Zm.: zarządzenie w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.

Monitor Polski

M.P.1980.25.137

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 października 1980 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.

Na podstawie § 27 ust. 1 uchwały nr 44 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki (Monitor Polski Nr 15, poz. 68) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi (Monitor Polski z 1978 r. Nr 18, poz. 64 i z 1979 r. Nr 23, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kredyt na zakup artykułów przemysłowych do wyposażenia mieszkania, wymienionych na liście, o której mowa w § 1 ust. 2, może być udzielany także:

1) młodym małżeństwom, o których mowa w § 6,

2) osobom wychowującym dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, spełniającym warunki określone w § 6 ust. 4.";

2)
w § 6:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Młodym małżeństwem w rozumieniu zarządzenia jest małżeństwo, w którym jeden z małżonków nie przekroczył 30, a drugi 40 lat życia i od daty zawarcia związku małżeńskiego upłynęło nie więcej niż 5 lat, albo jeden z małżonków nie przekroczył 35, a drugi 40 lat życia i od daty otrzymania pierwszego samodzielnego mieszkania upłynęło nie więcej niż 5 lat, a ponadto jeżeli jeden z małżonków należy do osób wymienionych w § 2 i spełnia wymagania określone w § 3.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Młodym małżeństwom kredyt może być udzielony również, gdy jeden z małżonków jest w wieku przedpoborowym lub poborowym, odbywa studia albo zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów szkół wyższych, jak również zastępczą służbę poborowych albo zasadniczą służbę w obronie cywilnej, a także pełni służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, jednak pod warunkiem, że rodzice jednego lub obojga małżonków poręczą spłatę kredytu.",

c)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Osobami wychowującymi dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej są w rozumieniu zarządzenia osoby nie pozostające w związku małżeńskim, które wychowują dzieci i nie przekroczyły 30 lat życia albo nie przekroczyły 35 lat życia, jeżeli od daty otrzymania pierwszego samodzielnego mieszkania nie upłynęło więcej niż 5 lat.";

3)
w § 9:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kredyt na wyposażenie mieszkania dla młodych małżeństw i dla osób wychowujących dzieci może być udzielony jednorazowo do wysokości 10-miesięcznego wynagrodzenia lub renty jednego albo obojga małżonków bądź osoby wychowującej dzieci, jednak w kwocie nie wyższej niż 70 tys. zł.",

b)
w ust. 4 wyrazy "nie niższej niż 15 tys. zł i nie wyższej niż 50 tys. zł" zastępuje się wyrazami "nie wyższej niż 70 tys. zł";
4)
w § 11 po wyrazach "młodemu małżeństwu" dodaje się wyrazy "i osobie wychowującej dzieci", a wyrazy "6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "9 miesięcy";
5)
w § 12 ust. 1 po wyrazach "młodemu małżeństwu" dodaje się wyrazy "i osobie wychowującej dzieci", a wyrazy "4 lata" zastępuje się wyrazami "5 lat".
Zarządzenie nie dotyczy kredytów udzielonych przed jego wejściem w życie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.