Monitor Polski

M.P.2016.478

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 maja 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej (OCSŁR) (M.P. poz. 781) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwy w sprawach działalności telekomunikacyjnej;

2) zastępca przewodniczącego - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Cyfryzacji;

3) pozostali członkowie:

a) przedstawiciel wyznaczony przez Ministra - Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych,

b) po jednym przedstawicielu, w randze dyrektora departamentu albo jego zastępcy, wyznaczonym przez:

– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Ministra Cyfryzacji,

– Ministra Finansów,

– Ministra Obrony Narodowej,

– Ministra Zdrowia,

– Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

– Ministra Energii,

– Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

c) po jednym przedstawicielu, w randze dyrektora biura albo jego zastępcy, wyznaczonym przez:

– Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

– Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

– Komendanta Głównego Policji,

– Komendanta Głównego Straży Granicznej,

– Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

d) przedstawiciel, w randze dyrektora zarządu albo jego zastępcy, wyznaczony przez Szefa Biura Ochrony Rządu;

4) sekretarz - wyznaczony pracownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwej w sprawach działalności telekomunikacyjnej.";

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obsługę prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwa w sprawach działalności telekomunikacyjnej.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.