Zwrot podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1380

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych 2

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137 i 1301) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa przypadki i tryb zwrotu podatku:
1)
siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego i siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych;
2)
siłom zbrojnym państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych;
3)
wielonarodowym Kwaterom, członkom personelu zagranicznego tych kwater oraz członkom ich rodzin;
4)
Dowództwom Sojuszniczym oraz uprawnionym członkom Dowództw Sojuszniczych.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
członkowie rodzin personelu zagranicznego Kwatery - współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 11;
2)
członkowie rodzin uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 14 Umowy uzupełniającej;
3)
Dowództwo Brygady - dowództwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1279 oraz z 2019 r. poz. 377);
4)
Dowództwo Sojusznicze - Dowództwo Sojusznicze, o którym mowa w art. 1 ust. 9 Umowy uzupełniającej;
5)
faktura - fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;
6)
Kwatera - Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 259 i 260 oraz z 2015 r. poz. 2112);
7)
naczelnik urzędu skarbowego - naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie wniosku o zwrot podatku;
8)
organ wojskowy - Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
Państwo wysyłające - państwo, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d umowy, o której mowa w pkt 13;
10)
personel cywilny - personel cywilny, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b umowy, o której mowa w pkt 13;
11)
personel zagraniczny Kwatery - osoby oddelegowane do Kwatery Głównej Korpusu lub zatrudnione w Kwaterze Głównej Korpusu przez każdą ze Stron Konwencji, niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju;
12)
podatek - podatek od towarów i usług;
13)
siły zbrojne - siły zbrojne, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 i 258 oraz z 2008 r. poz. 1052);
14)
siły zbrojne Stanów Zjednoczonych - siły zbrojne USA, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej;
15)
terytorium kraju - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
16)
Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej - Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2153 i 2154);
17)
Umowa uzupełniająca - Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającą Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisaną w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1179 i 1180);
18)
uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego - osoby, o których mowa w art. 1 ust. 16 Umowy uzupełniającej;
19)
ustawa - ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
20)
wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych - wykonawcę kontraktowego USA, o którym mowa w art. 2 lit. f Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej;
21)
wykonawcy kontraktowi Dowództwa Sojuszniczego - osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie umów, o których mowa w art. 14 ust. 1 Umowy uzupełniającej, nabywają towary i usługi.

Zwrot podatku siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego i siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych

§  3. 
1. 
Zwrot podatku przysługuje organowi wojskowemu z tytułu nabycia na terytorium kraju:
1)
towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych, przeznaczonych wyłącznie do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego, w tym również do zaopatrzenia mes i kantyn tych sił zbrojnych, jeżeli siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych,
2)
paliw, olei lub smarów, zwanych dalej "paliwami", które udostępnił odpłatnie siłom zbrojnym, o których mowa w pkt 1, wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju

- jeżeli siły zbrojne dokonały w całości zapłaty należności za towary i usługi, w tym także paliwa.

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawą do obliczenia kwoty podatku podlegającej zwrotowi jest wykaz towarów lub usług, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1, w tym także paliw, oraz faktury wystawione przy ich zakupie.
§  4. 
Zwrot podatku następuje za:
1)
okresy kwartalne;
2)
cały okres pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju - w przypadku gdy organ wojskowy nie wystąpił z wnioskiem o zwrot podatku za okresy kwartalne.
§  5. 
1. 
Wniosek o zwrot podatku organ wojskowy składa do:
1)
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionych przez nich właściwych kierowników państwowych jednostek budżetowych w Wojskach Lądowych lub Siłach Powietrznych,
2)
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni - w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Marynarce Wojennej,
3)
Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Specjalnych

- w terminie 30 dni po upływie kwartału, za który jest składany, albo w terminie 90 dni po zakończeniu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.

