Monitor Polski

M.P.2016.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. z 2015 r. poz. 390).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

§  1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896), do spraw objętych działami:
1) nauka;
2) szkolnictwo wyższe.
§  2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Budżetu i Finansów;
2) Departament Innowacji i Rozwoju;
3) Departament Legislacyjno-Prawny;
4) Departament Nauki;
5) Departament Szkolnictwa Wyższego;
6) Departament Współpracy Międzynarodowej;
7) Biuro Dyrektora Generalnego;
8) Biuro Kontroli i Audytu;
9) Biuro Ministra.
§  3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu nauka:
a) Departament Nauki,
b) Departament Innowacji i Rozwoju;
2) w zakresie działu szkolnictwo wyższe - Departament Szkolnictwa Wyższego.
§  4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.