Monitor Polski

M.P.2017.449 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 kwietnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Zdrowia nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M.P. poz. 873 oraz z 2005 r. poz. 328).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA ZDROWIA

§  1.  Ministerstwo Zdrowia zapewnia obsługę Ministra Zdrowia, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1901) 1 , do spraw zdrowia.
§  2.  W skład Ministerstwa Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
1a) Departament Analiz i Strategii;
2) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji;
3) Departament Dialogu Społecznego;
3a) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia;
3aa) (uchylony);
3b) Departament Matki i Dziecka;
4) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
5) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
6) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;
7) Departament Pielęgniarek i Położnych;
8) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
9) Departament Polityki Zdrowotnej;
10) Departament Prawny;
11) 2  Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
12) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
13) Departament Współpracy Międzynarodowej;
14) Departament Zdrowia Publicznego;
15) (uchylony);
16) Biuro Dyrektora Generalnego;
16a) 3  Biuro Finansowo-Gospodarcze;
17) Biuro Kadr;
18) Biuro Ministra;
19) Biuro Prasy i Promocji;
20) (uchylony);
21) (uchylony).
§  3.  Obsługę zadań Ministra, w zakresie działu zdrowie, zapewniają w szczególności:
1) Departament Dialogu Społecznego;
1a) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia;
1b) Departament Matki i Dziecka;
2) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;
4) Departament Pielęgniarek i Położnych;
5) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;
6) Departament Polityki Zdrowotnej;
6a) 4  Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;
7) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
8) Departament Zdrowia Publicznego.
§  4.  Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym.
§  5.  (uchylony).
1 Obecnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2015.1908), które weszło w życie z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.
2 Załącznik § 2 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 109 z dnia 25 września 2017 r. (M.P.2017.910) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2017 r.
3 Załącznik § 2 pkt 16a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 109 z dnia 25 września 2017 r. (M.P.2017.910) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2017 r.
4 Załącznik § 3 pkt 6a zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 109 z dnia 25 września 2017 r. (M.P.2017.910) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 października 2017 r.