Krajowe staże naukowe i zawodowe dla pracowników naukowo-dydaktyczych, naukowo-badawczych oraz innych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gospodarki narodowej.

Monitor Polski

M.P.1967.34.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1983 r.

UCHWAŁA Nr 97
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 1967 r.
w sprawie krajowych staży naukowych i zawodowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz innych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gospodarki narodowej. *

Szkoły wyższe, instytucje naukowe lub naukowo-badawcze oraz jednostki organizacyjne gospodarki narodowej dysponujące wysoko kwalifikowaną kadrą specjalistów oraz wyposażeniem naukowo-technicznym - organizują i prowadzą staże naukowe i zawodowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych zatrudnionych w szkołach wyższych, w Polskiej Akademii Nauk, w instytutach naukowo-badawczych i placówkach zaplecza naukowo-technicznego oraz dla innych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gospodarki narodowej.
Staże, o których mowa w § 1, mają na celu:
1)
umożliwienie pracownikom naukowo-dydaktycznym i naukowo-badawczym odbycia praktyki w zakładach produkcyjnych w celu zaznajomienia tych pracowników z nowoczesną technologią produkcji,
2)
zaznajomienie pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie techniki i organizacji zarządzania w gospodarce narodowej,
3)
umożliwienie rozwiązania konkretnych zagadnień związanych z zakończeniem określonej pracy naukowej,
4)
doskonalenie pracowników naukowo-badawczych w ośrodkach reprezentujących wysoki poziom naukowy oraz zaznajomienie ich z nowoczesnymi metodami pracy naukowej,
5)
umożliwienie pracownikom naukowo-badawczym odbycia praktyki dydaktycznej w szkołach wyższych,
6)
zaznajomienie pracowników jednostek organizacyjnych gospodarki narodowej z metodami pracy badawczej, organizacji przetwarzania danych, prowadzenia prac projektowych i konstrukcyjnych,
7)
umożliwienie przeprowadzenia określonych doświadczeń naukowych przy wykorzystaniu aparatury naukowej.
1.
Staż, o którym mowa w § 1, ustalany jest indywidualnie w zależności od konkretnych potrzeb na okres nie przekraczający 12 miesięcy.
2.
W wypadkach szczególnie uzasadnionych staż może być przedłużony na dalszy okres nie przekraczający 6 miesięcy.
1.
W okresie odbywania stażu pracownik otrzymuje w dotychczasowym miejscu pracy pełne uposażenie z dodatkami, jakie pobierał przed skierowaniem na staż. Dodatek za warunki szkodliwe dla zdrowia wypłaca się w razie odbywania stażu w warunkach, w których dodatek ten jest przewidziany.
2.
Pracownikowi skierowanemu na staż do ośrodka mieszczącego się poza miejscem jego stałego zamieszkania przysługuje zwrot kosztów podróży do miejsca stażu i z powrotem na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników państwowych. W uzasadnionych wypadkach w czasie trwania stażu mogą być pokrywane koszty przejazdu najtańszym publicznym środkiem lokomocji, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.
3.
Pracownikowi, o którym mowa w ust. 2, przysługuje bezpłatne zakwaterowanie przez jednostkę, w której staż jest prowadzony. W braku możliwości bezpłatnego zakwaterowania, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów hotelu, gdy czas pobytu pracownika poza miejscem stałego zamieszkania nie przekracza dwóch miesięcy. Przy dłuższym pobycie przysługuje pracownikowi ryczałt na wynajęcie lokalu mieszkalnego w wysokości nie przekraczającej 500 zł miesięcznie.
4.
Pracownikom naukowo-dydaktycznym i naukowo-badawczym, skierowanym na staż do ośrodka mieszczącego się poza miejscem ich stałego zamieszkania, może być przyznane stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie. W wypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza warunkami rodzinnymi, stypendium może być podwyższone, jednak nie więcej niż do 1.200 zł miesięcznie.
5.
Pracownikom jednostek organizacyjnych gospodarki narodowej, skierowanym na staż do ośrodka mieszczącego się poza miejscem ich stałego zamieszkania, może być w uzasadnionych wypadkach przyznany zamiast diet dodatek stażowy do uposażenia w wysokości do 700 zł miesięcznie. Dodatek ten wypłacany jest z osobowego funduszu płac jednostek organizacyjnych, które skierowały pracownika na staż, i nie podlega opodatkowaniu.
6.
Stypendium, o którym mowa w ust. 4, nie może być przyznane, jeżeli pracownik w okresie odbywania stażu korzysta ze stypendium przewidzianego w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101).
7.
Stypendium, o którym mowa w ust. 4, płatne jest ze środków budżetowych przeznaczonych na kształcenie kadr naukowych i nie podlega opodatkowaniu.
8.
Świadczenia pieniężne związane ze skierowaniem na staż, określone w ust. 1-5, pokrywa instytucja kierująca pracownika na staż, natomiast koszty materiałowe oraz inne świadczenia związane z odbywaniem stażu pokrywa jednostka, w której staż jest odbywany.
Decyzje o skierowaniu pracownika na staż, decyzje o przedłużeniu stażu oraz decyzje o ewentualnym przyznaniu stypendium lub dodatku stażowego do uposażenia wydają:
1)
w szkołach wyższych - rektorzy szkół wyższych,
2)
w placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-badawczych - dyrektorzy (kierownicy) tych placówek (instytutów),
3)
w innych jednostkach organizacyjnych - kierownicy jednostek nadrzędnych.
1.
Osoba odbywająca staż pracuje pod bezpośrednią opieką kierownika jednostki lub wyznaczonego w tym celu pracownika o odpowiednich kwalifikacjach (kierownik stażu), w oparciu o indywidualny program stażu ustalony w drodze porozumienia między kierownikami jednostki delegującej i przyjmującej na staż.
2.
Program stażu powinien zapewniać realizację zasad określonych w § 2. W zależności od charakteru i miejsca stażu w programie powinno być uwzględnione w szczególności:
1)
prowadzenie własnych badań stażysty związanych z tematem pracy naukowo-badawczej, opracowywaną rozprawą doktorską bądź habilitacyjną,
2)
uczestniczenie w planowych pracach naukowo-badawczych jednostki, w której odbywany jest staż,
3)
uczestniczenie w zebraniach naukowych, seminariach, a także w zajęciach dydaktycznych,

