Monitor Polski

M.P.2019.657

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M.P. poz. 129) w załączniku w § 2 uchyla się pkt 19.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.