Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.

UCHWAŁA Nr 263
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 1982 r.
w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom. *

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114 i z 1975 r. Nr 45, poz. 234) oraz art. 103 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23 i z 1982 r. Nr 31, poz. 214) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Przepisy uchwały stosuje się do uspołecznionych zakładów pracy i pracowników tych zakładów podnoszących kwalifikacje w formach szkolnych i pozaszkolnych.
2.
Przepisów uchwały nie stosuje się do:
1)
pracowników podstawowej działalności służby zdrowia, objętych specjalistycznym medycznym szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym, prowadzonym przez resort zdrowia i opieki społecznej,
2)
nauczycieli akademickich,
3)
nauczycieli w zakresie kształcenia w formach szkolnych,
4)
pracowników naukowo-badawczych,
5) 1
(skreślony),

w zakresie unormowanym odrębnie w przepisach dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników wymienionych w pkt 1-4. 2

1.
Przez podnoszenie kwalifikacji pracowników rozumie się kształcenie w szkołach dla pracujących (dorosłych) i w szkołach wyższych oraz szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie kwalifikacji pracowników w następujących formach pozaszkolnych:
1)
studia podyplomowe,
2)
staże zawodowe,
3)
kursy i seminaria,
4)
samokształcenie kierowane,
5)
praktyki pracownicze,
6)
kursokonferencje,
7)
szkolenie przywarsztatowe,
8)
instruktaż.
2.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników może odbywać się systemem dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym albo systemem łączącym elementy wymienionych systemów.
Szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie kwalifikacji pracowników - z wyjątkiem studiów podyplomowych - mogą prowadzić:
1)
przedsiębiorstwa i inne państwowe jednostki organizacyjne,
2)
ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
3)
samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze oraz inne jednostki typu naukowo-badawczego,
4)
szkoły wszystkich typów i poziomów nauczania,
5)
organizacje społeczne i spółdzielcze, które otrzymały zezwolenie Ministra Oświaty i Wychowania na prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia.
Jednostki, o których mowa w § 3, są obowiązane zapewnić:
1)
właściwy program nauczania,
2)
kadrę dydaktyczną,
3)
odpowiednie pomieszczenia, urządzenia i materiały oraz niezbędne podręczniki, skrypty i inne pomoce dydaktyczne,
4)
właściwy przebieg szkolenia, dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
Szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie kwalifikacji pracowników, ze względu na sposób organizacji, jest realizowane jako:
1)
wewnątrzzakładowe - organizowane i prowadzone przez odpowiednie komórki danego zakładu pracy,
2)
zlecane - organizowane i prowadzone przez inne jednostki organizacyjne.
1.
Wykładowcy i organizatorzy szkolenia, dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji, zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, otrzymują od jednostki organizującej szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie wynagrodzenie według tej umowy.
2. 3
Osoby, o których mowa w ust. 1, w razie prowadzenia zajęć poza miejscem zamieszkania lub miejscem pracy otrzymują od jednostki organizującej szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie kwalifikacji świadczenia na pokrycie kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach określonych w umowie zlecenia, jeżeli umowa takie świadczenia przewiduje, z tym że wysokość tych świadczeń nie może przekraczać wysokości świadczeń określonych w ogólnych przepisach o podróżach służbowych na obszarze kraju.
1.
Ukończenie szkolenia, dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji w formach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8, potwierdza zaświadczenie wydane według wzorów określonych przez Ministra Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
2.
Ukończenie dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji w formie studium podyplomowego potwierdza zaświadczenie wydane według wzoru określonego przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
1.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach decydujących w szczególności o postępie naukowo-technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy mogą być przez zakład pracy zobowiązani do cyklicznego, obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
2.
Wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 1, częstotliwość powtarzania cyklu doskonalenia oraz formy obowiązkowego doskonalenia ustala zakład pracy, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań dotyczących szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracownicy uspołecznionych zakładów pracy mogą podnosić kwalifikacje na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy lub bez skierowania.
1. 4
Skierowanie, o którym mowa w § 9, następuje po uprzednim zawarciu umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki zakładu pracy i pracownika.
1a. 5
Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, nie jest konieczne w wypadku, gdy zakład pracy nie uzależnia wydania pracownikowi skierowania w celu szkolenia, dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji w formach pozaszkolnych od zobowiązania się pracownika do przepracowania określonego czasu w zakładzie pracy po ukończeniu nauki, a w razie niedotrzymania zobowiązania - do zwrotu części lub całości kosztów poniesionych na ten cel przez zakład pracy.
2.
Zakład pracy zawierający z pracownikiem umowę, o której mowa w ust. 1:
1)
przyznaje pracownikowi świadczenia przewidziane w niniejszej uchwale,
2)
zapewnia warunki do terminowego ukończenia nauki, w szczególności przez ustalanie w sposób nie kolidujący z obowiązkowymi zajęciami harmonogramu pracy uczących się pracowników oraz wyposażanie - w miarę możliwości - zakładowych bibliotek w niezbędne podręczniki, skrypty i inne pomoce naukowe, a także udostępnianie zakładowych bibliotek i kreślarni.
3. 6
Zakład pracy może uzależnić wydanie pracownikowi skierowania w celu kształcenia, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji od zobowiązania się pracownika do przepracowania określonego czasu, nie dłuższego niż 3 lata, w zakładzie pracy po ukończeniu nauki, a w razie niedotrzymania zobowiązania w trakcie nauki lub po jej ukończeniu z powodu:
1)
wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem,
2)
rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
3)
wygaśnięcia umowy o pracę wskutek porzucenia pracy,

