Nadzór nad przedsiębiorstwami projektowania podległymi radom narodowym.

Monitor Polski

M.P.1957.69.420

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1957 r.

UCHWAŁA NR 307
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 sierpnia 1957 r.
w sprawie nadzoru nad przedsiębiorstwami projektowania podległymi radom narodowym.

Na podstawie art. 20 i 23 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Sprawy nadzoru nad przedsiębiorstwami projektowania podległymi radom narodowym - z wyjątkiem nadzoru nad przedsiębiorstwami projektowania powołanymi do opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla urządzeń komunalnych oraz dla remontów budynków, które pozostają w zakresie działania wojewódzkich (miejskich) zarządów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - włącza się do zakresu działania wojewódzkich (miejskich) zarządów architektoniczno-budowlanych.
2.
Prezydia wojewódzkich (miejskich) rad narodowych mogą w ramach posiadanych etatów powoływać w zarządach architektoniczno-budowlanych oraz w zarządach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej jedno- lub wieloosobowe stanowiska pracy do spraw nadzoru nad przedsiębiorstwami projektowania.
3.
Do stanowisk pracy, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio tabele stanowisk, stawki wynagrodzeń oraz wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych obowiązujące dla pracowników inżynieryjno-technicznych terenowej służby architektoniczno-budowlanej.
1.
W razie gdy ogólna ilość przedsiębiorstw projektowania działających na terenie województwa (miasta) przekracza pięć, prezydia wojewódzkich (miejskich) rad narodowych mogą za zgodą Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych utworzyć odrębną komórkę organizacyjną do spraw nadzoru nad tymi przedsiębiorstwami oraz określić organizację wewnętrzną tej komórki.
1.
Nadzór zwierzchni nad przedsiębiorstwami projektowania podległymi radom narodowym sprawuje Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, z wyjątkiem przedsiębiorstw powołanych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla urządzeń komunalnych i remontów budynków, nad którymi nadzór zwierzchni sprawuje Minister Gospodarki Komunalnej.
2.
Ogólne zasady struktury i pracy przedsiębiorstw projektowania podległych radom narodowym ustala Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury przy współudziale Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministrowi Gospodarki Komunalnej, Ministrowi Finansów oraz Prezesowi Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.