Monitor Polski

M.P.2016.419

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022 (M.P. poz. 598) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) współprzewodniczący:

a) Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

b) Prezydent Miasta Łodzi;

2) pozostali członkowie:

a) po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczonym przez:

– Ministra Cyfryzacji,

– Ministra Energii,

– Ministra Finansów,

– Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Ministra Rozwoju,

– Ministra Skarbu Państwa,

– Ministra Sportu i Turystyki,

– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Ministra Spraw Zagranicznych,

– Ministra Zdrowia,

– Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) Wojewoda Łódzki;

3) sekretarz - pracownik Ministerstwa Rozwoju wyznaczony przez przedstawiciela Ministra Rozwoju.

2. Do udziału w pracach Komitetu, na prawach członka, zaprasza się:

1) Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Marszałka Województwa Łódzkiego;

3) Prezydenta Miasta Łodzi, jako współprzewodniczącego;

4) Prezesa Zarządu PKP S.A.;

5) Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3. Członkowie Komitetu oraz osoby na prawach członka Komitetu, o których mowa w ust. 2, mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnionych przedstawicieli.";

2) w § 6 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) mogą zwrócić się do członków i osób na prawach członka Komitetu o przedstawienie informacji, dokumentów, sprawozdań dotyczących realizacji powierzonych im zadań.";

3) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu oraz osób na prawach członka Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby prowadzącej posiedzenie Komitetu.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sekretarzowi oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Komitetu, o których mowa w § 5, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.";

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie Komitetu oraz osoby na prawach członka Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 2, mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów lub innych upoważnionych przedstawicieli.";

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Obsługę Komitetu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.";

6) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. Udział w pracach Komitetu oraz w utworzonych w ramach Komitetu grupach roboczych i zespołach doradczych jest nieodpłatny.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.