Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.20.167

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 lutego 1930 r.
w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych na obszarze województwa pomorskiego tudzież w sprawie częściowej zmiany przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391), art. 6 (punkt c) ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. Nr. 64, poz. 385), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w sprawie przekazania Ministrowi Skarbu administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. z r. 1922 Nr. 4, poz. 19), art. 2 (ustęp pierwszy) ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 247), art. 33 ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogłoszonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 411), art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550) oraz ustępu drugiego art. 176 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570) zarządzam co następuje:
§  1. Z okręgu terytorjalnego urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych, urzędu katastralnego i kasy skarbowej w Wejherowie wyłącza się obszar gminy miejskiej Gdynia i tworzy się dla tego obszaru osobny urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych, osobny urząd katastralny i osobną kasę skarbową w siedzibą w Gdyni.
§  2. Istniejące przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Wejherowie komisję szacunkową do spraw podatku dochodowego dla miasta Gdyni, oraz komisję szacunkową do spraw podatku przemysłowego dla miasta Gdyni przyłącza się do nowoutworzonego urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych w Gdyni.
§  3. Ustęp przedostatni § 16 rozporządzenia z dnia 20 listopada 1926 r., zawierającego przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 123, poz. 713), w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem z dnia 18 września 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 537), otrzymuje brzmienie następujące:

"Terytorjalny zakres działania urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych w Wejherowie obejmuje cały powiat morski".

§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1930 r.