do zwrotu części lub całości poniesionych przez zakład pracy kosztów obejmujących przyznane pracownikowi ulgi i świadczenia.

4.
Pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3, mimo rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeżeli wypowiedzenie zostało spowodowane:
1)
stwierdzonym przez zakład społeczny służby zdrowia szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, w razie gdy zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim,
2)
niemożnością dalszego zatrudnienia ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,
3)
przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości w związku ze zmianą miejsca zatrudnienia małżonka,
4)
przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości ze względu na zawarcie związku małżeńskiego z osobą zamieszkałą w tej miejscowości.
1.
Do podstawowych obowiązków pracownika podnoszącego kwalifikacje na podstawie skierowania zakładu pracy należy:
1)
regularne uczęszczanie na zajęcia,
2)
przedstawianie corocznie - w razie kształcenia się w szkołach - dokumentu stwierdzającego promocję lub zaliczenie roku studiów,
3)
przedstawienie świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły, a w razie szkolenia, dokształcania lub doskonalenia - zaświadczenia o jego ukończeniu,
4)
ukończenie kształcenia, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia w przewidzianym terminie,
5)
wykorzystywanie ulg i świadczeń tylko do celów związanych z podnoszeniem kwalifikacji,
6)
przedstawianie odpowiednich dokumentów stwierdzających miejsce, czas, liczbę zajęć obowiązkowych oraz terminy egzaminów.
2. 7
Jeżeli pracownik podnoszący kwalifikacje w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania zakładu pracy nie podejmie lub przerwie naukę z własnej winy, jest obowiązany na wniosek zakładu pracy zwrócić część lub całość kosztów uczestnictwa w szkoleniu, dokształcaniu lub doskonaleniu.
1.
Pracownikom, którym wydano skierowanie w celu podnoszenia kwalifikacji, przysługują:
1)
urlopy szkoleniowe i zwolnienia z części dnia pracy w wymiarach określonych w § 14, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, oraz
2)
zwrot związanych z podnoszeniem kwalifikacji kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile podnoszenie kwalifikacji odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania lub miejsce pracy pracownika.
2.
Zakład pracy może przyznać pracownikowi skierowanemu w celu podnoszenia kwalifikacji inne, dodatkowe świadczenia, a w szczególności pokryć koszty podręczników i skryptów, materiałów szkoleniowych oraz udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego, a także przyznać nagrodę.
3. 8
Zakład pracy może przyznać pracownikowi skierowanemu na studia w szkole wyższej, poprzedzone semestrem zerowym, lub do szkoły średniej, poprzedzonej semestrem wstępnym, urlop szkoleniowy na udział w zajęciach i egzaminach w wymiarze wynikającym z programu nauczania na tych semestrach.
 
1.
Koszty organizacji i prowadzenia szkolenia, dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji w formach pozaszkolnych, a także koszty pobytu pracownika na szkoleniu, dokształcaniu lub doskonaleniu pokrywa zakład pracy.
2.
Zakład pracy może, na wniosek jednostki organizującej szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie w formach pozaszkolnych, która zapewnia uczestnikom w czasie pobytu na zajęciach szkoleniowych zakwaterowanie i wyżywienie, pokryć łączne koszty pobytu za pracowników skierowanych na szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie.
3.
Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2, nie może przekraczać wysokości łącznych świadczeń za dobę (noclegu i diety) określonych w przepisach o podróżach służbowych na obszarze kraju.
1.
Wymiar urlopu szkoleniowego w każdym roku szkolnym, przeznaczony na wypełnienie obowiązków wynikających z procesu dydaktycznego, wynosi dla pracowników skierowanych, odbywających naukę w:
1)
szkołach podstawowych i innych równorzędnych - 2 dni robocze,
2)
zasadniczych szkołach zawodowych wieczorowych oraz w szkołach średnich wieczorowych - 6 dni roboczych, a ponadto w ostatnim roku nauki dodatkowo 6 dni roboczych, jeżeli pracownik przystępuje do egzaminu dojrzałości lub innego egzaminu końcowego,
3)
zasadniczych szkołach zawodowych zaocznych oraz w szkołach średnich zaocznych - 12 dni roboczych.
2.
Wymiar urlopu szkoleniowego w każdym roku studiów w szkole wyższej, przeznaczony na udział w obowiązkowych zajęciach wynikających z programu studiów oraz na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, wynosi dla pracowników skierowanych odbywających naukę na:
1)
studiach wieczorowych - 21 dni roboczych,
2)
studiach zaocznych - 28 dni roboczych oraz
3)
dodatkowo w ostatnim roku studiów wieczorowych i zaocznych - 21 dni roboczych na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).
3.
Wymiar urlopu szkoleniowego dla pracowników skierowanych, przystępujących jako eksterniści do egzaminów z zakresu programu nauczania:
1)
szkoły podstawowej - wynosi łącznie 5 dni roboczych na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów,
2)
szkoły zasadniczej - wynosi łącznie 10 dni roboczych na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów,
3)
szkoły średniej - wynosi łącznie 12 dni roboczych na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów oraz dodatkowo 6 dni roboczych na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dojrzałości lub innego egzaminu końcowego,
4)
studiów wyższych - wynosi łącznie 21 dni roboczych na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów oraz dodatkowo 21 dni roboczych na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).
4. 10
Wymiar urlopu szkoleniowego przeznaczonego na udział w obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu trwania nauki dla pracowników skierowanych na studia podyplomowe zaoczne wynosi do 28 dni roboczych.
5.
Wymiar urlopu szkoleniowego przeznaczonego na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych dla pracowników skierowanych na:
1)
wieczorowe i zaoczne studia podyplomowe,
2)
kursy wieczorowe i zaoczne oraz seminaria wieczorowe,
3)
samokształcenie kierowane

wynosi do 6 dni roboczych i ustalany jest przez zakład pracy w zależności od czasu trwania szkolenia i czasu trwania egzaminów.

