Monitor Polski

M.P.2018.709

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 113
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Komitet Sterujący do spraw EXPO 2022.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 (M.P. z 2017 r. poz. 688).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.