2. 
Wniosek o zwrot podatku zawiera:
1)
wskazanie okresu za jaki ma zostać dokonany zwrot podatku;
2)
wskazanie okresu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju;
3)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się organ wojskowy, z wyszczególnieniem kwot podatku związanych z nabyciem towarów lub usług, o których mowa w § 3 ust. 1, w tym także paliw, na poszczególne cele, o których mowa w tym przepisie;
4)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3. 
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1)
wykaz towarów lub usług, o których mowa w § 3 ust. 1, w tym także paliw, przekazanych (świadczonych) odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu, zawierający:
a)
oznaczenie Państwa wysyłającego,
b)
wskazanie rodzaju tych towarów lub usług,
c)
wskazanie ilości tych towarów, w tym także paliw,
d)
poświadczenie odbioru tych towarów, w tym także paliw, lub wykonania usług,
e)
wyliczenie kwoty podatku do zwrotu;
2)
listę personelu sił zbrojnych oraz towarzyszącego im personelu cywilnego;
3)
faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;
4)
faktury obciążające siły zbrojne za udostępnione paliwa - w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
4. 
W przypadku gdy faktury, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lub 4, są fakturami elektronicznymi, organ wojskowy przesyła lub udostępnia te faktury elektroniczne naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku.
5. 
W razie powstania wątpliwości dotyczących wniosku o zwrot podatku lub dołączonych do niego dokumentów naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania:
1)
organowi sprawującemu, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym;
2)
Ministrowi Obrony Narodowej - w przypadku gdy Minister Obrony Narodowej jest organem wojskowym.
6. 
Opinia jest składana do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez organ, o którym mowa w ust. 5.
§  6. 
1. 
Zwrot podatku jest dokonywany przez urząd skarbowy w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4, przez naczelnika urzędu skarbowego.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w tym przepisie.
3. 
Od kwot zwróconych w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie nalicza się odsetek za zwłokę.
4. 
Zwrot podatku jest dokonywany w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot podatku.
§  7. 
Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca wnioskodawcy faktury, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 i 4.
§  8. 
1. 
Zwrot podatku przysługuje Dowództwom Sojuszniczym nabywającym towary lub usługi na terytorium kraju w związku z pobytem sił zbrojnych, jeżeli siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych. Przepisy § 3 ust. 2 oraz § 4, § 5 ust. 1-4, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 oraz § 6 i § 7 stosuje się odpowiednio.
2. 
Urząd skarbowy nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem zwrotu podatku na rachunek bankowy w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska.
3. 
Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli dotyczy towarów lub usług, objętych zwrotem podatku na podstawie § 3-6.
§  9. 
Zwrot podatku, o którym mowa w § 3-8, nie dotyczy kwot, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

Zwrot podatku siłom zbrojnym państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych

§  10. 
1. 
Zwrot podatku przysługuje organowi wojskowemu z tytułu nabycia na terytorium kraju:
1)
towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, zwanych dalej "siłami zbrojnymi państwa członkowskiego", przeznaczonych wyłącznie do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego, w tym również do zaopatrzenia mes i kantyn tych sił zbrojnych, jeżeli siły takie biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony,
2)
paliw, które udostępnił odpłatnie siłom zbrojnym państw członkowskich wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach tych sił lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju

- jeżeli siły zbrojne dokonały w całości zapłaty należności za towary i usługi, w tym także paliwa.

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawą do obliczenia kwoty podatku podlegającej zwrotowi jest wykaz towarów lub usług, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1, w tym także paliw, oraz faktury wystawione przy ich zakupie.
§  11. 
Zwrot podatku następuje za:
1)
okresy kwartalne;
2)
cały okres pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju - w przypadku gdy organ wojskowy nie wystąpił z wnioskiem o zwrot podatku za okresy kwartalne.
§  12. 
1. 
Wniosek o zwrot podatku organ wojskowy składa do:
1)
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - w przypadku zakupów dokonywanych przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Lądowych lub Siłach Powietrznych,
2)
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni - w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Marynarce Wojennej,
3)
Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - w przypadku zakupów dokonywanych przez upoważnionego przez Ministra Obrony Narodowej właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Wojskach Specjalnych

- w terminie 30 dni po upływie kwartału, za który jest składany, albo w terminie 90 dni po zakończeniu pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju.

