Kredyt bankowy na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.

Monitor Polski

M.P.1978.18.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 maja 1978 r.
w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.

Na podstawie § 27 ust. 1 uchwały nr 44 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki (Monitor Polski Nr 15, poz. 68) zarządza się, co następuje:
1. 
Powszechne kasy oszczędności i banki spółdzielcze mogą udzielać ludności bezgotówkowego kredytu na zakup artykułów przemysłowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej i zapłatę należności za usługi świadczone przez te jednostki, zwanego dalej "kredytem".
2. 
Kredyt może być udzielony na zakup tych artykułów przemysłowych lub zapłatę należności za te usługi, które są wymienione na liście ustalonej przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
1. 
Kredyt może być udzielany:
1)
pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej,
2)
pracownikom jednostek gospodarki nie uspołecznionej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,
3)
żołnierzom zawodowym i żołnierzom służby okresowej oraz funkcjonariuszom: Milicji Obywatelskiej, Służby Więziennej i pożarnictwa,
4)
osobom wykonującym pracę nakładczą oraz zatrudnionym na podstawie umów agencyjnych,
5)
osobom prowadzącym punkty sprzedaży detalicznej na podstawie umowy na warunkach zlecenia,
6)
osobom pobierającym emerytury lub renty,
7)
członkom związków twórczych,
8)
członkom zespołów adwokackich,
9) 1
 zawodnikom uprawiającym sport wyczynowy, pobierającym stypendia sportowe.
2.  2
 Kredyt na zakup artykułów przemysłowych do wyposażenia mieszkania, wymienionych na liście, o której mowa w § 1 ust. 2, może być udzielany także:
1)
młodym małżeństwom, o których mowa w § 6,
2)
osobom wychowującym dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, spełniającym warunki określone w § 6 ust. 4.
2a.  3
 Kredyt udzielony osobom wymienionym w ust. 2 może być także realizowany na wniesienie przedpłaty na nabycie artykułu przemysłowego. Zasady i tryb przyjmowania przedpłat przez jednostki wskazane w § 1 ust. 1 oraz listę artykułów, które objęte są przedpłatami, ustala Minister Handlu Wewnętrznego i Usług.
3. 
Banki spółdzielcze mogą ponadto udzielać kredytu:
1)
członkom spółdzielni produkcyjnych,
2)
właścicielom lub użytkownikom gospodarstw rolnych, ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych,
3)
osobom prowadzącym działalność zarobkową we własnym imieniu na podstawie uprawnienia wydanego przez właściwy organ administracji państwowej.
4)
Prezes Narodowego Banku Polskiego i Banku Gospodarki Żywnościowej mogą zezwolić na udzielanie kredytu innym grupom osób lub innym osobom niż wymienione w ust. 1 i 3.
1. 
Kredyt może być udzielony wyłącznie osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych.
2. 
Osobom pozostającym w stosunku pracy lub w stosunku służbowym kredyt może być udzielony, jeżeli przepracowały w danym zakładzie pracy co najmniej 3 miesiące.
3. 
Ograniczenia, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się do wypadków, gdy zmiana zatrudnienia nastąpiła z zachowaniem prawa do ciągłości okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zaliczania poprzedniego zatrudnienia do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę (Dz. U. Nr 37, poz. 216).
4. 
Osobom wykonującym pracę nakładczą, zatrudnionym na podstawie umów agencyjnych oraz prowadzącym punkty sprzedaży detalicznej na podstawie umów na warunkach zlecenia, kredyt może być udzielony po upływie co najmniej 3 miesięcy od zawarcia umów z zakładami pracy.
Kredyt nie może być udzielony:
1)
osobom w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, chyba że wypowiedzenie nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
2) 4
 osobom w wieku przedpoborowym lub poborowym, z wyjątkiem osób zwolnionych od obowiązku służby wojskowej.
Ograniczeń przewidzianych w § 3 ust. 2 i 4 oraz w § 4 nie stosuje się w razie złożenia na zabezpieczenie spłaty kredytu kaucji w postaci wkładu oszczędnościowego.
1.  5
 Młodym małżeństwem w rozumieniu zarządzenia jest małżeństwo, w którym jeden z małżonków nie przekroczył 30, a drugi 40 lat życia i od daty zawarcia związku małżeńskiego upłynęło nie więcej niż 5 lat, albo jeden z małżonków nie przekroczył 35, a drugi 40 lat życia i od daty otrzymania przez małżeństwo pierwszego samodzielnego mieszkania upłynęło nie więcej niż 5 lat, a ponadto jeżeli jeden z małżonków należy do osób wymienionych w § 2 i spełnia wymagania określone w § 3.
2.  6
