Zniesienie Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych przy Urzędach Wojewódzkich w Stanisławowie i Tarnopolu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1153

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 22 grudnia 1923 r.
w przedmiocie zniesienia Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych przy Urzędach Wojewódzkich w Stanisławo wie i Tarnopolu.

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych (Dz. P. P. P. № 39, p. 283) oraz art. 3 i 4 ustawy i dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (Województw) na obszarze b. Królestwa, Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spiszą i Orawy (Dz. U. R. P. № 117, poz. 768) zarządza się, co następuje:
Znosi się okręgowe dyrekcje robót publicznych przy urzędzie wojewódzkim w Stanisławowie i Tarnopolu i porucza się załatwianie spraw tych dyrekcyj okręgowej dyrekcji robót publicznych przy urzędzie wojewódzkim we Lwowie.
Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych we Lwowie, jako obejmująca obszar trzech Województw, podlega pod wzglądem osobowym wojewodzie Lwowskiemu, pod wzglądem służbowym zaś interesowanym wojewodom.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1924 r.

Z dniem tym uchyla się sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem postanowienia rozporządzenia Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia okręgowych dyrekcji robót publicznych dla województw: Krakowskiego, Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego (Dz. U. R. P. № 64, poz. 406).