Zakres i formy pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1983.39.228

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1987 r.

UCHWAŁA Nr 172
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 grudnia 1983 r.
w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1982 r. Nr 14, poz. 113 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33 i Nr 39, poz. 176) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Pracownik naukowo-dydaktyczny, pracownik naukowy oraz mianowany pracownik dydaktyczny, zwani dalej "nauczycielami akademickimi", mogą być skierowani na jedną z następujących form podyplomowego doskonalenia oraz kształcenia zawodowego:
1)
studia podyplomowe,
2)
kursy doskonalenia zawodowego,
3)
kursy nauki języków obcych,
4)
staże naukowe i zawodowe,
5)
seminaria i kursokonferencje.
2.
Skierowania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej szkoły wyższej, zwanej dalej "szkołą", w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, zgodnie z planem doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich, zatwierdzonym przez rektora.
1.
Nauczyciel akademicki może być skierowany na studium podyplomowe, jednak nie częściej niż co 5 lat.
2.
Nauczycielowi akademickiemu skierowanemu na studium podyplomowe przysługuje płatne zwolnienie od pracy na czas niezbędny do wzięcia udziału w zajęciach, nie dłuższy jednak niż:
1)
28 dni roboczych w ciągu całego okresu trwania nauki na studium zaocznym,
2)
3 godziny tygodniowo w ciągu całego okresu trwania nauki na studium wieczorowym.
1.
Nauczyciel akademicki może być skierowany na kurs doskonalenia zawodowego, jeżeli tematyka kursu wiąże się z uprawianą przez niego dyscypliną naukową bądź obejmuje zagadnienia o charakterze pedagogicznym lub metodycznym.
2.
Nauczycielowi akademickiemu skierowanemu na kurs doskonalenia zawodowego przysługuje prawo do płatnego zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wzięcia udziału w zajęciach, nie dłuższy jednak niż:
1)
20 dni roboczych w ciągu całego okresu trwania nauki na kursie zaocznym,
2)
3 godziny tygodniowo w ciągu całego okresu trwania nauki na kursie wieczorowym.
1.
Zwolnień, o których mowa § 2 ust. 2 i w § 3 ust. 2, udziela na wniosek nauczyciela akademickiego, potwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studium podyplomowe lub kurs doskonalenia zawodowego, kierownik jednostki organizacyjnej szkoły, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.
2.
Zwolnień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i w § 3 ust. 2 pkt 2, udziela się tylko wtedy, gdy obowiązkowe zajęcia na studium podyplomowym lub kursie doskonalenia zawodowego zbiegają się w czasie z zajęciami prowadzonymi przez nauczyciela akademickiego.
3.
Wniosek wymieniony w ust. 1 powinien zawierać dane dotyczące miejsca i czasu oraz liczby godzin zajęć obowiązkowych.
1.
Szkoła może organizować kursy nauki języków obcych dla nauczycieli akademickich.
2.
Kursy, o których mowa w ust. 1, mogą być organizowane przez jedną ze szkół dla całego środowiska akademickiego w danej miejscowości.
3.
W wypadku, o którym mowa w ust. 2, koszty prowadzenia kursu są refundowane szkole organizującej kurs przez pozostałe szkoły w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli akademickich skierowanych na kurs.
4.
Nauczycielowi akademickiemu skierowanemu na kurs wymieniony w ust. 1 zwolnienie od pracy nie przysługuje.
1.
Nauczyciel akademicki może być skierowany na staż naukowy do innej szkoły, placówki naukowej lub naukowo-badawczej.
2.
Celem stażu, o którym mowa w ust. 1, jest:
1)
umożliwienie odbycia praktyki dydaktycznej w szkole wyższej dysponującej wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich lub
2)
nabycie praktyki w pracy naukowej w ośrodkach reprezentujących wysoki poziom naukowy, lub
3)
przeprowadzenie określonych badań bądź doświadczeń, związanych z pracą naukową wykonywaną przez nauczyciela akademickiego.
1.
Nauczyciel akademicki może być skierowany na staż zawodowy do innych jednostek organizacyjnych niż wymienione w § 6 ust. 1, dysponujących wysoko kwalifikowaną kadrą oraz nowoczesnym wyposażeniem.
2.
Celem stażu, o którym mowa w ust. 1, jest:
1)
nabycie praktyki zawodowej,
2)
zapoznanie się z nowoczesną technologią produkcji i organizacją pracy lub
3)
przeprowadzenie badań naukowych związanych z pracą naukową, wykonywaną przez nauczyciela akademickiego.
