Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.406

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 25 czerwca 1921 r.
w przedmiocie utworzenia Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych dla województw: Krakowskiego; Lwowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego. *

Na podstawie art. 2 i 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych (Dz. Pr. № 39, poz. 283) oraz ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji w W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spiszą i Orawy (Dz. Ust. № 117, poz. 768), oraz na zasadzie § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 1921 r. do ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczyp. Polskiej obszarach Spiszą i Orawy (Dz. Ust. № 39, poz. 234) zarządzam co następuje:
§  1. Dia załatwienia przez władze administracyjne drugiej instancji (województwa) spraw administracji technicznej, należących, w myśl art. 1 usi?.wy z dnia 29 kwietnia 1919 r. (Dz. Pr. № 39, poz. 283) do zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych, z wyjątkiem: regulacji i kanalizacji rzek żeglownych, żeglugi śródziemnej i odbudowy, zostają utworzone na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz z wchodzącymi w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarami Spiszą i Orawy, Okręgowe Dyrekcje Robót Publicznych: w Krakowie, we Lwowie, w Stanisławowie i Tarnopolu. Dyrekcje te wchodzą w skład odnośnych Urzędów Wojewódzkich na zasadach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 1921 r. (Dz. Ust. № 39, poz. 234).
§  2. Terytorjalny zakres działania wymienionych w § 1 Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych rozciąga się na odnośne okręgi wojewódzkie.

Rozciągające się na obszarze terytorjalnym dwu lub więcej województw roboty wodne, jak np. regulacje pojedynczych rzek i potoków, odwodnienia, zakłady o sile wodnej, mogą być poruczone tej okręgowej dyrekcji robót publicznych, na której obszarze terytorjalnym znajduje się przeważna część odnośnych robót.

§  3. Ma czele okręgowej dyrekcji robót publicznych stoi okręgowy dyrektor robót publicznych.
§  4. Okręgowe dyrekcje robót publicznych zostają uruchomione z dniem 1 września 1921 r. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 19 kwietnia 1920 r. o utworzeniu okręgowych dyrekcji robót publicznych w b. Królestwie Galicji i Lodomerji z W. Księstwem Krakowskiem (Dz. Ust. № 36, poz. 203) oraz przepisy sprzeczne z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 1921 r. do ustawy z dnia 3 grudnia 1920 r. d tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji na obszarze b. Król. Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spiszą i Orawy (Dz. Ust. № 39, poz. 234) i mniejszego rozporządzenia, a dotyczące organizacji i zakresu działania okręgowych dyrekcji robót publicznych.
* Z dniem 1 stycznia 1924 r. uchyla się postanowienia sprzeczne z rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 1923 r. w przedmiocie zniesienia Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych przy Urzędach Wojewódzkich w Stanisławowie i Tarnopolu (Dz.U.23.137.1153), zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia.

Z dniem 1 kwietnia 1927 r. uchyla się postanowienia sprzeczne z rozporządzeniem z dnia 8 marca 1927 r. o utworzeniu Okręgowych Dyrekcyj Robót Publicznych w urzędach wojewódzkich w Stanisławowie i Tarnopolu (Dz.U.27.28.231), zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia.