§ 2. - Ocena działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2017.

Monitor Polski

M.P.2018.507

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2018 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.