Taryfa osobowa i bagażowa na kolejach normalno- i szerokotorowych. - Dz.U.1921.97.708 - OpenLEX

Taryfa osobowa i bagażowa na kolejach normalno- i szerokotorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.97.708

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 20 października 1921 r.
w przedmiocie Taryfy osobowej i bagażowej na kolejach normalno i szerokołorowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dzien. Praw № 14, poz. 152), zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
"Taryfa na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemu polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" (Dz. Ustaw R. P. 1920 r. № 40, poz. 242) otrzymuje brzmienie według załącznika do rozporządzenia niniejszego.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 stycznia 1922 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą:
a)
artykuły 1 - 43 Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich (Dz. Ustaw R. P. z 1920 roku № 16, poz. 82) i
b)
wymieniona w § 1 rozporządzenia niniejszego Taryfa osobowa i bagażowa, obowiązująca od dnia 1 czerwca 1920 r. (Dz. Ustaw R. P. z 1920 r. № 40, poz. 242), wraz z wszystkiemi późniejszemi zmianami i uzupełnieniami.

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA 1

na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalno-i szerokołorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo.

(Obowiązuje od 1 stycznia 1922 r.)

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................

1 Taryfa:

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 lutego 1922 r. o zmianie wysokości odszkodowania za zaginięcie lub brak wagi bagażu oraz przesyłek nadzwyczajnych. (Dz.U.22.18.155) z dniem 1 kwietnia 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1922 r. o uzupełnieniu art. 24 Przepisów przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich. (Dz.U.22.29.235) z dniem 1 maja 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 maja 1922 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. (Dz.U.22.39.333) z dniem 1 czerwca 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 1922 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. (Dz.U.22.71.646) z dniem 1 września 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 września 1922 r. o zniesieniu na polskich kolejach państwowych dziesięcioprocentowego dodatku do opłat za przewóz przesyłek nadzwyczajnych na pokrycie kosztów, połączonych ze wzmocnioną ich ochroną. (Dz.U.22.82.737) z dniem 29 września 1922 r.

- zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 października 1922 r. o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych. (Dz.U.22.90.839) z dniem 1 listopada 1922 r.

- zmieniona przez § 1rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1922 r. (Dz.U.22.115.1046) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1923 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.