2. 
Wniosek o zwrot podatku zawiera:
1)
wskazanie okresu za jaki ma zostać dokonany zwrot podatku;
2)
wskazanie okresu pobytu sił zbrojnych państw członkowskich na terytorium kraju;
3)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się organ wojskowy, z wyszczególnieniem kwot podatku związanych z nabyciem towarów lub usług, o których mowa w § 10 ust. 1, w tym także paliw, na poszczególne cele, o których mowa w tym przepisie;
4)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3. 
Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1)
wykaz towarów lub usług, o których mowa w § 10 ust. 1, w tym także paliw, przekazanych (świadczonych) odpłatnie siłom zbrojnym i ich personelowi cywilnemu, zawierający:
a)
oznaczenie Państwa, do którego należą siły zbrojne,
b)
wskazanie rodzaju tych towarów lub usług,
c)
wskazanie ilości tych towarów, w tym także paliw,
d)
poświadczenie odbioru tych towarów, w tym także paliw, lub wykonania usług,
e)
wyliczenie kwoty podatku do zwrotu;
2)
listę personelu sił zbrojnych państwa członkowskiego oraz towarzyszącego im personelu cywilnego;
3)
faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;
4)
faktury obciążające siły zbrojne państwa członkowskiego za udostępnione paliwa - w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2.
4. 
W przypadku gdy faktury, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, są fakturami elektronicznymi, organ wojskowy przesyła lub udostępnia te faktury elektroniczne naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu złożenia wniosku.
5. 
W razie powstania wątpliwości dotyczących wniosku lub dołączonych do niego dokumentów naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania:
1)
organowi sprawującemu, na podstawie odrębnych przepisów, nadzór nad organem wojskowym;
2)
Ministrowi Obrony Narodowej - w przypadku gdy Minister Obrony Narodowej jest organem wojskowym.
6. 
Opinia jest składana do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku przez organ, o którym mowa w ust. 5.
§  13. 
1. 
Zwrot podatku jest dokonywany przez urząd skarbowy w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 12 ust. 3 i 4, przez naczelnika urzędu skarbowego.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 5, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w tym przepisie.
3. 
Od kwot zwróconych w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie nalicza się odsetek za zwłokę.
4. 
Zwrot podatku jest dokonywany w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot podatku.
§  14. 
Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca wnioskodawcy faktury, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 3 i 4.
§  15. 
1. 
Zwrot podatku przysługuje siłom zbrojnych państwa członkowskiego, z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów lub usług przeznaczonych wyłącznie do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego, w tym również do zaopatrzenia mes i kantyn tych sił zbrojnych, jeżeli siły takie biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Przepisy § 10 ust. 2 oraz § 11, § 12 ust. 1-4, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 oraz § 13 i § 14 stosuje się odpowiednio.
2. 
Urząd skarbowy nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem zwrotu podatku na rachunek bankowy w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska.
3. 
Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli dotyczy on towarów i usług, objętych zwrotem podatku na podstawie § 10-13.
§  16. 
Zwrot podatku, o którym mowa w § 10-15, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

Zwrot podatku siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych oraz wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych

§  17. 
Zwrot podatku przysługuje:
1)
siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów lub usług do ich wyłącznego użytku zgodnie z art. 21 ust. 1 Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej zgodnie z art. 24 Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej;
2)
wykonawcy kontraktowemu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych do ich wyłącznego użytku zgodnie z art. 21 ust. 1 Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej zgodnie z art. 24 Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej.
§  18. 
1. 
W przypadku, o którym mowa w § 17, podstawą do obliczenia kwoty podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych albo wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
2. 
Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.
3. 
Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.
4. 
Przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do faktur elektronicznych.
§  19. 
Zwrot podatku obejmuje kwotę podatku określoną na fakturze, o której mowa w § 18 ust. 1.
§  20. 
1. 
Zwrot podatku następuje na wniosek przekazany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych albo wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
2. 
Wniosek o zwrot podatku zawiera:
1)
nazwę wnioskodawcy;
2)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się wnioskodawca;
3)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3. 
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1)
wykaz towarów lub usług, nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz do ich wyłącznego użytku zgodnie z art. 21 ust. 1 Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej zgodnie z art. 24 Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej;
2)
faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;
3)
kopię dokumentu, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej - w przypadku gdy wnioskodawcą jest wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
4. 
W przypadku gdy faktury, o których mowa w ust. 3 pkt 2, są fakturami elektronicznymi, wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury elektroniczne w dniu złożenia wniosku.
5. 
We wniosku o zwrot podatku uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w kwartale, za który składany jest wniosek.
6. 
W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego, zwrot podatku może być dokonany na podstawie wniosku złożonego w terminie późniejszym niż określony w ust. 1.
7. 
W razie powstania wątpliwości dotyczących wniosku lub dołączonych do niego dokumentów naczelnik urzędu skarbowego zwraca się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia.
§  21. 
1. 
Zwrot podatku jest dokonywany przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 20 ust. 3 i 4.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 7, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dodatkowych wyjaśnień.
3. 
Od kwot zwróconych w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie nalicza się odsetek za zwłokę.
4. 
Zwrot podatku jest dokonywany w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot podatku.
§  22. 
Po dokonaniu zwrotu podatku Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście zwraca wnioskodawcy faktury, o których mowa w § 20 ust. 3 pkt 2.
§  23. 
1. 
Jeżeli towar został zwrócony, a siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych otrzymali od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca niezwłocznie informuje o dokonanym zwrocie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur elektronicznych sprzedawca przesyła lub udostępnia fakturę elektroniczną.
2. 
Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:
1)
po dokonaniu zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub
2)
przed dokonaniem zwrotu podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. 
W przypadku gdy siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).
§  24. 
1. 
Zwrot podatku nie dotyczy nabytych towarów lub usług, do których zastosowano stawki podatku w wysokości 0%.
2. 
Jeżeli po dokonaniu zwrotu podatku siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych albo wykonawcy kontraktowemu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, do nabytych przez nich towarów lub usług zastosowana została stawka podatku, o której mowa w ust. 1, podmiot, któremu dokonano zwrotu podatku, zwraca przekazane kwoty podatku na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
§  25. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, podstawą do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi na podstawie § 17 może być dokument inny niż faktura, z którego bezspornie wynika, że kwota podatku została uiszczona na terytorium kraju przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych albo przez wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

Zwrot podatku Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, członkom personelu zagranicznego Kwatery oraz członkom ich rodzin

§  26. 
1. 
Zwrot podatku przysługuje:
1)
Kwaterze - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów lub usług przeznaczonych na potrzeby własne Kwatery w celu utworzenia, budowy i działalności Kwatery oraz towarów przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery, i tam sprzedawanych;
2)
personelowi zagranicznemu Kwatery lub członkom rodzin tego personelu - z tytułu nabycia towarów lub usług na terytorium kraju, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.
2. 
W przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów przez personel zagraniczny Kwatery zwrot podatku przysługuje wyłącznie temu personelowi w odniesieniu do:
1)
jednej sztuki samochodu osobowego,
2)
innych pojazdów - w miarę uzasadnionych potrzeb

- nie częściej niż raz na trzy lata.