6.
Wymiar urlopu szkoleniowego przeznaczonego na udział w obowiązkowych konsultacjach dla pracowników skierowanych na kursy zaoczne wynosi 2 dni robocze w miesiącu.
7.
Wymiar urlopu szkoleniowego przeznaczonego na udział w konsultacjach dla pracowników skierowanych, odbywających samokształcenie kierowane, wynosi do 3 dni roboczych na cały okres samokształcenia.
8.
Wymiar urlopu szkoleniowego przeznaczonego na wypełnienie obowiązków wynikających z procesu dydaktycznego w stosunku do pracowników skierowanych, podnoszących kwalifikacje w systemie dziennym, jest uzależniony od czasu trwania nauki w określonej formie szkolnego lub pozaszkolnego nauczania. Urlop ten jest udzielany na czas trwania obowiązkowych zajęć wynikających ściśle z programu nauczania.
9.
Urlop szkoleniowy przeznaczony na wypełnienie obowiązków wynikających z procesu dydaktycznego w stosunku do pracowników skierowanych, podnoszących kwalifikacje w systemie mieszanym, tj. łączącym elementy wymienionych w § 2 ust. 2 systemów, przysługuje:
1)
w części przewidzianej na podnoszenie kwalifikacji w systemie dziennym - w wymiarze określonym w ust. 8,
2)
w części przewidzianej na podnoszenie kwalifikacji w systemie zaocznym i wieczorowym - w wymiarze określonym w § 14, proporcjonalnie do czasu trwania nauki w danym systemie.
10.
Wymiar zwolnień z części dnia pracy dla pracowników skierowanych do zasadniczych i średnich szkół wieczorowych, na studia wieczorowe w szkołach wyższych, na wieczorowe studia podyplomowe oraz na kursy i seminaria wieczorowe nie może przekraczać 5 godzin tygodniowo.
11.
Urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy udziela się na wniosek pracownika.
1.
Zakład pracy może udzielić pracownikom, którzy podnoszą kwalifikacje bez skierowania, bezpłatnego urlopu szkoleniowego i zwolnienia z części dnia pracy w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia stron oraz może pokryć pracownikom w części koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji.
2.
Okres bezpłatnego urlopu szkoleniowego, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych, wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników jest prowadzone:
1)
w jednostkach działających na rozrachunku gospodarczym i w organizacjach społecznych - na zasadach samofinansowania, zgodnie z obowiązującymi w danej jednostce zasadami gospodarki finansowej,
2)
w jednostkach budżetowych - w ramach środków przyznanych danej jednostce w budżecie na dany rok.
1.
Do pracowników, którzy w dniu wejścia w życie uchwały podnoszą kwalifikacje na podstawie skierowania zakładu pracy w formach pozaszkolnych, stosuje się przepisy uchwały.
2.
Do pracowników, którzy w dniu wejścia w życie uchwały podnoszą kwalifikacje na podstawie skierowania zakładu pracy w szkołach dla pracujących i w szkołach wyższych, stosuje się przepisy uchwały, z tym że pracownikom tym nie przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Zakłady pracy w ramach posiadanych środków mogą przyznać tym pracownikom zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia na zasadach ustalonych w § 12 ust. 1 pkt 2.
3.
Pracownikom, którzy rozpoczęli naukę w systemie eksternistycznym przed dniem wejścia w życie uchwały i przystępują do egzaminów z zakresu programu nauczania szkoły średniej lub z zakresu programu określonego kierunku studiów wyższych jako eksterniści, przysługują płatne zwolnienia z pracy na czas niezbędny do przystąpienia do tych egzaminów, a ponadto na przygotowanie pracy dyplomowej z zakresu średniej szkoły zawodowej lub pracy magisterskiej (dyplomowej) z zakresu określonego kierunku studiów wyższych - 6 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego. Zakłady pracy mogą przyznać tym pracownikom świadczenia przewidziane w § 14 ust. 3.
1.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania określi w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały:
1)
ramowe zasady organizowania i prowadzenia podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach pozaszkolnych, z wyjątkiem studiów podyplomowych,
2)
ramowy wzór umowy zawieranej między zakładem pracy a pracownikiem skierowanym w celu podnoszenia kwalifikacji.
2.
Zasady organizacji i działania resortowych i wojewódzkich ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr określi Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Szefem Urzędu Rady Ministrów, Ministrami Finansów oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, a także właściwymi ministrami.
3.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Głównym Inspektorem Pracy określi zasady szkolenia, dokształcania i doskonalenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.
Szczegółowe zasady doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej administracji centralnej i terenowej oraz jednostki organizujące doskonalenie tej kadry określi Szef Urzędu Rady Ministrów.
2.
Szczegółowe zasady doskonalenia zawodowego urzędników państwowych nie wymienionych w ust. 1 ustala:
1)
