Monitor Polski

M.P.2017.834 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 sierpnia 2015 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR), zwany dalej "Zespołem", dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.
2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "OCSŁR", oznacza to system, o którym mowa w ust. 1.
3.  Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwy w sprawach działalności telekomunikacyjnej;
2) zastępca przewodniczącego - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Cyfryzacji;
3) pozostali członkowie:
a) przedstawiciel wyznaczony przez Ministra - Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych,
b) po jednym przedstawicielu, w randze dyrektora departamentu albo jego zastępcy, wyznaczonym przez:
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Cyfryzacji,
Ministra Finansów 1 ,
Ministra Obrony Narodowej,
Ministra Zdrowia,
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
Ministra Energii,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
c) po jednym przedstawicielu, w randze dyrektora biura albo jego zastępcy, wyznaczonym przez:
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
Komendanta Głównego Policji,
Komendanta Głównego Straży Granicznej,
Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
d) przedstawiciel, w randze dyrektora zarządu albo jego zastępcy, wyznaczony przez Szefa Biura Ochrony Rządu;
4) sekretarz - wyznaczony pracownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwej w sprawach działalności telekomunikacyjnej.
2.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3.  Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu.
§  3. 
1.  Do zadań Zespołu należy:
1) analiza potrzeb i określenie założeń do budowy OCSŁR obejmujących w szczególności zakres projektu, technologie, finansowanie oraz wstępny harmonogram realizacji;
2) przedstawienie propozycji podziału zadań dla poszczególnych organów administracji rządowej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych w zakresie budowy i funkcjonowania OCSŁR;
3) przygotowanie propozycji rozwiązania w zakresie określenia warunków formalnoprawnych do budowy i funkcjonowania OCSŁR;
4) określenie zakresu i warunków wykorzystania OCSŁR przez organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane;
5) wypracowanie formy funkcjonowania OCSŁR, obejmującej w szczególności zarządzanie, utrzymanie, organizację i finansowanie OCSŁR;
6) określenie wymagań na studium wykonalności OCSŁR;
7) przedstawianie rekomendacji i wniosków Prezesowi Rady Ministrów w zakresie, o którym mowa w pkt 1-6, po wykonaniu poszczególnych zadań lub grupy zadań.
2.  Po wykonaniu studium wykonalności Zespół przedstawia Prezesowi Rady Ministrów ocenę studium oraz rekomendacje i wnioski w zakresie dalszych działań.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2.  Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz. Protokół jest podpisywany przez osobę przewodniczącą posiedzeniu oraz sekretarza i przekazywany pozostałym członkom Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2.  Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego oraz co najmniej połowy pozostałych członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
3.  Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
4.  Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. Dopuszcza się prowadzenie prac przez Zespół przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§  6. 
1.  Przewodniczący określa terminy i miejsca posiedzeń Zespołu, zakres spraw, które będą tematem posiedzenia Zespołu, wyznacza zadania członkom Zespołu. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.  W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może tworzyć grupy robocze do określonych spraw, w których mogą brać udział członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 3. Przewodniczący wyznacza koordynatora grupy roboczej, określa zakres jej prac i termin ich wykonania.
3.  Przewodniczący może zlecać wykonanie opracowań, analiz, ekspertyz i opinii.
4.  Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje, dokumenty i wyjaśnienia.
§  7. 
1.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2.  Obsługę prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwa w sprawach działalności telekomunikacyjnej.
§  8. 
1.  Przewodniczący przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie kwartalne z realizacji zadań Zespołu, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);
2) wnioski wynikające z prac Zespołu;
3) plany działalności na kolejny okres;
4) informacje o ewentualnych zagrożeniach w realizacji celów Zespołu;
5) określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;
6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
3.  Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie podjętych uchwał lub innych istotnych dokumentów.
§  9.  Zespół ulega rozwiązaniu po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 3.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie: Ministra Rozwoju i Finansów, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595), które weszło w życie z mocą od dnia 28 września 2016 r.