Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.39.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1926 r.

USTAWA
z dnia 29 kwietnia 1919 r.
o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych. *

Art.  1.

Do zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych, utworzonego dekretem Naczelnika Państwa z 16 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. № 8 poz. 118), należą następujące sprawy:

1) budownictwo wodne, a w szczególności: budowa i utrzymanie dróg wodnych śródziemnych, regulacja rzek spławnych i granicznych, budowa i utrzymanie portów i przystani rzecznych, żegluga śródziemna, regulacja rzek niespławnych, budowa zbiorników wody, kataster sił wodnych, państwowe stacje doświadczalne wodne, zużytkowanie sił wodnych dla uzyskania energji elektrycznej, meljoracje pierwszorzędne, zabudowanie potoków górskich, współdziałanie w meljoracjach rolnych i opinjowanie odnośnych projektów, nadzór nad gospodarką wodną organów samorządnych i osób prywatnych;
2) budowa i utrzymanie publicznych dróg kołowych i mostów, tudzież nadzór nad gospodarką drogową organów samorządnych;
3) budowa, utrzymanie i zarząd wszelkich budynków państwowych z wyjątkiem kolejowych, górniczych i strategicznych, nadzór nad gospodarką budowlaną organów samorządnych i instytucji o charakterze publicznym;
4) osadnictwo ludzkie, a w szczególności regulacja i zabudowanie miast, wsi i zdrojowisk, kanalizacja i wodociągi, polityka budowlana;
5) odbudowa osad, zniszczonych przez wojnę i klęski elementarne;
6) pomiary ogólne kraju i szczegółowe zdjęcia geometryczne dla sporządzenia map katastralnych, poszukiwanie i badanie materjałów budowlanych;
7) popieranie ruchu turystycznego;
8) ogólna administracja i policja techniczna, z wyjątkiem policji kolejowej, górniczej i przemysłowej, wydawanie zezwoleń administracyjno-technicznych, wydawanie przepisów budowlanych w interesie dobra i bezpieczeństwa publicznego, wreszcie przygotowanie projektów ustawodawczych w powyższych sprawach technicznych;
9) współdziałanie z innemi ministerstwami w sprawach technicznych, a mianowicie:
a) z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w organizacji szkolnictwa technicznego i zawodowego,
b) z Ministerstwem Przemysłu i Handlu w sprawach patentowych, miar i wag, tudzież elektryfikacji kraju,
c) z Ministerstwem Zdrowia w sprawach osiedleńczo-mieszkaniowych i hygienicznych.
Art.  2.

Jako druga instancja w sprawach technicznych, należących do zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych, będą utworzone okręgowe Dyrekcje robót publicznych.

Art.  3.

Wewnętrzną organizację Ministerstwa Robót Publicznych, tudzież organizację podległych mu urzędów technicznych przeprowadzi Minister Robót Publicznych w granicach budżetu, oraz na podstawie etatu płac i osób przez Sejm uchwalonego.

Art.  4.

Dla prowadzenia polityki gospodarczej w dziedzinie robót publicznych utworzona będzie, jako organ doradczy Ministerstwa Robót Publicznych, państwowa Rada techniczna, w skład której wejdą wybitni specjaliści fachowi oraz przedstawiciele wyższych szkół technicznych, instytucji fachowych, stowarzyszeń technicznych, ciał samorządnych, organizacji społecznych i Ministerstw interesowanych.

Skład tej Rady uchwali Rada Ministrów na wniosek Ministra Robot Publicznych.

Nadto Minister Robót Publicznych może powoływać w miarą potrzeby specjalne komitety fachowe dla zaopinjowania ważniejszych projektów technicznych i ustaw, przedkładanych Sejmowi.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Sprzeczne z tą ustawą dekrety i rozporządzenia tracą moc obowiązującą.

Art.  6.

Wykonanie tej ustawy porucza się Ministrowi Robót Publicznych i Ministrom interesowanym.

* Z dniem 1 stycznia 1924 r. znosi się istniejącą przy Ministerstwie Robót Publicznych generalni dyrekcje regulacji rzek żeglownych w Warszawie, dyrekcje okręgów regulacji rzek żeglownych w Krakowie i Toruniu, biuro projektów kanałów żeglugi w Krakowie, oraz państwowe zarządy rzek w Szczucinie, Jarosławiu i Włocławku, a ich agendy sprawować będzie departament wodny Ministerstwa Robót Publicznych względnie wyszczególnione niżej urzędy, zgodnie z § 1 z dnia 17 grudnia 1923 r. o zniesieniu generalnej dyrekcji regulacji rzek żeglownych, dyrekcji okręgów regulacji rzek żeglownych w Krakowie i Toruniu, biura projektów kanałów żeglugi w Krakowie oraz państwowych zarządów rzek w Szczucinie, Jarosławiu i Włocławku (Dz.U.23.135.1129).

Z dniem 28 września 1926 r. do zakresu działania Ministra Komunikacji przechodzą sprawy budowy, utrzymania i zarządu państwowych budynków poczty, telegrafu i telefonu, należące dotychczas na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dnia 16 stycznia 1919 roku (Dz.U.19.8.118) oraz ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. (Dz.U.19.39.283) do zakresu działania Ministra Robót Publicznych, zgodnie z art. 4 rozporządzenia z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz.U.26.97.567).