Monitor Polski

M.P.2017.688 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2015 r.
w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022, zwany dalej "Komitetem".
2.  Komitet jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. 
1.  Zadaniem Komitetu jest prowadzenie prac w celu uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską prawa do zorganizowania Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022, w szczególności przez ich inicjowanie, nadawanie im kierunku oraz dokonywanie przeglądu stopnia zaawansowania tych prac.
2.  W ramach wykonywanych zadań Komitet opiniuje projekty, programy, opracowania i analizy przygotowane w procedurze ubiegania się o przyznanie prawa do zorganizowania Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022.
§  3. 
1.  W skład Komitetu wchodzą:
1) współprzewodniczący:
a) Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
b) Prezydent Miasta Łodzi;
2) pozostali członkowie:
a) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:
Ministra Cyfryzacji,
Ministra Energii,
Ministra Finansów 1 ,
Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministra Rozwoju 2 ,
Ministra Skarbu Państwa 3 ,
Ministra Sportu i Turystyki,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Zdrowia,
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) Wojewoda Łódzki;
3) sekretarz - pracownik Ministerstwa Rozwoju wyznaczony przez przedstawiciela Ministra Rozwoju.
2.  Do udziału w pracach Komitetu, na prawach członka, zaprasza się:
1) Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszałka Województwa Łódzkiego;
3) Prezydenta Miasta Łodzi, jako współprzewodniczącego;
4) Prezesa Zarządu PKP S.A.;
5) Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
3.  Członkowie Komitetu oraz osoby na prawach członka Komitetu, o których mowa w ust. 2, mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4.  W pracach Komitetu w każdym czasie może brać udział minister.
§  5.  Współprzewodniczący mogą zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2.
§  6. 
1.  Współprzewodniczący, w szczególności:
1) kierują pracami Komitetu;
2) zwołują posiedzenia Komitetu z własnej inicjatywy albo na uzasadniony wniosek członka lub osoby na prawach członka Komitetu;
3) ustalają terminy i program kolejnych posiedzeń Komitetu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków i osoby na prawach członka Komitetu;
4) mogą wyznaczyć członkom i osobom na prawach członka Komitetu wykonywanie określonych zadań w celu realizacji zadań Komitetu;
5) mogą zwrócić się do członków i osób na prawach członka Komitetu o przedstawienie informacji, dokumentów, sprawozdań dotyczących realizacji powierzonych im zadań.
2.  W przypadku nieobecności jednego ze współprzewodniczących posiedzenie Komitetu prowadzi drugi współprzewodniczący, natomiast w przypadku nieobecności obydwu współprzewodniczących upoważniony przez nich członek albo osoba na prawach członka Komitetu.
3.  Sekretarz wykonuje zadania wyznaczone przez współprzewodniczących.
§  7.  Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa regulamin.
§  8. 
1.  Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu oraz osób na prawach członka Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby prowadzącej posiedzenie Komitetu.
2.  Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3.  Sekretarzowi oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Komitetu, o których mowa w § 5, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
§  9.  Protokół z posiedzenia Komitetu sporządza sekretarz. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§  10. 
1.  W celu realizacji zadań Komitetu współprzewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Komitetu oraz osoby na prawach członka Komitetu mogą tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Komitetu oraz osób na prawach członka Komitetu, a także z osób zaproszonych do udziału w pracach Komitetu.
2.  Członkowie Komitetu oraz osoby na prawach członka Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 2, mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów lub innych upoważnionych przedstawicieli.
3.  Współprzewodniczący mogą zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  11.  Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek współprzewodniczących, udzielają Komitetowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  12.  Obsługę Komitetu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.
§  12a.  Udział w pracach Komitetu oraz w utworzonych w ramach Komitetu grupach roboczych i zespołach doradczych jest nieodpłatny.
§  13. 
1.  Współprzewodniczący Komitetu przedstawiają Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Komitetu, w terminie do dnia 30 marca roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.
2.  Końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu współprzewodniczący Komitetu przedstawiają Radzie Ministrów w terminie 30 dni po zakończeniu prac Komitetu.
3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, w szczególności powinno zawierać:
1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Komitetu, okres objęty sprawozdaniem);
2) określenie liczby i terminów posiedzeń Komitetu;
3) określenie postępów w pracach Komitetu w odniesieniu do zadań nałożonych niniejszym zarządzeniem;
4) wnioski i rekomendacje płynące z prac Komitetu;
5) informacje dotyczące celowości dalszego działania Komitetu;
6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Komitetu.
§  14.  Współprzewodniczący wykonują czynności, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, wspólnie lub po osiągnięciu porozumienia.
§  15.  Komitet tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
§  16.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Obecnie: Ministra Rozwoju i Finansów, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595), które weszło w życie z mocą od dnia 28 września 2016 r.
2 Obecnie: Ministra Rozwoju i Finansów, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595), które weszło w życie z mocą od dnia 28 września 2016 r.
3 Dział administracji rządowej Skarb Państwa został uchylony, na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2260), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.