Monitor Polski

M.P.2017.765 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Cyfryzacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. poz. 1290 oraz z 2016 r. poz. 58 i 412).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

§  1.  Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia obsługę Ministra Cyfryzacji właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090), do spraw objętych działem informatyzacja.
§  2.  W skład Ministerstwa Cyfryzacji wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Biuro Ministra;
2) Departament Budżetu i Finansów;
3) Departament Cyberbezpieczeństwa;
4) 1  Departament Utrzymania Systemów;
4a) Departament Kompetencji Cyfrowych;
5) 2  (uchylony);
5a) Departament Polityki Geoinformacyjnej;
6) Departament Prawny;
7) Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych;
8) Departament Telekomunikacji;
9) 3  Departament Rozwoju Systemów;
10) Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz;
10a) Departament Zarządzania Danymi;
10b) 4  (uchylony);
11) Biuro Dyrektora Generalnego;
12) Biuro Zarządzania Portfelem Projektów.
§  3.  Obsługę zadań Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja zapewniają w szczególności:
1) Departament Cyberbezpieczeństwa;
2) 5  Departament Utrzymania Systemów;
2a) Departament Kompetencji Cyfrowych;
2b) Departament Polityki Geoinformacyjnej;
3) Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych;
4) Departament Telekomunikacji;
5) 6  Departament Rozwoju Systemów;
6) Departament Zarządzania Danymi;
7) 7  (uchylony).
§  4.  Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Cyfryzacji.
1 Załącznik § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
2 Załącznik § 2 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
3 Załącznik § 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
4 Załącznik § 2 pkt 10b uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
5 Załącznik § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
6 Załącznik § 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
7 Załącznik § 3 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.