 Młodym małżeństwom kredyt może być udzielony również, gdy jeden z małżonków jest w wieku przedpoborowym lub poborowym, odbywa studia albo zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów szkół wyższych, jak również zastępczą służbę poborowych albo zasadniczą służbę w obronie cywilnej, a także pełni służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, jednak pod warunkiem, że rodzice jednego lub obojga małżonków poręczą spłatę kredytu.
3.  7
 W uzasadnionych wypadkach poręczycielami spłaty kredytu udzielanego młodemu małżeństwu, o którym mowa w ust. 2, mogą być inne osoby niż rodzice małżonków.
4.  8
 Osobami wychowującymi dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej są w rozumieniu zarządzenia osoby nie pozostające w związku małżeńskim, które wychowują dzieci i nie przekroczyły 30 lat życia albo nie przekroczyły 35 lat życia, jeżeli od daty otrzymania pierwszego samodzielnego mieszkania nie upłynęło więcej niż 5 lat.
Powszechne kasy oszczędności i banki spółdzielcze mogą odmówić udzielenia kredytu, gdy osoby ubiegające się o kredyt nie spłaciły lub nie spłacają na ich rzecz w ustalonych terminach innych zobowiązań albo jeżeli osoby te lub ich poręczyciele nie dają wystarczającej gwarancji spłaty kredytu, jak również w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
1.  9
 Osoby ubiegające się o kredyt obowiązane są udokumentować zatrudnienie i wysokość pobieranego miesięcznego wynagrodzenia zaświadczeniem zakładu pracy, a zawodnicy uprawiający sport wyczynowy, pobierający stypendia sportowe - zaświadczeniem klubu, którego zawodnik jest członkiem.
2. 
Poręczyciele zamiast zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, mogą składać pisemne oświadczenia.
1. 
Kredyt na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi może być udzielony:
1) 10
 dla osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 6-9 w wysokości nie przekraczającej 6-miesięcznego wynagrodzenia, stypendium sportowego emerytury lub renty osoby ubiegającej się o kredyt oraz jej małżonka,
2)
dla osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 5 i w ust. 3 do kwoty 50.000 zł.
2. 
Kredyt na zakup samochodów i wózków inwalidzkich może być udzielony do wysokości ich ceny detalicznej pomniejszonej o wpłatę gotówkową wskazaną w liście, o której mowa w § 1 ust. 2.
3.  11
 Kredyt na wyposażenie mieszkania dla młodych małżeństw i dla osób wychowujących dzieci może być udzielony jednorazowo do wysokości 10-miesięcznego wynagrodzenia, stypendium sportowego lub renty jednego albo obojga małżonków bądź osoby wychowującej dzieci, jednak w kwocie nie wyższej niż 70 tys. zł.
4.  12
 W wypadkach, o których mowa w § 6, kredyt może być udzielony do wysokości 10-miesięcznego wynagrodzenia jednego lub dwóch poręczycieli, jednak w kwocie nie wyższej niż 70 tys. zł.
1. 
Zabezpieczenia spłaty kredytu dokonuje się przez zawarcie umowy poręczenia lub przez złożenie kaucji w postaci wkładu oszczędnościowego.
2.  13
 Dla zabezpieczenia spłaty kredytu w formie poręczenia wymagane jest poręczenie:
1)
przy kredycie do 10.000 zł - jednego poręczyciela,
2)
przy kredycie powyżej kwoty 10.000 zł - jednego lub więcej poręczycieli.
3. 
Poręczycielami mogą być osoby uprawnione do korzystania z kredytu, z wyjątkiem osób:
1) 14
 pobierających wynagrodzenie miesięczne niższe niż 3.000 zł,
2)
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w nie uspołecznionych zakładach pracy - przy umowach o kredyt zawieranych przez ich pracodawców,
3)
wykonujących pracę nakładczą lub zatrudnionych na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia,
4) 15
 pobierających emerytury lub renty, albo stypendia sportowe,
5)
cudzoziemców dewizowych,
6)
których wynagrodzenie zajęte jest w trybie egzekucji.
4. 
Nie są wymagane poręczenia ani kaucja przy kredycie udzielanym:
1) 16
 przez powszechne kasy oszczędności posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w tych kasach do kwoty 20.000 zł, jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt jest posiadaczem rachunku co najmniej 1 rok i zleci zapłatę z tego rachunku rat miesięcznych ustalonych dla spłaty kredytu,
2) 17
 przez banki spółdzielcze rolnikom i członkom banków spółdzielczych, jeżeli ich stan majątkowy dostatecznie zabezpiecza spłatę kredytu.
1. 
Kredyt udzielony młodemu małżeństwu i osobie wychowującej dzieci na wyposażenie mieszkania może być realizowany w okresie 12 miesięcy, a udzielony pozostałym osobom - w okresie 3 miesięcy.
2. 
Okresy, o których mowa w ust. 1, mogą być w indywidualnych wypadkach na wniosek kredytobiorców wydłużane, nie więcej jednak niż o 2 miesiące.
1.  19
 Spłata kredytu udzielonego młodemu małżeństwu i osobie wychowującej dzieci na wyposażenie mieszkania dokonywana jest w ratach miesięcznych w okresie nie dłuższym niż 5 lat, a w pozostałych wypadkach w okresie nie dłuższym niż 3 lata.