a ponadto, jeżeli staż odbywa się w ośrodkach przemysłowych -

4)
zaznajomienie się z nowoczesną aparaturą stosowaną w przemyśle, technologią procesów produkcyjnych oraz ich organizacją,
5)
uczestniczenie w ustalonym zakresie w pracach produkcyjnych ośrodka przemysłowego, w wydziałach i zakładach odpowiadających specjalizacji stażysty.
1.
Po zakończeniu stażu kierownik jednostki wystawia pracownikowi, który odbywał staż, zaświadczenie o odbyciu stażu, stwierdzające rodzaj wykonanych prac oraz zawierające opinię o wynikach stażu.
2.
Pracownik, który odbył staż, jest obowiązany do złożenia w swoim miejscu pracy sprawozdania z przebiegu stażu oraz przedstawienia uzyskanej opinii o wynikach stażu.
1.
Osobie wyznaczonej do sprawowania opieki nad stażystą (kierownikowi stażu) instytucja kierująca pracownika na odbycie stażu wypłaca dodatkowe wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych dla promotorów przewodów doktorskich.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie otrzymującej wynagrodzenie przewidziane dla promotora.
W uzasadnionych wypadkach organ kierujący pracownika na staż może go odwołać ze stażu.
Zasady kierowania żołnierzy zawodowych na staże oraz zasady odbywania staży w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej określi ten Minister.
Wykonanie uchwały porucza się wszystkim ministrom (kierownikom urzędów centralnych) oraz Sekretarzowi Naukowemu Polskiej Akademii Nauk.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 stycznia 1983 r. nin. uchwała traci moc w stosunku do pracowników objętych przepisami uchwały nr 263 z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom (M.P.83.1.6) - zobacz § 21 powołanej uchwały.

Z dniem 1 października 1983 r. nin. uchwała traci moc w stosunku do nauczycieli akademickich zgodnie z uchwałą nr 172 z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego (M.P.83.39.228) - zobacz § 16 powołanej uchwały.