Monitor Polski

M.P.2015.1290

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Cyfryzacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji (M.P. poz. 582).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

§  1. Ministerstwo Cyfryzacji, zwane dalej "ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Cyfryzacji, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090), do spraw informatyzacji.
§  2. W skład ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Biuro Ministra;
2) Departament Budżetu i Finansów;
3) Departament Cyberbezpieczeństwa;
4) Departament e-Państwa;
4a) 1 Departament Ewidencji Państwowych;
4b) 2 Departament Infrastruktury Teleinformatycznej;
5) 3 (uchylony);
6) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich;
7) Departament Prawny;
8) Departament Społeczeństwa Informacyjnego;
9) Departament Telekomunikacji;
10) Biuro Analiz;
11) Biuro Dyrektora Generalnego.
§  3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu informatyzacja zapewniają w szczególności:
1) Departament Cyberbezpieczeństwa;
2) Departament e-Państwa;
2a) 4 Departament Ewidencji Państwowych;
3) Departament Społeczeństwa Informacyjnego;
4) Departament Telekomunikacji.
§  4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.
1 Załącznik § 2 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 7 z dnia 14 stycznia 2016 r. (M.P.2016.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 stycznia 2016 r.
2 Załącznik § 2 pkt 4b dodany przez § 1 zarządzenia nr 51 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (M.P.2016.412) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 kwietnia 2016 r.
3 Załącznik § 2 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 7 z dnia 14 stycznia 2016 r. (M.P.2016.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 stycznia 2016 r.
4 Załącznik § 3 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 7 z dnia 14 stycznia 2016 r. (M.P.2016.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 stycznia 2016 r.