Monitor Polski

M.P.2019.118

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. poz. 92).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

§  1.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998), do spraw objętych działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Budżetu i Finansów;
2) Departament Innowacji i Rozwoju;
3) Departament Legislacyjno-Prawny;
4) Departament Nauki;
5) Departament Szkolnictwa Wyższego;
6) Departament Współpracy Międzynarodowej;
7) Biuro Dyrektora Generalnego;
8) Biuro Kontroli i Audytu;
9) Biuro Ministra;
10) Biuro Programów i Przedsięwzięć Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka zapewniają w szczególności:
1) Departament Innowacji i Rozwoju;
2) Departament Nauki;
3) Departament Szkolnictwa Wyższego.
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.