Szczegółowy zakres działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. - Dz.U.2018.93 - OpenLEX

Szczegółowy zakres działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.93

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje działem administracji rządowej - gospodarka.
3. 
Minister jest dysponentem części 20 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
5. 
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Prezes Głównego Urzędu Miar;

2) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

3) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.