właściwy minister - w odniesieniu do urzędników państwowych zatrudnionych w ministerstwie lub urzędzie centralnym,
2)
kierownik urzędu na podstawie wytycznych:
a)
właściwego ministra - w odniesieniu do urzędników państwowych zatrudnionych w urzędach podległych ministrowi,
b)
Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska wydanych w porozumieniu z właściwymi ministrami - w odniesieniu do urzędników państwowych zatrudnionych w urzędach terenowych organów administracji państwowej.
Tracą moc:
1)
okólnik nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1949 r. w sprawie urlopów pracowniczych na dokończenie nauk (Monitor Polski z 1949 r. Nr A-86, poz. 1063 i z 1973 r. Nr 18, poz. 111),
2)
pkt IV zarządzenia nr 71 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 17 marca 1950 r. w sprawie udzielania urlopów egzaminacyjnych pracownikom przedsiębiorstw i zakładów gospodarki uspołecznionej, uczęszczającym do szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i zawodowych oraz do szkół wyższych zawodowych i akademickich (Biuletyn PKPG Nr 6, poz. 88),
3)
uchwała nr 810 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie dokształcania pracowników w zakresie szkoły podstawowej (Monitor Polski z 1957 r. Nr 17, poz. 123),
4)
uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1964 r. w sprawie niektórych zasad dotyczących prowadzenia i finansowania kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego (Monitor Polski z 1964 r. Nr 58, poz. 274, z 1969 r. Nr 10, poz. 94, Nr 19, poz. 156 i Nr 36, poz. 270, z 1970 r. Nr 27, poz. 223, z 1971 r. Nr 38, poz. 247 i z 1978 r. Nr 32, poz. 119 oraz Dz. U. z 1965 r. Nr 44, poz. 275),
5)
uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1971 r. w sprawie organizowania techników zawodowych dla przodujących robotników (Monitor Polski Nr 37, poz. 238),
6)
uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1973 r. w sprawie zasad kierowania pracowników uspołecznionych zakładów pracy do szkół dla pracujących i na studia dla pracujących w szkołach wyższych oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikom od zakładów pracy (Monitor Polski Nr 18, poz. 111),
7)
uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie podnoszenia w formach pozaszkolnych kwalifikacji zawodowych robotników zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 7, poz. 50),
8)
uchwała nr 246 Rady Ministrów z dnia 28 października 1974 r. w sprawie zwolnień od pracy, urlopów szkoleniowych oraz ulg przysługujących pracownikom kierowanym na studia podyplomowe (Monitor Polski Nr 36, poz. 208).
W stosunku do pracowników objętych przepisami niniejszej uchwały tracą moc przepisy uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie krajowych staży naukowych i zawodowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz innych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gospodarki narodowej (Monitor Polski Nr 34, poz. 158).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.
*Z dniem 25 października 1991 r. nin. uchwała w zakresie w jakim została wydana na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U.61.32.160) traci moc w części sprzecznej z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.91.95.425) - zob. art. 113 ust. 1 ostatnio powołanej ustawy.
1 § 1 ust. 2 pkt 5 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały nr 66 z dnia 30 kwietnia 1986 r. (M.P.86.13.89) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1986 r.
2 § 1 ust. 2 zdanie ostatnie zmienione przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały nr 66 z dnia 30 kwietnia 1986 r. (M.P.86.13.89) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1986 r.
3 § 6 ust. 2 według numeracji ustalonej przez § 1 uchwały nr 97 z dnia 3 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 18 czerwca 1988 r.
4 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr 66 z dnia 30 kwietnia 1986 r. (M.P.86.13.89) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1986 r.
5 § 10 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 66 z dnia 30 kwietnia 1986 r. (M.P.86.13.89) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1986 r.
6 § 10 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. c) uchwały nr 66 z dnia 30 kwietnia 1986 r. (M.P.86.13.89) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1986 r.
7 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 66 z dnia 30 kwietnia 1986 r. (M.P.86.13.89) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1986 r.
8 § 12 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 66 z dnia 30 kwietnia 1986 r. (M.P.86.13.89) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1986 r.
9 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 66 z dnia 30 kwietnia 1986 r. (M.P.86.13.89) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1986 r.
10 § 14 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 66 z dnia 30 kwietnia 1986 r. (M.P.86.13.89) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1986 r.