[Ochrona kwalifikowanych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia] - Art. 9. - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Ochrona kwalifikowanych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia] - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
Art.  9.  [Ochrona kwalifikowanych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia]
1. 
Jeżeli towar lub usługa w miejscu pochodzenia korzysta z ochrony, a z pochodzeniem z określonego regionu lub miejscowości są związane ich szczególne cechy lub właściwości, czynem nieuczciwej konkurencji jest fałszywe lub oszukańcze używanie takich chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia.
2. 
Czynem nieuczciwej konkurencji jest także używanie oznaczeń i nazw, o których mowa w ust. 1, nawet z dodatkiem "rodzaj", "typ", "metoda" albo równoznacznym.