Nadanie statutu Ministerstwu Cyfryzacji.

Monitor Polski

M.P.2017.765 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
Ministerstwu Cyfryzacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Traci moc zarządzenie nr 149 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Cyfryzacji (M.P. poz. 1290 oraz z 2016 r. poz. 58 i 412).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

§  1. 
Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia obsługę Ministra Cyfryzacji właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090), do spraw objętych działem informatyzacja.
§  2. 
W skład Ministerstwa Cyfryzacji wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Ministra;
2)
Departament Budżetu i Finansów;
3)
Departament Cyberbezpieczeństwa;
4) 1
 Departament Utrzymania Systemów;
4a)
Departament Kompetencji Cyfrowych;
5) 2
 (uchylony);
5a)
Departament Polityki Geoinformacyjnej;
6)
Departament Prawny;
7)
Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych;
8)
Departament Telekomunikacji;
9) 3
 Departament Rozwoju Systemów;
10)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz;
10a)
Departament Zarządzania Danymi;
10b) 4
 (uchylony);
11)
Biuro Dyrektora Generalnego;
12)
Biuro Zarządzania Portfelem Projektów.
§  3. 
Obsługę zadań Ministra Cyfryzacji w zakresie działu informatyzacja zapewniają w szczególności:
1)
Departament Cyberbezpieczeństwa;
2) 5
 Departament Utrzymania Systemów;
2a)
Departament Kompetencji Cyfrowych;
2b)
Departament Polityki Geoinformacyjnej;
3)
Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych;
4)
Departament Telekomunikacji;
5) 6
 Departament Rozwoju Systemów;
6)
Departament Zarządzania Danymi;
7) 7
 (uchylony).
§  4. 
Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Cyfryzacji.
1 Załącznik § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
2 Załącznik § 2 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
3 Załącznik § 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
4 Załącznik § 2 pkt 10b uchylony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
5 Załącznik § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
6 Załącznik § 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.
7 Załącznik § 3 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 149 z dnia 7 listopada 2017 r. (M.P.2017.1013) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 listopada 2017 r.