Monitor Polski

M.P.2018.242

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

§  1.  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93), do spraw objętych działem gospodarka.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
2) Departament Budżetu Gospodarki;
3) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;
4) Departament Gospodarki Elektronicznej;
4a) 1  Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;
5) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej;
6) Departament Innowacji;
7) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;
8) Departament Komunikacji;
8a) 2  Departament Kontroli;
9) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
10) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;
11) Departament Prawny;
12) Departament Rozwoju Inwestycji;
13) Departament Spraw Europejskich;
13a) 3  Departament Analiz Gospodarczych;
14) Departament Zobowiązań i Analiz;
15) Biuro Administracyjne;
16) Biuro Dyrektora Generalnego;
17) 4  (uchylony);
18) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka zapewniają w szczególności:
1) Departament Budżetu Gospodarki;
2) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych;
3) Departament Gospodarki Elektronicznej;
3a) 5  Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;
4) Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej;
5) Departament Innowacji;
6) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych;
7) Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
8) Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego;
9) Departament Rozwoju Inwestycji;
10) Departament Zobowiązań i Analiz.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 62 z dnia 7 maja 2018 r. (M.P.2018.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 2018 r.
2 Załącznik § 2 pkt 8a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 62 z dnia 7 maja 2018 r. (M.P.2018.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 2018 r.
3 Załącznik § 2 pkt 13a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 62 z dnia 7 maja 2018 r. (M.P.2018.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 2018 r.
4 Załącznik § 2 pkt 17 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 62 z dnia 7 maja 2018 r. (M.P.2018.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 2018 r.
5 Załącznik § 3 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 62 z dnia 7 maja 2018 r. (M.P.2018.456) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 2018 r.