3. 
Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów, o których mowa w ust. 2, przysługuje pod warunkiem, że samochody te lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione podmiotom innym niż wymienione w tym przepisie, przez okres 3 lat od dnia ich nabycia.
4. 
Kradzież samochodu osobowego lub innego pojazdu, o których mowa w ust. 2, lub ich utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, ich ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 3, pod warunkiem posiadania przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, korzystające z takiego zwrotu zaświadczenia stwierdzającego dokonanie kradzieży samochodu osobowego lub innego pojazdu lub ich całkowite zniszczenie, wydanego przez właściwy organ Policji lub inny podmiot upoważniony, zgodnie z obowiązującymi na terytorium kraju przepisami prawa.
§  27. 
1. 
Podstawą do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Kwaterze oraz personelowi zagranicznemu Kwatery i członkom rodzin tego personelu jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez Kwaterę lub personel zagraniczny Kwatery, jak również członków ich rodzin.
2. 
Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.
3. 
Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.
4. 
Przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do faktur elektronicznych.
§  28. 
Zwrot podatku obejmuje kwotę podatku określoną na fakturze, o której mowa w § 27 ust. 1.
§  29. 
1. 
Zwrot podatku następuje na wniosek przekazany przez Kwaterę w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.
2. 
Wniosek o zwrot podatku zawiera
1)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Kwatera, personel zagraniczny Kwatery lub członkowie jego rodzin, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele Kwatery oraz cele prywatne personelu zagranicznego lub członków jego rodzin;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3. 
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1)
wykaz towarów lub usług nabytych przez Kwaterę, z wyszczególnieniem towarów lub usług przeznaczonych na zaopatrzenie barów, mes i kantyn, prowadzonych na terenie Kwatery;
2)
listę personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;
3)
faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
4. 
W przypadku gdy faktury, o których mowa w ust. 3 pkt 3, są fakturami elektronicznymi, wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury elektroniczne w dniu złożenia wniosku.
5. 
We wniosku o zwrot podatku uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w kwartale, za który składany jest wniosek.
6. 
W razie powstania wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej.
§  30. 
1. 
Zwrot podatku jest dokonywany przez Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 29 ust. 3 i 4.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 6, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Obrony Narodowej.
3. 
Od kwot zwróconych w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie nalicza się odsetek za zwłokę.
4. 
Zwrot podatku jest dokonywany w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot podatku.
§  31. 
Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca Kwaterze faktury, o których mowa w § 29 ust. 3 pkt 3.
§  32. 
1. 
Jeżeli towar został zwrócony, a Kwatera lub personel zagraniczny Kwatery lub członkowie jego rodzin otrzymali od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca niezwłocznie informuje o dokonanym zwrocie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur elektronicznych sprzedawca przesyła lub udostępnia fakturę elektroniczną.
2. 
Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:
1)
po dokonaniu zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub
2)
przed dokonaniem zwrotu podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. 
W przypadku gdy Kwatera lub personel zagraniczny Kwatery lub członkowie jego rodzin nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).

Zwrot podatku Dowództwu Brygady

§  33. 
Zwrot podatku przysługuje Dowództwu Brygady z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów lub usług przeznaczonych na użytek służbowy Dowództwa Brygady.
§  34. 
1. 
Podstawą do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Dowództwu Brygady jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez Dowództwo Brygady.
2. 
Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.
3. 
Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.
4. 
Przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do faktur elektronicznych.
§  35. 
Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Dowództwo Brygady obejmuje kwotę podatku określoną na fakturze, o której mowa w § 34 ust. 1.
§  36. 
1. 
Zwrot podatku następuje na wniosek przekazany przez Dowództwo Brygady w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
2. 
Wniosek o zwrot podatku zawiera:
1)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Dowództwo Brygady;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3. 
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1)
wykaz towarów i usług nabytych na użytek służbowy przez Dowództwo Brygady;
2)
faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
4. 
W przypadku gdy faktury, o których mowa w ust. 3 pkt 2, są fakturami elektronicznymi, Dowództwo Brygady przesyła lub udostępnia te faktury elektroniczne w dniu złożenia wniosku.
5. 
We wniosku o zwrot podatku uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w kwartale, za który składany jest wniosek.
6. 
W razie powstania wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej oraz wskazuje przyczyny, z powodu których złożony wniosek lub dokumenty podaje się w wątpliwość.
§  37. 
1. 
Zwrot podatku jest dokonywany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w § 36 ust. 3 i 4.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 36 ust. 6, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Obrony Narodowej.
3. 
Od kwot zwróconych w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie nalicza się odsetek za zwłokę.
4. 
Zwrot podatku jest dokonywany w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot podatku.
§  38. 
Po dokonaniu zwrotu podatku Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie zwraca Dowództwu Brygady faktury, o których mowa w § 36 ust. 3 pkt 2.
§  39. 
1. 
Jeżeli towar został zwrócony, a Dowództwo Brygady otrzymało od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca niezwłocznie informuje o dokonanym zwrocie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur elektronicznych sprzedawca przesyła lub udostępnia fakturę elektroniczną.
2. 
Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:
1)
po dokonaniu zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub
2)
przed dokonaniem zwrotu podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. 
W przypadku gdy Dowództwo Brygady nie wystąpi o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).

