Monitor Polski

M.P.2016.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. poz. 1290) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Departament Ewidencji Państwowych;",

b) uchyla się pkt 5;
2) w § 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Departament Ewidencji Państwowych;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.