Monitor Polski

M.P.2018.456

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii (M.P. poz. 242) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;",

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Departament Kontroli;",

c) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) Departament Analiz Gospodarczych;",

d) uchyla się pkt 17;
2) w § 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Departament Gospodarki Niskoemisyjnej;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.