Zniesienie na polskich kolejach państwowych dziesięcioprocentowego dodatku do opłat za przewóz przesyłek nadzwyczajnych na... - Dz.U.1922.82.737 - OpenLEX

Zniesienie na polskich kolejach państwowych dziesięcioprocentowego dodatku do opłat za przewóz przesyłek nadzwyczajnych na pokrycie kosztów, połączonych ze wzmocnioną ich ochroną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.82.737

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 22 września 1922 r.
o zniesieniu na polskich kolejach państwowych dziesięcioprocentowego dodatku do opłat za przewóz przesyłek nadzwyczajnych na pokrycie kosztów, połączonych ze wzmocnioną ich ochroną.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie podróżnych, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Przewidziany punktem 7 rozdziału V części II obowiązującej od 1 stycznia 1922 r. taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalno- i szerokotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo (Dz. U. R. P. 1921 r. № 97, poz. 708 i 1922 r. № 18, poz. 155; № 29, poz. 235; № 39, poz. 333 i № 71, poz. 646) dziesięcioprocentowy dodatek" do opłat za przewóz przesyłek nadzwyczajnych na pokrycie kosztów, połączonych ze wzmocnioną ich ochroną, znosi się.

Wskutek tego uchyla się wymieniony wyżej punkt 7 rozdziału V części II taryfy.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.