Ceny, warunki i tryb sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Monitor Polski

M.P.1962.72.335

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 24 września 1962 r.
w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71) zarządza się, co następuje:

Cena nieruchomości.

§  1.
1.
Ustala się podstawową cenę sprzedażną jednego hektara gruntów państwowych w następującej wysokości:
1)
grunty orne
OkręgiStrefyCena w tys. złotych za 1 ha w klasach:
IIIIII aIII bIV aIV bVVI
IMiejska363321191817118,5
Podmiejska333019171615107,5
Wiejska31271514131275
Wiejska oddalona2825131211106,54,5
IIMiejska34312018171610,58
Podmiejska31291816,515149,57
Wiejska2926141312116,55
Wiejska oddalona262412,511,510,59,564,5
IIIMiejska333019171615107,5
Podmiejska30281716141396,5
Wiejska28251312111064,5
Wiejska oddalona252312111095,54
IVMiejska32291817,515,514,59,57
Podmiejska292716,515,513,512,58,56
Wiejska272412,511,510,59,55,54
Wiejska oddalona242211,510,59,5954
VMiejska31281716151487
Podmiejska28261615131286
Wiejska262312111095,54
Wiejska oddalona2321111098,554
2)
użytki zielone
OkręgiStrefyCena w tys. złotych za 1 ha w klasach:
IIIIIIIVVVI
IMiejska363321136,54,5
Podmiejska3330191264
Wiejska312715943
Wiejska oddalona28251383,52
IIMiejska3431201264
Podmiejska312918115,53,5
Wiejska2926148,543
Wiejska oddalona262412,57,53,52
IIIMiejska333019115,53,5
Podmiejska3028171053
Wiejska28251383,52,5
Wiejska oddalona252312732
IVMiejsca32291810,553,5
Podmiejska292716,59,54,53
Wiejska272412,37,53,52,5
Wiejska oddalona242211,56,532
VMiejska3128171053,5
Podmiejska28261694,53
Wiejska26231273,52,5
Wiejska oddalona232111632
2.
Cenę sprzedażną 1 ha gruntów państwowych pod 1asami ustala się w wysokości 50% ceny gruntów określonej w ust. 1.
3.
Cenę sprzedażną 1 ha nieużytków właściwych ustala się w wysokości 50% ceny gruntów ornych lub użytków zielonych w klasie VI określonej w ust. 1 zależnie od tego, do jakiego rodzaju użytków rolnych one przylegają.
4.
Tereny torfowe eksploatowane o średniej miąższości torfu do 0,5 m wycenia się jak przyległe do nich użytki rolne, o średniej miąższości ponad 0,5 m do 1,5 m wycenia się według ceny użytków zielonych w klasie II, a o średniej miąższości torfu powyżej 1,5 m - według ceny użytków zielonych w klasie I określonej w ust. 1.
5.
Cenę sprzedażną 1 ha gruntów państwowych: w województwie gdańskim w powiatach: elbląskim, gdańskim, kwidzyńskim, lęborskim, malborskim. nowodworsko-gdańskim, sztumskim, w powiecie wejherowskim we wsiach: Gniewino, Gniewinko, Bychowo, Perlino, Toliszczek, Strzebielinko, Czymanowo, Mierzyno, Salinko gromady Gniewino, we wsiach: Kostkowo, Zielnowo, Tadzino, Rybno, Rybienko, Łęczyn, Dąbrówka Mała, Kniewo gromady Kostkowo i we wsi Osiek gromady Linia, w powiecie puckim we wsiach: Wierzchucino, Brzyno, Słuchowo i Białogóra gromady Wierzchucino, w województwie olsztyńskim z wyjątkiem powiatów działdowskiego i nowomiejskiego, w województwie białostockim w powiatach: ełckim, gołdapskim i oleckim, w województwach: koszalińskim, szczecińskim, zielonogórskim, wrocławskim, w województwie opolskim w powiatach: brzeskim, glubczyckim, grodkowskim, kluczborskim, namysłowskim, niemodlińskim, nyskim, w województwie poznańskim w powiecie trzcianeckim, w województwie rzeszowskim w powiatach: ustrzyckim, leskim z wyjątkiem gromad: Olszanica, Uherce Mineralne, Łukawica, Tarnawa Górna, Hoczew, w powiecie sanockim w gromadach: Bukowsko, Jaśliska, Komańcza, Mrzygłód, Posada Górna, Szczawne, Sieniawa, Tyrawa Wołoska i we wsiach: Mokre, Morochów gromady Poraż, Wysoczany i Zawadka Morochowska gromady Szczawne, w powiecie krośnieńskim w gromadach: Polany, Tylawa i we wsi Hyrowa gromady Iwla oraz w przysiółku Nowa Wieś gromady Nadole, w powiecie jasielskim w gromadzie Krempna, w powiecie gorlickim w gromadach: Gładyszów, Śnietnica, Uście Gorlickie, Wysowa i we wsiach: Bartne, Bodaki, Małastów i Ropica Górna gromady Sękowa, w powiecie przemyskim w gromadach: Bircza, Leszczawa Dolna, Nowosiółki Dydyńskie, Sufczyna, Żohatyn i we wsi Krzeczkowa gromady Olszany - ustala się w wysokości 60% ceny określonej w ust. 1, 2, 3 i 4.
§  2.
Rodzaj użytku rolnego i klasę gruntów ustala się w myśl przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 1956 r. Nr 19, poz. 97 i z 1957 r. Nr 5, poz. 21), strefę. ekonomiczną - w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 30 czerwca 1951 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania gromad do stref ekonomicznych (Dz. U Nr 38, poz. 294), okręg gospodarczy - w myśl przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1962 r. w sprawie zaliczenia powiatów do okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego (Dz. U. Nr 24, poz. 106).
§  3.
1.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych do zmniejszenia lub zwiększenia na określonym terenie, w drodze uchwały, cen określonych w § 1 w przypadkach, gdy obowiązujące ceny odbiegają więcej niż 20% od cen miejscowych.
2.
Uchwałę prezydium wojewódzkiej rady narodowej o zmianie ceny ogłasza się w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej.
3.
W indywidualnych przypadkach gospodarczo uzasadnionych, zasługujących na szczególne uwzględnienie, prezydium wojewódzkiej rady narodowej może zastosować cenę niższą niż określona w § 1.
4.
Jeżeli wartość gruntów położonych na obszarze terenów budowlanych ze względu na miejscowe warunki ekonomiczne jest wyższa od ich wartości jako gruntów rolnych, prezydium powiatowej rady narodowej może w drodze uchwały zwiększyć cenę sprzedaży tych gruntów do 300% ceny określonej w § 1, nie wyżej jednak od przeciętnej ceny rynkowej gruntów. W tych przypadkach przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do uchwały prezydium powiatowej rady narodowej.
5.
Zmiana cen, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, następuje na wniosek Banku Rolnego.
§  4.
1.
Cenę drzewostanów, upraw, zasiewów i kultur specjalnych ustala się według miejscowych cen rynkowych.
2.
Dla ustalenia ceny składników wymienionych w ust. 1 Bank Rolny powołuje rzeczoznawców.
§  5.
1.
Cenę budynków z uwzględnieniem ich rzeczywistego stanu, na podstawie szczegółowego cennika Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, ustala Bank Rolny w oparciu o opinię rzeczoznawców.
2.
W przypadku przeznaczenia budynków na rozbiórkę cenę ustala się w trybie określonym w ust. 1 w granicach wartości materiałów budowlanych, jakie mogą być uzyskane z rozbiórki.
3.
Cena budynków ustalona w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 i 2 może być w indywidualnych przypadkach obniżona przez prezydium powiatowej rady narodowej w oparciu o opinię komisji. Komisję powołuje prezydium powiatowej rady narodowej w składzie: przedstawiciel Banku Rolnego, organu administracji rolnej prezydium powiatowej rady narodowej i powiatowego związku kółek rolniczych.
§  6.
1.
Na terenach określonych w § 1 ust. 5 ustala się cenę budynków dla nabywców samodzielnych gospodarstw w wysokości 50% ceny ustalonej na zasadach określonych w § 5 ust. 1 i 2.
2.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych, na wniosek Banku Rolnego, do dalszego obniżania w indywidualnych przypadkach ceny budynków określonej w ust. 1 w granicach do 15%, w zależności od miejscowych warunków, a w szczególności w zależności od położenia budynków i jakości nabywanych gruntów.
3.
Do budynków sprzedanych przez Bank Rolny przed wejściem w życie zarządzenia repatriantom, którzy powrócili do kraju na podstawie umowy zawartej w dniu 25 marca 1957 r. pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej - może być stosowana na wniosek zainteresowanych cena ustalona w ust. 1 i 2.
4.
Budynki znajdujące się w gospodarstwie powinny być w zasadzie sprzedawane w całości jednemu nabywcy.
§  7.
1.
Cenę samodzielnych gospodarstw z budynkami, sprzedawanych na terenach określonych w § 1 ust. 5 pogorzelcom z województw: warszawskiego, kieleckiego, łódzkiego, krakowskiego, rzeszowskiego, lubelskiego i białostockiego, z wyjątkiem powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, ustala się w wysokości przyznanego im odszkodowania za spalone budynki, pod warunkiem że przekażą swoje gospodarstwa na własność Państwa.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 pogorzelcom przysługuje uprawnienie do nabycia samodzielnych gospodarstw obejmujących grunty o podwójnej wartości lub, w zależności od życzenia, o podwójnym obszarze w porównaniu z gruntami, jakie przekazali na własność Państwa. Obszar nabywanych gospodarstw nie może przekraczać norm określonych w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71).
3.
Wartość gruntów określa się według ceny sprzedażnej 1 ha gruntów, ustalonej na podstawie § 1.

Warunki sprzedaży.

§  8.
1.
W ramach każdej z grup, na jakie podzieleni zostali reflektanci na nabycie państwowych nieruchomości rolnych, stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego, pierwszeństwo do nabycia samodzielnych gospodarstw na terenach określonych w § 1 ust. 5 mają obywatele polscy:
1)
repatrianci wymienieni w § 6 ust. 3;
2)
żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, żołnierze wchodzący w skład Odrodzonego Wojska Polskiego w okresie przed 9 maja 1945 r., uczestnicy kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierze polskich formacji przy armiach sojuszniczych z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r. i żołnierze Armii Radzieckiej z okresu od 22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945 r., uczestnicy walk partyzanckich z Niemcami i ich sprzymierzeńcami, o ile nie występowali przeciwko Polsce Demokratycznej, a wchodzili w skład Gwardii Ludowej, Armii Ludowej. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Polskiej Armii Ludowej i Korpusu Bezpieczeństwa, członkowie partyzantek radzieckich i jugosłowiańskich, a także więźniowie polityczni z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r. oraz wdowy po wymienionych żołnierzach, uczestnikach walk partyzanckich i więźniach politycznych;
3)
osadnicy dokwaterowani na terenach województw zachodnich i północnych;
4)
młode małżeństwa;
5)
małorolni chłopi oraz ich dzieci.
2.
Pierwszeństwo do nabycia samodzielnych gospodarstw służy w kolejności podanej w ust. 1.
§  9.
1.
Nabywcy nieruchomości spłacają cenę sprzedaży w następujący sposób:
1)
nabywcy działek na upełnorolnienie gospodarstw płacą 20% ceny sprzedaży przy zawarciu umowy sprzedaży, a resztę należności spłacają w okresie lat 10 w półrocznych ratach;
2)
nabywcy samodzielnych gospodarstw oraz społeczne i spółdzielcze organizacje rolnicze płacą 10% ceny sprzedaży przy zawarciu umowy sprzedaży, a resztę należności w okresie lat 20 w półrocznych ratach;
3)
nabywcy samodzielnych gospodarstw na terenach określonych w § 1 ust. 5 płacą 10% ceny sprzedaży przy zawarciu umowy sprzedaży, a resztę należności w okresie lat 30 w półrocznych ratach;
4)
nabywcy działek o powierzchni do 5.000 m2, jeżeli nie posiadają w tej samej miejscowości innego gruntu, płacą 40% ceny sprzedaży przy zawarciu umowy sprzedaży, a resztę należności w okresie lat 5 w półrocznych ratach.
2.
Repatrianci wymienieni w § 6 ust. 3 oraz bezrolni robotnicy rolni są zwolnieni od wpłat przy zawarciu umowy sprzedaży. Cenę sprzedaży nieruchomości rozkłada się na okresy spłat ustalone w ust. 1.
3.
Organ administracji rolnej prezydium powiatowej rady narodowej, na wniosek Banku Rolnego, może zwolnić całkowicie lub częściowo od wpłat wymaganych przy zawarciu umowy sprzedaży nabywców wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, nabywających nieruchomości na terenach określonych w § 1 ust. 5.
4.
Okresy spłaty rat, określone w ust. 1, liczy się od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zawarto umowę sprzedaży.
5.
Okresy spłat rat określone w ust. 4 przesuwa się dla:
1)
repatriantów wymienionych w § 6 ust. 3 o sześć lat,
2)
nabywców wymienionych w ust. 1 pkt 3 o trzy lata.
§  10.
Oprocentowanie nie spłaconej części ceny ustala się w następującej wysokości:
1)
dla nabywców wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 1 - 3%,
2)
dla nabywców wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem nabywców, o których mowa w pkt 3 - 2%,
3)
dla nabywców gospodarstw położonych na terenach wymienionych w § 1 ust. 5, dla repatriantów wymienionych w § 6 ust. 3 oraz bezrolnych robotników rolnych - 1%,
4)
dla nabywców wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 4 - 4%.
§  11.
1.
W przypadku uregulowania całej ceny sprzedaży przy sporządzaniu aktu sprzedaży stosuje się bonifikatę w wysokości 30%.
2.
W przypadku przedterminowego uregulowania jednorazowo co najmniej 6 rat półrocznych stosuje się bonifikatę w wysokości 10% wpłaconej sumy.
3.
Od nie uiszczonych w terminie rat nabywcy są obowiązani zapłacić odsetki zwłoki w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki, nie więcej jednak niż 20% należności z tytułu zaległych rat.
4.
W przypadkach trudności płatniczych, wywołanych wyjątkowymi okolicznościami (np. nieurodzaj, powódź, pożar, gradobicie, śmierć lub ciężka choroba), Bank Rolny może udzielać ulg w spłacie wymagalnych należności. Ulgi polegają na odroczeniu terminu płatności raty na okres do lat pięciu lub na rozłożeniu rat na terminy płatności rat następnych, przypadających w okresie najbliższych pięciu lat.
5.
Za czas odroczenia lub rozłożenia na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę.
§  12.
1.
Członkom spółdzielni produkcyjnych, którzy zawarli z Bankiem Rolnym umowy kupna-sprzedaży lub umowy przyrzeczenia kupna-sprzedaży nieruchomości rolnych i nieruchomości te wnieśli w całości jako wkład do spółdzielni produkcyjnej, przysługuje prawo do zawieszenia spłaty reszty ceny kupna nieruchomości.
2.
Zawieszenie spłaty ceny kupna (ust. 1) ustaje, gdy członek spółdzielni produkcyjnej wyłączy swe grunty w całości lub w części ze wspólnej uprawy bądź wystąpi ze spółdzielni produkcyjnej, bądź zostanie z niej usunięty i w związku z tym nastąpi wydzielenie jego wkładu z areału spółdzielni produkcyjnej.
3.
Wniosek członka spółdzielni produkcyjnej o zawieszenie spłaty ceny kupna powinien być zaopiniowany przez zarząd spółdzielni produkcyjnej, z podaniem daty wstąpienia członka do spółdzielni i obszaru gruntów wniesionych jako wkład do spółdzielni.
4.
Decyzje o zawieszeniu bądź ustaniu zawieszenia spłaty reszty ceny kupna wydaje organ administracji rolnej prezydium powiatowej rady narodowej i powiadamia o tym zarząd spółdzielni produkcyjnej oraz Bank Rolny.
5.
W okresie zawieszenia spłaty ceny kupna nieruchomości nie nalicza się oprocentowania.
§  13.
W indywidualnych przypadkach gospodarczo uzasadnionych, zasługujących na szczególne uwzględnienie, prezydia wojewódzkich rad narodowych, w granicach określonych w niniejszym rozdziale, mogą ustalać dogodniejsze warunki spłaty nieruchomości.

Tryb sprzedaży.

§  14.
1.
Prezydia powiatowych rad narodowych przeznaczają do sprzedaży wyłącznie nieruchomości stanowiące Państwowy Fundusz Ziemi, które nie będą mogły być w najbliższych latach wykorzystane przez jednostki gospodarki uspołecznionej albo przekazane na cele społeczne.
2.
Wykazy państwowych nieruchomości rolnych, przeznaczonych do sprzedaży, sporządzają organy administracji rolnej prezydiów powiatowych rad narodowych i przekazują je Bankowi Rolnemu z oznaczeniem obiektów, dla których są aktualne dowody pomiarowe i klasyfikacyjne.
3.
W razie braku aktualnych dowodów pomiarowo-klasyfikacyjnych Bank Rolny ustala kolejność sporządzenia tych dowodów dla poszczególnych obiektów, uwzględniając pierwszeństwo wykonania dowodów dla obiektów już użytkowanych przez nabywców.
4.
Wykazy określone w ust. 1 oraz warunki sprzedaży nieruchomości i terminy, w jakich powinny być złożone zgłoszenia o nabycie gruntów, Bank Rolny podaje do wiadomości publicznej za pośrednictwem biur prezydiów gromadzkich rad narodowych, właściwych ze względu na położenie nieruchomości.
§  15. 1
1.
Kandydatów na nabywców państwowych nieruchomości rolnych ustala w drodze decyzji organ administracji rolnej prezydium powiatowej rady narodowej na wniosek Banku Rolnego po zasięgnięciu opinii czynnika społecznego (komisji rolnictwa i zaopatrzenia ludności gromadzkiej rady narodowej, kółka rolniczego).
2.
Tryb zasięgania opinii czynnika społecznego ustala prezydium powiatowej rady narodowej.
3.
Rolnicy nie posiadający własnych nieruchomości rolnych mogą być ustaleni jako kandydaci na nabywców państwowych nieruchomości rolnych o obszarze użytków rolnych nie mniejszym niż 8 ha, a o obszarze wszystkich gruntów nie większym niż 15 ha; jeżeli nieruchomość ma charakter gospodarstwa hodowlanego, ogólny obszar nie może przekroczyć 20 ha.
4.
Jako kandydat na nabywcę nieruchomości rolnej obejmującej mniej niż 8 ha użytków rolnych może być ustalony rolnik, który:
1)
wraz z nieruchomością stanowiącą już jego własność lub wraz z obszarem odpowiadającym jego udziałowi we współwłasności będzie posiadał gospodarstwo rolne o obszarze co najmniej 8 ha użytków rolnych,
2)
jest właścicielem nieruchomości rolnej odpowiadającej minimalnej normie obszarowej na danym terenie,
3)
jest długoletnim użytkownikiem państwowej nieruchomości rolnej odpowiadającej minimalnej normie obszarowej, a w danej miejscowości nie ma możliwości utworzenia samodzielnego gospodarstwa rolnego o obszarze co najmniej 8 ha użytków rolnych.
