Księgowe ujęcie oraz rozliczenie z budżetem przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlowe i gastronomiczne wyników przeszacowania remanentów napojów alkoholowych na dzień 10 sierpnia 1957 r.

Monitor Polski

M.P.1957.73.442

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 sierpnia 1957 r.
w sprawie księgowego ujęcia oraz rozliczenia z budżetem przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlowe i gastronomiczne wyników przeszacowania remanentów napojów alkoholowych na dzień 10 sierpnia 1957 r.

Na podstawie § 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) oraz w związku z uchwałą nr 304 Rady Ministrów z dwa 7 sierpnia 1957 r. w sprawie zmian cen napojów alkoholowych zarządza się, co następuje:
Przepisy niniejszego zarządzenia dotyczą państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstw i zakładów prowadzonych według zasad rozrachunku gospodarczego.
1.
Przeszacowanie zapasów objętych zmianą cen przeprowadza się na podstawie spisu z natury, sporządzonego na dzień wprowadzenia zmiany cen, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.
Podstawą do rozliczeń z tytułu zmiany cen jest zbiorcze zestawienie wyników spisu, sporządzone przez przedsiębiorstwo.
1.
W jednostkach ewidencjonujących towary w cenie zakupu wycenia się zapasy towarowe (zapasy ewidencjonowane na odpowiednich kontach towarów), objęte zmianą cen:
1)
w cenach zakupu obowiązujących przed zmianą cen;
2)
w cenach zakupu obowiązujących po wprowadzeniu zmiany cen.
2.
Wynikiem przeszacowania jest różnica pomiędzy wartością towarów podlegających przeszacowaniu, obliczona według cen określonych w ust. 1 pkt 1, a wartością tychże towarów, obliczoną według cen określonych w ust. 1 pkt 2.
1.
W jednostkach ewidencjonujących towary w cenach innych niż ceny zakupu (np. w cenach hurtowych lub detalicznych) i rejestrujących odchylenia od tych cen zapasy towarowe objęte zmianą cen wycenia się:
1)
w cenach ewidencyjnych, stosowanych przed wprowadzeniem zmiany cen,
2)
w cenach ewidencyjnych, które stosowane będą po wprowadzeniu zmiany cen.
2.
Dla ustalenia wyników przeszacowania należy ponadto określić:
1)
odchylenia przypadające na towary objęte zmianą cen przed wprowadzeniem zmiany cen,
2)
odchylenia przypadające na towary objęte zmianą cen po wprowadzeniu zmiany cen.
3.
Wynikiem przeszacowania jest różnica pomiędzy wartością towarów, obliczoną według cen określonych w § 4 ust. 1 pkt 1, a wartością tychże towarów, obliczoną według cen określonych w § 4 ust. 1 pkt 2, skorygowaną o różnicę wartości odchyleń [różnicę pomiędzy wartością odchyleń, przypadającą na towary objęte zmianą cen, przed wprowadzeniem zmiany cen (ust. 2 pkt 1), a wartością odchyleń, przypadającą na towary objęte zmianą, po wprowadzeniu zmiany cen (ust. 2 pkt 2)].
Towary zafakturowane przez dostawcę po cenach obowiązujących przed wprowadzeniem zmiany cen, a znajdujące się w drodze do odbiorcy w dniu wprowadzenia zmiany cen, podlegają przeszacowaniu przez odbiorcę pod datą przyjęcia towarów do magazynu. Podstawę przeszacowania tych towarów stanowią dowody ich przyjęcia, w których uwidocznione powinny być dane wymienione w § 3 lub w § 4.
Towary nie przyjęte przez odbiorcę przeszacowuje dostawca pod datą przyjęcia ich zwrotu do magazynu własnego lub ponownej sprzedaży z magazynu odbiorcy.
1.
Towary, które znajdują się w dniu wprowadzenia zmiany cen w posiadaniu odbiorców i zostały przez nich przyjęte, lecz nie zafakturowane przez dostawcę (dostawy nie fakturowane), przeszacowuje odbiorca.
2.
Towary wysłane przez dostawców do odbiorców, lecz nie sprzedane, a zarejestrowane w dniu wprowadzenia zmiany cen na koncie "Towary wysłane", nie podlegają przeszacowaniu przez dostawcę.
1.
Wyniki przeszacowania towarów zaksięgować należy na dobro konta "Rozrachunki z tytułu różnic budżetowych" oraz w ciężar właściwego konta przeznaczonego do ewidencji towarów (różnice z przeszacowania cen ewidencyjnych towarów) i na dobro konta przeznaczonego do ewidencji odchyleń od cen ewidencyjnych (różnice z przeszacowania odchyleń od cen ewidencyjnych towarów).
2.
Księgowanie wyników przeszacowania przeprowadza przedsiębiorstwo pod datą wprowadzenia zmiany cen, a w przypadkach, o których mowa w §§ 5 i 6, pod datą przyjęcia lub zwrotu do magazynu.
Ustalone na koncie "Rozrachunki z tytułu różnic budżetowych" wyniki przeszacowania podlegają odprowadzeniu do budżetu jako dodatnie różnice budżetowe w terminie do dnia 25 września 1957 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 sierpnia 1957 r.