Ocena działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2017.

Monitor Polski

M.P.2018.507

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3/2018
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2017

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) uchwala się, co następuje:
Pozytywnie ocenia się działalność Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2017.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.