[Legitymacja czynna] - Art. 19. - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Legitymacja czynna] - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
Art.  19.  [Legitymacja czynna]
1. 
Z roszczeniami wymienionymi w art. 18 ust. 1 pkt 1-3 i 6 mogą wystąpić:
1)
(uchylony);
2)
krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców;
3)
(uchylony);
4)
(uchylony).
2. 
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art. 5-7, art. 11, art. 14 i art. 15a.