Uznanie niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" za nieobowiązujące.

Monitor Polski

M.P.1991.33.241

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1991 r.

UCHWAŁA Nr 139
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 października 1991 r.
w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" za nieobowiązujące.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uznaje się, że nie obowiązują uchwały Rady Ministrów i Prezydium Rządu wymienione w załączniku do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UCHWAŁ RADY MINISTRÓW I PREZYDIUM RZĄDU OGŁOSZONYCH W DZIENNIKU URZĘDOWYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI", KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA NIEOBOWIĄZUJĄCE

Lp.Nr uchwały Rady Ministrów (RM) lub Prezydium Rządu (PRz)DataTytułOgłoszona (nr i poz. Monitora Polskiego z późniejszymi zmianami)
1 2 3 4 5
1 RP i RM20 stycznia 1954 r.o nadaniu Zakładom Metalurgicznym w Nowej Hucie imienia Włodzimierza LeninaNr A-B, poz. 173
2 446 PRz7 lipca 1954 r.w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie *)Nr A-73,poz. 892,z 1955 r. Nr 3, poz.38, z 1965 r. Nr 7, poz. 21, z 1973 r. Nr 17, poz. 103 i Dz. U. z 1974 r. Nr 37, poz. 218
3 740 PRz30 października 1954 r.w sprawie gospodarki butlami do gazów technicznychNr 109, poz. 1499, z1955 r. Nr 84, poz. 998 i 1988 r. Nr 28, poz. 250
4 757 PRz30 października 1954 r.w sprawie obowiązku sporządzania i dostarczania dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn, urządzeń, sprzętu i aparatury technicznejNr 115, poz. 1644
5 667 PRz23 października 1956 r.w sprawie ustanowienia odznaki "Budowniczy Huty im. Lenina"Nr 88, poz. 1012
6 156 RM13 kwietnia 1959 r.w sprawie emisji skarbowych bonów inwestycyjnychNr 45, poz. 208 i z 1960 r. Nr 90, poz. 406
7 412 RM8 grudnia 1960 r.w sprawie ustalania kosztów zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudowanie 4-izbowego domu mieszkalnego o standardowym wyposażeniuz 1961 r. Nr 1, poz. 5
8 353 RM19 listopada 1962 r.w sprawie udziału zakładów przemysłowych w organizowaniu opieki nad zdrowiem pracownikówNr 82, poz. 384
9 323 RM7 października 1963 r.w sprawie ustanowienia "Odznaki Braterstwa Broni"Nr 75, poz. 372
10 295 RM6 września 1966 r.w sprawie opieki zdrowotnej nad pracownikami rolnymi oraz członkami ich rodzinNr 51, poz. 249
11 97 RM5 maja 1967 r. w sprawie krajowych staży naukowych i zawodowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz innych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gospodarki narodowejNr 34, poz. 158 oraz z 1983 r. Nr 1, poz. 6 i Nr 39, poz. 228
12 156 RM30 lipca 1971 r.w sprawie kierowania pracowników na studia doktoranckie dla pracujących oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikomNr 45, poz. 287, z 1982 r, Nr 17, poz. 140 i z 1984 r. Nr 23, poz. 156
13 252 RM22 września 1972 r.w sprawie ustanowienia odznaki "Na Straży Pokoju"Nr 47, poz. 255, z 1978 r. Nr 27, poz. 96 i z 1980 r. Nr 18, poz. 87
14 4 RM5 stycznia 1974 r.w sprawie przekazania pralni i farbiarni komunalnych oraz koordynacji usług pralniczo-farbiarskichNr 3, poz. 15
15 145 RM3 czerwca 1974 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zakładów weterynariiNr 23, poz. 134; Dz. U. z 1974 r. Nr 47, poz. 286, Monitor Polski z 1975 r. Nr 22, poz. 137
16 304 RM27 grudnia 1974 r.w sprawie zatrudnienia w rzemieślniczych zakładach pracy osób pełnoletnich w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracyNr 42, poz. 252
17 47 RM5 marca 1976 r.w sprawie kierowania za granicę obywateli polskich w celach szkoleniowych i naukowo-badawczychNr 13, poz. 64, z 1976 r. Nr 28, poz. 125 i z 1984 r. Nr 2, poz. 14
18 258 RM8 grudnia 1982 r.w sprawie wzorcowego statusu mistrza w państwowym zakładzie pracyNr 32, poz. 277 i z 1983 r. Nr 43, poz. 251
19 49 RM18 kwietnia 1983 r.w sprawie finansowania wydatków związanych z prowadzeniem współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z krajami socjalistycznymiNr 17, poz. 97
20 65 RM6 kwietnia 1983 r.w sprawie współdziałania organów administracji państwowej z Naczelną Organizacją Techniczną i zrzeszonymi w niej stowarzyszeniami naukowo-technicznymiNr 24, poz. 130
21 119 RM12 września 1983 r.w sprawie niektórych dodatków do emerytur i rent z tytułu pracy naukowejNr 32, poz. 176
22 152 RM12 listopada 1983 r.w sprawie ustanowienia tytułów mistrza rękodzieła ludowego i mistrza rękodzieła artystycznegoNr 38, poz. 219
23 4 RM21 stycznia 1985 r.w sprawie aktywizacji gospodarczej i społecznej oraz rozwoju rolnictwa na terenach górskich i górzystychNr 2. poz. 11
24 33 RM23 marca 1987 r.w sprawie rozwoju i lepszego wykorzystania potencjału rzemiosłaNr 13, poz. 112
25 RP i RM15 kwietnia 1987 r.w sprawie postępowania z wnioskami o charakterze ogólnospołecznym, zgłaszanymi przez obywateli na zebraniachNr 14, poz. 129
*) Zachowuje moc w stosunku do osób korzystających ze zwolnień od pracy zawodowej w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.