Monitor Polski

M.P.2015.390 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 106
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (M.P. Nr 97, poz. 845, z 2010 r. Nr 60, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 11, poz. 119 i Nr 78, poz. 787).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

§  1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483) 1 , do spraw:
1) nauki;
2) szkolnictwa wyższego.
§  2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Budżetu i Finansów;
2) Departament Nauki;
3) Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli;
4) Departament Legislacyjno-Prawny;
5) (uchylony);
6) Departament Innowacji i Rozwoju;
6a) Departament Współpracy Międzynarodowej;
7) (uchylony);
8) Biuro Dyrektora Generalnego;
9) Biuro Ministra.
§  3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:
1) w zakresie działu nauka:
a) Departament Nauki,
b) Departament Innowacji i Rozwoju;
2) w zakresie działu szkolnictwo wyższe - Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli.
§  4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Obecnie: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2014.1259), które weszło w życie z dniem 22 września 2014 r.