Monitor Polski

M.P.2019.129

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r. do: 19 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Zdrowia nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M.P. z 2017 r. poz. 449 i 910).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA ZDROWIA

§  1.  Ministerstwo Zdrowia zapewnia obsługę Ministra Zdrowia, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95), do spraw zdrowia.
§  2.  W skład Ministerstwa Zdrowia wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące właściwego, na podstawie zakresu działania Ministra komórki organizacyjne:
1) Departament Analiz i Strategii;
2) Departament Budżetu i Finansów;
3) Departament Dialogu Społecznego;
4) Departament e-Zdrowia;
5) Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki;
6) Departament Nadzoru i Kontroli;
7) Departament Oceny Inwestycji;
8) Departament Pielęgniarek i Położnych;
9) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
10) Departament Prawny;
11) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
12) Departament Systemu Zdrowia;
13) Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny;
14) Departament Współpracy Międzynarodowej;
15) Administrator Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
16) Jednoosobowe Stanowisko ds. Koordynacji Projektów Strategicznych;
17) Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;
18) Biuro Administracyjne;
19) Biuro Kadr;
20) Biuro Komunikacji;
21) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra, w zakresie działu zdrowie, zapewniają w szczególności:
1) Departament Analiz i Strategii;
2) Departament Dialogu Społecznego;
3) Departament e-Zdrowia;
4) Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki;
5) Departament Oceny Inwestycji;
6) Departament Pielęgniarek i Położnych;
7) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
8) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
9) Departament Systemu Zdrowia;
10) Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny.
§  4.  Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym.