Jasińska Katarzyna i in., Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej

Monografie
Opublikowano: WKP 2021
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej

Autor fragmentu:

Wstęp

Oddajemy w ręce Czytelników pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycję, w której w sposób przekrojowy zaprezentowano praktyczną stronę sporów cywilnych o prawa własności intelektualnej. W publikacji przedstawiono zarówno zagadnienia proceduralne, jak i materialnoprawne, które mogą ułatwić (lub utrudnić) pracę pełnomocnika w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej czy też w postępowaniach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. Ukazano również konkretne strategie procesowe istotne z punktu widzenia powoda, a także pozwanego w ewentualnym procesie cywilnym.

Metodyka została opracowana przez grupę praktyków łączących wieloletnie doświadczenie procesowe w sprawach własności intelektualnej z pracą naukową i dydaktyczną.

Premiera książki zbiega się z pierwszą rocznicą wprowadzenia do polskiego systemu wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej i uwzględnia dotychczas zebrane doświadczenia dotyczące postępowań przed tymi sądami. Pierwsze dwa rozdziały koncentrują się właśnie na zagadnieniach proceduralnych, w tym również na nowych instytucjach procesowych wprowadzonych wraz z powstaniem sądów własności intelektualnej (zabezpieczenie środka dowodowego, wydanie lub wyjawienie środka dowodowego i roszczenie informacyjne).

Kolejne trzy rozdziały koncentrują się natomiast na roszczeniach, zarzutach i strategiach procesowych dostępnych w sporach o prawa autorskie (rozdział III), o naruszenie praw własności przemysłowej (rozdział IV) i postępowaniach na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (rozdział V). Każdy z tych rozdziałów ma w założeniu odrębną formę, opracowaną przez specjalistę w danej dziedzinie, i nadaje się do odrębnego korzystania. Rozdziały te nie mają zuniformizowanej struktury z uwagi na zróżnicowanie poszczególnych reżimów, a także indywidualne ich ujęcie przez każdego z autorów. Twórcy nie ingerowali wzajemnie w merytoryczną część opracowania innych autorów, szanując w tym zakresie indywidualne doświadczenia procesowe i poglądy w przedmiocie właściwej wykładni.

Naszą publikację dedykujemy pamięci pożegnanych w tym roku śp. prof. Elżbiety Traple i prof. Janusza Barty, których mieliśmy zaszczyt znać i nazywać Nauczycielami.

W imieniu Autorów

Dr Zbigniew Pinkalski

Autor fragmentu:

RozdziałI
Postępowanie w sprawach własności intelektualnej – zagadnienia ogólne

1.1.Sprawa własności intelektualnej

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 13.02.2020 r.

Od 1.07.2020 r. Kodeks postępowania cywilnego wzbogacił się o kategorię spraw własności intelektualnej, dla rozpatrywania których przewidziano odrębny tryb postępowania (przepisy 47989–479129 k.p.c.). Na podstawie tych przepisów funkcjonowanie rozpoczęły tzw. sądy własności intelektualnej będące wyodrębnionymi wydziałami sądów okręgowych. W świetle uzasadnienia projektu ustawy z 13.02.2020 r. , zawierającej przepisy wprowadzające do polskiego systemu sądy własności intelektualnej, należy stwierdzić, że celem tej regulacji było „stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji”.

Do momentu wejścia w życie wymienionych przepisów właściwość rzeczową sądów okręgowych w zakresie spraw własności intelektualnej wyznaczał art. 17 pkt 2 oraz pkt 43 k.p.c., zgodnie z którym do właściwości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX