Zasady i warunki sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Monitor Polski

M.P.1960.24.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 8 marca 1960 r.
w sprawie zasad i warunków sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), zarządza się, co następuje:
Cenę budynków ustalają powołani przez Bank Rolny rzeczoznawcy na podstawie norm szacunkowych Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z uwzględnieniem rzeczywistego stanu budynków. Ustalona przez rzeczoznawców cena sprzedażna budynków może być na wniosek Banku Rolnego obniżona przez komisję w składzie przedstawicieli: Banku Rolnego i wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej oraz zaproszonego przedstawiciela powiatowego związku kółek rolniczych, na podstawie protokolarnej oceny ich przydatności użytkowej.
1.
Na terenach określonych w § 1 ust. 2 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 24, poz. 143 i z 1959 r. Nr 1, poz. 4) ustala się cenę budynków dla nabywców samodzielnych gospodarstw w wysokości 50% ceny ustalonej na zasadach określonych w § 1 niniejszego zarządzenia i w § 5 ust. 3 powołanego zarządzenia z dnia 5 kwietnia 1958 r.
2.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych do dalszego obniżenia na wniosek wojewódzkiego oddziału Banku Rolnego określonej w ust. 1 ceny budynków w granicach do 15% w zależności od warunków miejscowych, a w szczególności zależnie od położenia budynków i jakości nabywanych gruntów.
3.
Do budynków sprzedanych już przez Bank Rolny repatriantom wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 1 może być stosowana na wniosek tych repatriantów cena ustalona w ust. 1 i 2.
4.
Budynki znajdujące się w gospodarstwie powinny być w zasadzie sprzedawane w całości jednemu nabywcy.
1.
W ramach każdej z grup, na jakie podzieleni zostali reflektanci na nabycie państwowych nieruchomości rolnych stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), pierwszeństwo do nabycia gospodarstw określonych w § 2 ust. 1 mają:
1)
repatrianci, którzy powrócili do kraju na podstawie umowy zawartej w dniu 25 marca 1957 r. pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej,
2)
żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, żołnierze wchodzący w skład Odrodzonego Wojska Polskiego w okresie przed 9 maja 1945 r., uczestnicy kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierze polskich formacji przy armiach sojuszniczych z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r., żołnierze Armii Radzieckiej z okresu od 22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945 r. posiadający obywatelstwo polskie, uczestnicy walk partyzanckich z Niemcami i ich sprzymierzeńcami, o ile nie występowali przeciwko Polsce Demokratycznej, a wchodzili w skład Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Polskiej Armii Ludowej i Korpusu Bezpieczeństwa, członkowie partyzantek radzieckich i jugosłowiańskich posiadający obywatelstwo polskie, a także więźniowie polityczni z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r. oraz wdowy po wymienionych żołnierzach, uczestnikach walk partyzanckich i więźniach politycznych,
3)
osadnicy dokwaterowani na zasadach okólnika nr 32 Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 21 czerwca 1948 r. w sprawie dokwaterowania osadników rolnych w gminach wiejskich (Dz. Urz. MZO Nr 13, poz. 121),
4)
młode małżeństwa,
5)
małorolni chłopi oraz ich dzieci.
2.
Pierwszeństwo służy w kolejności podanej w ust. 1.
1.
Cenę samodzielnych gospodarstw z budynkami sprzedawanych na terenach określonych w § 1 ust. 2 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych pogorzelcom z województwa warszawskiego, kieleckiego, łódzkiego, krakowskiego, rzeszowskiego, lubelskiego i białostockiego, z wyjątkiem powiatu ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, ustala się w wysokości przyznanego im odszkodowania za spalone budynki, pod warunkiem że przekażą swoje gospodarstwo na własność Państwa w trybie art. 60 prawa rzeczowego.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 pogorzelcom przysługuje uprawnienie do nabycia samodzielnych gospodarstw obejmujących grunty o podwójnej wartości lub - w zależności od życzenia - o podwójnym obszarze w porównaniu z gruntami, jakie przekazali na własność Państwa, z tym że obszar nabywanych gospodarstw nie może przekraczać norm określonych w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
3.
Wartość gruntów określa się według ceny sprzedażnej 1 ha gruntów, ustalonej na podstawie § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.
1.
Nabywcy samodzielnych gospodarstw na terenach określonych w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia spłacają należność za gospodarstwa w okresie lat 30 w półrocznych ratach, a oprocentowanie nie spłaconej przez nich części ceny ustala się w wysokości 1%.
2.
Przesuwa się o 3 lata początek okresu spłaty rat dla nabywców określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, którzy nabyli nieruchomości na terenach wymienionych w § 1 ust. 2 powołanego zarządzenia. Nie dotyczy to jednak repatriantów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie do transakcji przeprowadzonych już przez Bank Rolny.
Tracą moc przepisy § 5 ust. 2, 5 i 6 oraz § 6 ust. 5 zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie ceny, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 24, poz. 143 i z 1959 r. Nr 1, poz. 4).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.