Udzielanie młodym małżeństwom kredytu na zakup artykułów przemysłowych.

Monitor Polski

M.P.1975.11.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1976 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 marca 1975 r.
w sprawie udzielania młodym małżeństwom kredytu na zakup artykułów przemysłowych. *

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. Nr 20, poz. 121 z późniejszymi zmianami), art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 i 5 uchwały nr 198 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1973 r. w sprawie detalicznej sprzedaży oraz świadczenia usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego (Monitor Polski Nr 37, poz. 225) zarządza się, co następuje:
1.
Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) oraz spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe (SOP) mogą udzielać młodym małżeństwom kredytu na zakup w jednostkach gospodarki uspołecznionej artykułów przemysłowych przeznaczonych do wyposażenia mieszkania, których listę ustala Minister Handlu Wewnętrznego i Usług.
2.
Młodym małżeństwem w rozumieniu zarządzenia jest małżeństwo, w którym jeden z małżonków nie przekroczył 30 lat życia, a od daty zawarcia związku małżeńskiego upłynęło nie więcej niż 5 lat, albo jeden z małżonków nie przekroczył 35 lat życia, a od daty otrzymania pierwszego samodzielnego mieszkania upłynęło nie więcej niż 5 lat.
1.
Kredyt może być udzielony przez PKO lub SOP, jeżeli co najmniej jeden z małżonków spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 września 1972 r. w sprawie udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytu na zakup artykułów przemysłowych i opłacanie należności za usługi (Monitor Polski z 1972 r. Nr 44, poz. 236, z 1973 r. Nr 40, poz. 241 i z 1974 r. Nr 29, poz. 178), a przez SOP ponadto osobom wymienionym w § 1 ust. 2 tego zarządzenia.
2.
Kredyt może być również udzielony, jeżeli jeden z małżonków odbywa studia lub zasadniczą służbę wojskową albo przeszkolenie wojskowe w ramach wojskowego szkolenia studentów i rodzice jednego lub obojga małżonków poręczą spłatę tego kredytu.
1.
Kredyt udzielany jest jednorazowo do wysokości 10-miesięcznego zarobku jednego albo obojga małżonków, jednak w kwocie nie niższej niż 15.000 zł i nie wyższej niż 50.000 zł.
2.
W wypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2, kredyt może być udzielony do wysokości 10-miesięcznego zarobku rodziców udzielających poręczenia, jednak w kwocie nie niższej niż 15.000 zł i nie wyższej niż 50.000 zł.
Kredyt podlega spłacie w ratach miesięcznych w okresie nie przekraczającym 4 lat.
1.
Kredyt jest oprocentowany w wysokości 6% w stosunku rocznym.
2.
Oprocentowanie jest płatne w ratach miesięcznych łącznie ze spłatą rat kredytu.
3.
Od kredytu postawionego w stan natychmiastowej wymagalności PKO (SOP) pobiera dodatkowe odsetki za zwłokę w wysokości 4% w stosunku rocznym.
Umowy o kredyt zwalnia się od opłaty skarbowej.
W sprawach nie uregulowanych zarządzeniem mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 1 ust. 3, § 2, § 4-11, § 12 ust. 2 i § 13 zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
Naczelny Dyrektor PKO i Prezes Zarządu Centralnego Związku SOP, opierając się na zasadach określonych w zarządzeniu, ustalą szczegółowe warunki i tryb udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 maja 1976 r. tracą moc przepisy określające wysokość oprocentowania kredytowego, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 12 lit. k) zarządzenia z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym (M.P.76.18.80).