzący działalność na terenie wolnego obszaru celnego uzgodni z dyrektorem właściwego miejscowo urzędu celnego wysokość dopuszczalnych ubytków.
§  5.
Zarządzający wolnym obszarem celnym odpowiada za zachowanie zgodności działalności gospodarczej prowadzonej na terenie wolnego obszaru celnego z zakresem określonym we wniosku, na którego podstawie Rada Ministrów ustanowiła wolny obszar celny.
§  6.
Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności w stosunku do określonej we wniosku,o którym mowa w § 5,wymaga zezwolenia Prezesa Głównego Urzędu Ceł.
§  7. 1
Na terenie wolnego obszaru celnego, ustanowionego poza terenem lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, nie może być prowadzona sprzedaż detaliczna.
§  8.
W razie stwierdzenia prowadzenia przez podmioty gospodarcze działalności niezgodnej z wnioskiem o ustanowienie wolnego obszaru celnego, z przepisami prawa celnego lub przepisami niniejszego zarządzenia, Prezes Głównego Urzędu Ceł może cofnąć tym podmiotom zgodę na prowadzenie działalności na terenie wolnego obszaru celnego, określając jednocześnie termin, w którym działalność taka powinna być zakończona.

Ruch osobowy na terenie wolnego obszaru celnego

§  9.
1.
Do wstępu i przebywania na terenie wolnego obszaru celnego, zgodnie z art. 34 ust. 6 Prawa celnego, uprawnione są wyłącznie osoby legitymujące się ważnymi przepustkami stałymi bądź jednorazowymi.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do upoważnionych imiennie przez dyrektora urzędu celnego funkcjonariuszy celnych, jak również do osób, których wkraczanie na teren wolnego obszaru celnego określa § 13.
3.
Zarządzający wolnym obszarem celnym wydaje przepustki, o których mowa w ust. 1, i prowadzi ich ewidencję.
§  10.
Stałe przepustki w formie karty identyfikacyjnej,zaopatrzonej w zdjęcie oraz dane personalne, powinny być noszone w widocznym miejscu przez cały okres przebywania na terenie wolnego obszaru celnego.
§  11.
Zarządzający wydaje przepustki jednorazowe osobom uprawnionym do przekroczenia granicy wolnego obszaru celnego. Czas przebywania osoby legitymującej się przepustką jednorazową na terenie wolnego obszaru celnego powinien być odnotowany w ewidencji wejść i wyjść, znajdującej się w miejscu wyznaczonym do przemieszczania się osób przez granicę wolnego obszaru celnego.
§  12.
Formularze przepustek stałych i jednorazowych powinny być zgodne ze wzorami przepustek stałych i jednorazowych, określonymi odrębnym zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Ceł.
§  13.
Funkcjonariusze policji, straży pożarnej, pracownicy pogotowia ratunkowego, pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, pracownicy służby ochrony radiologicznej (promieniotwórcza, chemiczna, biologiczna), mogą wkraczać na teren wolnego obszaru celnego bez uprzedniego uzyskania przepustek jednorazowych w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia człowieka albo mienia i konieczności rozpoczęcia natychmiastowego działania. W takich przypadkach zarządzający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania urzędu celnego właściwego miejscowo dla wolnego obszaru celnego o zaistniałej sytuacji i do podania liczby osób przebywających na terenie wolnego obszaru celnego.
§  14.
Miejsca wyznaczone do przeprowadzania kontroli towarów i (lub) osób zarządzający wyposaży w urządzenia niezbędne do sprawowania kontroli tych osób i towarów.

Ruch towarowy na terenie wolnego obszaru celnego

§  15.
Każdorazowy przywóz i wywóz towaru przez podmiot gospodarczy działający na terenie wolnego obszaru celnego powinien być odnotowany w księgach ewidencyjnych, o których mowa w § 2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności z treścią dokumentu lub uszkodzenia opakowania albo zamknięć celnych stosuje się przepis § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat (Dz. U. Nr 61, poz. 357).
§  16.
Przywóz i wywóz towarów z wolnego obszaru celnego odbywa się w godzinach i miejscu ustalonych z właściwym miejscowo urzędem celnym.

Przepisy końcowe

§  17.
Okres pozostawania towarów w wolnym obszarze celnym jest nieograniczony.
§  18.
Wszelkie prace budowlane na terenie wolnego obszaru celnego mogą być wykonywane po uprzednim uzgodnieniu z właściwym miejscowo dyrektorem urzędu celnego.
§  19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 września 1992 r. (M.P.92.32.224) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 października 1992 r.