5.
Przy obliczaniu obszaru stosownie do przepisów ust. 4 pkt 1 i 2 uwzględnia się nieruchomości należące do małżonka kandydata, jak i nieruchomości należące do odrębnego majątku każdego z nich.
6.
Jeżeli w skład gospodarstwa rolnego wchodzą dwie lub więcej nieruchomości, normy obszarowe dotyczą wszystkich tych nieruchomości.
7.
Minimalne normy obszarowe oraz okoliczność, że nieruchomość ma charakter gospodarstwa hodowlanego, ustala się na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 304).
§  16.
1.
Wytyczne do projektu podziału gruntów objętych wykazem opracowuje Bank Rolny i przedstawia do akceptacji organowi administracji rolnej prezydium powiatowej rady narodowej.
2.
Techniczne projekty podziału gruntów sporządza służba geodezyjna organów administracji rolnej prezydiów rad narodowych.
3.
Techniczne projekty podziału gruntów zatwierdzają prezydia powiatowych rad narodowych.
§  17.
1.
Umowy notarialne sprzedaży nieruchomości zawiera w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Bank Rolny.
2.
W umowie sprzedaży nieruchomości powinna być określona wysokość ceny sprzedaży, sposób jej spłaty, wysokość oprocentowania oraz sposób zabezpieczenia nie spłaconej części ceny.
3.
Cenę sprzedaży nabywca wpłaca na rachunek Banku Rolnego.
§  18.
1.
W razie braku dokumentacji pomiarowo-klasyfikacyjnej i prawnej Bank Rolny może zawierać z nabywcami umowy przyrzeczenia kupna-sprzedaży, upoważniające nabywców do objęcia gruntów w użytkowanie przed zawarciem umowy notarialnej.
2.
Zawieranie umów przyrzeczenia kupna-sprzedaży może być stosowane, gdy został opracowany techniczny projekt podziału nieruchomości bądź gdy przy sprzedaży drobnych obiektów Bank Rolny uzyska materiały umożliwiające dokonanie orientacyjnego oszacowania nieruchomości.

Przepisy końcowe.

§  19.
Za wykonanie czynności związanych ze sprzedażą państwowych nieruchomości rolnych Bank Rolny pobiera prowizję z wpływów w wysokości 5% ceny sprzedaży, a z tytułu administracji należności skredytowanych - wpływy z oprocentowania tych należności.
§  20.
Do czasu objęcia nieruchomości w posiadanie przez nabywcę nieruchomość pozostaje w dotychczasowym zarządzie.
§  20a. 2
Prezydia wojewódzkich rad narodowych uprawnienia określone w § 3 ust. 3, § 6 ust. 2 i § 13 niniejszego zarządzenia, a prezydia powiatowych rad narodowych uprawnienia określone w § 5 ust. 3, w zakresie stosowania w indywidualnych przypadkach ulgowych cen i warunków sprzedaży, mogą przekazać przewodniczącym prezydiów tych rad.
§  21.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 24, poz. 143, z 1959 r. Nr 1, poz. 4, z 1960 r. Nr 24, poz. 116 i z 1961 r. Nr 85, poz. 360),
2)
zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 lutego 1959 r. w sprawie obniżenia ceny państwowych nieruchomości rolnych na terenie Ziem Zachodnich i w południowej części województwa rzeszowskiego dla niektórych kategorii nabywców (Monitor Polski Nr 20, poz. 92),
3)
zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 8 marca 1960 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (Monitor Polski Nr 24, poz. 116),
4)
zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 października 1961 r. w sprawie zawieszenia członkom spółdzielni produkcyjnych spłaty należności za państwowe nieruchomości rolne, nabyte w Banku Rolnym (Monitor Polski Nr 85, poz. 359).
§  22.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 15 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 czerwca 1965 r. (M.P.65.39.219) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 sierpnia 1965 r.
2 § 20a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 4 czerwca 1963 r. (M.P.63.49.248) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 1963 r.