Zwrot podatku Dowództwom Sojuszniczym i uprawnionym członkom Dowództw Sojuszniczych

§  40. 
1. 
Zwrot podatku przysługuje:
1)
Dowództwu Sojuszniczemu - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów lub usług przeznaczonych na jego użytek służbowy, służących utrzymaniu i wykonywaniu jego oficjalnej działalności, w tym na zaopatrzenie kantyn, stołówek i mes Dowództwa Sojuszniczego zlokalizowanych na jego terenie, o ile zaopatrzenie to jest niezbędne do ich działalności, gdy towary lub usługi nabywane są przez:
a)
Dowództwo Sojusznicze,
b)
wykonawcę kontraktowego Dowództwa Sojuszniczego na rzecz tego Dowództwa, jeżeli nabycie jest niezbędne do wykonania kontraktu,
c)
właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu i na rzecz tego Dowództwa;
2)
uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego - z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów lub usług określonych w art. 18 ust. 2 Umowy uzupełniającej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, przy zachowaniu limitów ilościowych i wartościowych, o których mowa w Umowie uzupełniającej, oraz pod warunkiem ich wykorzystania na użytek własny lub na użytek zamieszkujących z nimi członków ich rodzin.
2. 
Zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów określonych w art. 18 ust. 2 lit. d-g Umowy uzupełniającej przysługuje pod warunkiem, że samochody osobowe lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione na terytorium kraju osobom innym niż wymienione w ust. 1 pkt 2.
3. 
Kradzież samochodu osobowego lub innego pojazdu, o których mowa w ust. 2, lub ich utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, ich ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 2, pod warunkiem posiadania przez uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego korzystających z takiego zwrotu zaświadczenia, stwierdzającego dokonanie kradzieży samochodu osobowego albo innego pojazdu lub ich całkowite zniszczenie, wydanego przez właściwy organ Policji lub inny podmiot upoważniony, zgodnie z obowiązującymi na terytorium kraju przepisami prawa.
4. 
Zwrot podatku z tytułu nabycia towarów innych niż samochody osobowe lub inne pojazdy określone w art. 18 ust. 2 lit. d-g Umowy uzupełniającej przysługuje, pod warunkiem że towary te nie zostaną odstąpione na terytorium kraju przez okres 3 lat od dnia ich nabycia.
5. 
Warunki zwrotu przewidziane w ust. 4 nie zostaną naruszone w przypadku:
1)
sprzedaży, wynajmu lub darowizny towarów dokonanej między osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
2)
przekazania w formie prezentu towaru o niskiej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł;
3)
kradzieży towarów, o których mowa w ust. 4, lub ich utraty na skutek całkowitego zniszczenia wykluczającego dalsze użytkowanie, pod warunkiem posiadania przez uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego korzystających z takiego zwrotu zaświadczenia stwierdzającego dokonanie kradzieży towaru lub jego całkowite zniszczenie, wydanego przez właściwy organ Policji lub inny podmiot upoważniony zgodnie z obowiązującymi na terytorium kraju przepisami prawa.
§  41. 
1. 
Podstawą do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Dowództwu Sojuszniczemu lub uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez to Dowództwo lub na jego rzecz albo przez uprawnionych członków tego Dowództwa.
2. 
Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.
3. 
Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.
4. 
Przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania do faktur elektronicznych.
§  42. 
Zwrot podatku obejmuje kwotę podatku określoną na fakturze, o której mowa w § 41 ust. 1.
§  43. 
1. 
Zwrot podatku następuje na wniosek przekazany przez Dowództwo Sojusznicze w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, do:
1)
Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy - w przypadku Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego w Bydgoszczy;
2)
Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto - w przypadku Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego w Krakowie;
3)
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu - w przypadku Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego w Elblągu;
4)
Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na dyslokację Dowództwa Sojuszniczego - w przypadku pozostałych Dowództw Sojuszniczych.
2. 
O przyznaniu statusu Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego na terytorium kraju Minister Obrony Narodowej informuje każdorazowo ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3. 
Wniosek o zwrot podatku zawiera:
1)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele służbowe oraz cele prywatne;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
4. 
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1)
wykaz towarów i usług nabytych przez Dowództwo Sojusznicze lub na rzecz tego Dowództwa, z wyszczególnieniem towarów lub usług przeznaczonych na zaopatrzenie kantyn, stołówek i mes, prowadzonych na jego terenie;
2)
listę uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego, którym przysługuje zwrot podatku z tytułu nabycia towarów lub usług na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych towarów lub usług oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;
3)
faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
5. 
W przypadku gdy faktury, o których mowa w ust. 4 pkt 3, są fakturami elektronicznymi, Dowództwo Sojusznicze przesyła lub udostępnia faktury elektroniczne w dniu złożenia wniosku.
6. 
We wniosku o zwrot podatku uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w kwartale, za który składany jest wniosek.
7. 
W razie powstania wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do niego dokumentów naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wniosek wraz z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej oraz wskazuje przyczyny, z powodu których złożony wniosek lub dokumenty podaje się w wątpliwość.
§  44. 
1. 
Zwrot podatku jest dokonywany przez urząd skarbowy w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w § 43 ust. 4 i 5.
2. 
W przypadku, o którym mowa w § 43 ust. 7, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Obrony Narodowej.
3. 
Od kwot zwróconych w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie nalicza się odsetek za zwłokę.
4. 
Zwrot podatku jest dokonywany w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot podatku.
§  45. 
Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca faktury, o których mowa w § 43 ust. 4 pkt 3.
§  46. 
1. 
Jeżeli towar zostaje zwrócony, a Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego otrzymali od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca niezwłocznie informuje o dokonanym zwrocie naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w § 43 ust. 1, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur elektronicznych sprzedawca przesyła lub udostępnia fakturę elektroniczną.
2. 
Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:
1)
po dokonaniu zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub
2)
przed dokonaniem zwrotu podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w § 43 ust. 1, otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

- kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. 
W przypadku gdy Dowództwo Sojusznicze lub uprawnieni członkowie Dowództwa Sojuszniczego nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do właściwego urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do towarów nabytych przez wykonawcę kontraktowego Dowództwa Sojuszniczego lub właściwe organy administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz tego Dowództwa.
§  47. 
Zwrot podatku, o którym mowa w § 40-46, nie dotyczy kwot podatku, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.

Przepis przejściowy i końcowy

§  48. 
Do wniosków o zwrot podatku złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  49. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 3
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 92, Dz. Urz. UE L 335 z 20.12.2007, str. 60, Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007, str. 13, Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11, Dz. Urz. UE L 14 z 20.01.2009, str. 7, Dz. Urz. UE L 116 z 09.05.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 175 z 04.07.2009, str. 12, Dz. Urz. UE L 10 z 15.01.2010, str. 14, Dz. Urz. UE L 72 z 20.03.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 326 z 10.12.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 201 z 26.07.2013, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 142 z 31.05.2016, str. 12, Dz. Urz. UE L 177 z 01.07.2016, str. 9, Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, Dz. Urz. UE L 162 z 27.06.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 282 z 12.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 286 z 14.11.2018, str. 20, Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 329 z 27.12.2018, str. 3 i 53, Dz. Urz. UE L 20 z 23.01.2019, str. 43, Dz. Urz. UE L 83 z 25.03.2019, str. 42, Dz. Urz. UE L 336 z 30.12.2019, str. 10, Dz. Urz. UE L 396 z 25.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 419 z 11.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2022, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1753), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137).