Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.

Monitor Polski

M.P.1992.32.224

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1992 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 23 września 1992 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych.

Na podstawie art. 33a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie określenia warunków funkcjonowania wolnych obszarów celnych (Monitor Polski z 1992 r. Nr 1, poz. 4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Na terenie wolnego obszaru celnego, ustanowionego poza terenem lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, nie może być prowadzona sprzedaż detaliczna."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.