1a.  20
 Rozpoczęcie spłaty kredytu następuje po jego zrealizowaniu, najpóźniej jednak po upływie okresów wymienionych w § 11, również w wypadku gdy artykuł przemysłowy, na którego zakup wniesiona została przedpłata, nie został kredytobiorcy jeszcze wydany.
2. 
W umowie kredytowej mogą być ustalane inne niż miesięczne terminy spłaty kredytu udzielonego osobom, o których mowa w § 2 ust. 3.
Oprocentowanie kredytu regulują odrębne przepisy.
Powszechne kasy oszczędności i banki spółdzielcze dla zabezpieczenia swych roszczeń związanych z udzieleniem kredytu mogą zawrzeć z kredytobiorcą dodatkową umowę o przeniesienie na ich rzecz własności zakupionych artykułów przemysłowych do czasu spłaty kredytu.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 1972 r. w sprawie udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytu na zakup artykułów przemysłowych i opłacanie należności za usługi (Monitor Polski z 1972 r. Nr 44, poz. 236, z 1973 r. Nr 40, poz. 241 i z 1974 r. Nr 29, poz. 178),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie udzielania młodym małżeństwom kredytu na zakup artykułów przemysłowych (Monitor Polski z 1975 r. Nr 11, poz. 63 i z 1976 r. Nr 18, poz. 80),
3)
zarządzenie nr 202 Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1960 r. w sprawie specjalnych kredytów dla pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych związków zawodowych na zakup artykułów przemysłowych przez ich członków, zmienione zarządzeniem nr 5 Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1967 r.,
4)
zarządzenie nr 79 Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1971 r. w sprawie udzielania przez Powszechną Kasę Oszczędności kredytu na opłacenie części kosztów udziału w wycieczkach za granicę.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1978 r.
1 § 2 ust. 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 października 1980 r. (M.P.80.25.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1980 r.
3 § 2 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.
4 § 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.
5 § 6 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 14 października 1980 r. (M.P.80.25.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1980 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.

6 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 14 października 1980 r. (M.P.80.25.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1980 r.
7 § 6 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 12 września 1979 r. (M.P.79.23.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1979 r.
8 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 14 października 1980 r. (M.P.80.25.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1980 r.
9 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.
10 § 9 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.
11 § 9 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 14 października 1980 r. (M.P.80.25.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1980 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.

12 § 9 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 12 września 1979 r. (M.P.79.23.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1979 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 14 października 1980 r. (M.P.80.25.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1980 r.

13 § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 12 września 1979 r. (M.P.79.23.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1979 r.
14 § 10 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 12 września 1979 r. (M.P.79.23.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1979 r.
15 § 10 ust. 3 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.
16 § 10 ust. 4 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 12 września 1979 r. (M.P.79.23.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1979 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.

17 § 10 ust. 4 pkt 2 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.
18 § 11:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 14 października 1980 r. (M.P.80.25.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1980 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.

19 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 14 października 1980 r. (M.P.80.25.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 października 1980 r.
20 § 12 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 30 maja 1981 r. (M.P.81.15.121) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 1981 r.