Skierowanie na staż naukowy lub zawodowy, zwany dalej "stażem" może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
W okresie odbywania stażu nauczyciel akademicki otrzymuje w zatrudniającej go szkole wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami w wysokości, w jakiej pobierał je przed skierowaniem na staż, z wyjątkiem dodatków funkcyjnych. Dodatek za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych wypłaca się w razie odbywania stażu w warunkach, dla których dodatek ten jest przewidziany.
Nauczyciel akademicki pracuje pod bezpośrednią opieką kierownika jednostki organizacyjnej, w której odbywa staż, lub wyznaczonej przez niego osoby, na podstawie indywidualnego programu stażu, ustalonego w drodze porozumienia między kierownikiem jednostki organizacyjnej szkoły zatrudniającej nauczyciela akademickiego a kierownikiem jednostki organizacyjnej przyjmującej na staż.
1.
Po zakończeniu stażu nauczyciel akademicki otrzymuje od kierownika jednostki organizacyjnej, w której odbywał staż, zaświadczenie stwierdzające czas trwania stażu, rodzaj wykonywanych prac oraz opinię o przebiegu stażu i sposobie wywiązywania się przez nauczyciela akademickiego z powierzonych mu zadań.
2.
Nauczyciel akademicki po odbyciu stażu jest obowiązany do złożenia w jednostce organizacyjnej szkoły, w której jest zatrudniony, sprawozdania z przebiegu stażu oraz przedstawienia zaświadczenia określonego w ust. 1.
Rektor szkoły może odwołać nauczyciela akademickiego ze stażu, gdy okoliczności nie przewidziane w chwili rozpoczęcia stażu wymagają obecności nauczyciela w zatrudniającej go jednostce organizacyjnej.
Kierownik jednostki organizacyjnej szkoły zatrudniającej nauczyciela akademickiego może udzielić mu płatnego zwolnienia od pracy w wymiarze nie dłuższym niż 3 dni robocze w celu wzięcia udziału w seminarium lub kursokonferencji, jeżeli ich tematyka wiąże się z uprawianą przez niego dyscypliną naukową.
1.
Nauczycielowi akademickiemu skierowanemu na jedną z form podyplomowego doskonalenia oraz kształcenia zawodowego wymienionych w § 1 ust. 1, organizowanych poza miejscem zamieszkania i pracy nauczyciela, przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów według zasad określonych w przepisach o podróżach służbowych na obszarze kraju.
1a. 1
Szkoła wyższa, na wniosek jednostki organizującej jedną z form podyplomowego doskonalenia lub kształcenia zawodowego, o których mowa w ust. 1, zapewniającej uczestnikom w czasie pobytu na zajęciach zakwaterowanie i wyżywienie, pokrywa łączne koszty pobytu nauczycieli akademickich, skierowanych na doskonalenie lub kształcenie, w kwocie nie przekraczającej wysokości łącznych świadczeń za dobę (noclegu i diety), określonych w przepisach o podróżach służbowych na obszarze kraju.
2.
Jeżeli okres stażu jest dłuższy niż miesiąc, nauczycielowi akademickiemu przysługuje raz w miesiącu, poczynając od drugiego miesiąca, zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której odbywa staż, i z powrotem.
3.
W razie skierowania na staż, należności określone w ust. 1 i 2 wypłaca jednostka organizacyjna, w której nauczyciel akademicki odbywa staż. Należności te są refundowane przez szkołę zatrudniającą nauczyciela akademickiego.
1.
Jeżeli udział nauczyciela akademickiego w jednej z form podyplomowego doskonalenia oraz kształcenia zawodowego wymienionych w § 1 ust. 1 jest uzależniony od wniesienia opłat, opłatę uiszcza szkoła zatrudniająca nauczyciela akademickiego.
2.
Szkoła, o której mowa w ust. 1, pokrywa również koszty wyposażenia nauczyciela akademickiego w niezbędne podręczniki, skrypty i inne materiały szkoleniowe.
W stosunku do nauczycieli akademickich traci moc uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie krajowych staży naukowych i zawodowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz innych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gospodarki narodowej (Monitor Polski z 1967 r. Nr 34, poz. 158 i z 1983 r. Nr 1, poz. 6).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1983 r.
1 § 14 ust. 1a dodany przez § 1 uchwały Nr 62 z dnia 30 kwietnia 1987 r. (M.P.87.14.130) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1987 r.