Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.43.455

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 16 maja 1924 r.
o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei żelaznych. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
We "Wstąpię" do Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 136, poz. 1134) w ust. 11 w wierszu 8 zdanie rozpoczynające się od stów "bez względu na to i t. d." otrzymuje brzmienie następujące: "bez względu na to, czy odcinki te są oddzielone od siebie koleją prywatną, czy też koleją zagraniczną".
W części II tejże Taryfy "Postanowienia taryfowe" wprowadza się zmiany następujące:

W p. 18 w wierszu trzecim ustępu a) skreśla się słowa "drobnicowych, pół- lub" oraz zdanie ostatnie od słów "O ileby" aż do końca.

P. 67 otrzymuje brzmienie następujące:

"67. A. Srebro, złoto i platynę, monety i pieniądze metalowe i papierowe, papiery wartościowe, dokumenty, kamienie drogocenne, perły prawdziwe oraz wyroby złote, srebrne i platynowe przewozi się wyłącznie jako przesyłki pośpieszne i tylko pociągami osobowemi. Przewoźne oblicza się za wagę, rzeczywistą przesyłki, najmniej jednak za 1.000 kg. według opłat dla przesyłek pośpiesznych, podwyższonych o 100 %. Za przewóz tych kosztowności, na żądanie nadawcy, wyrażone w liście przewozowym, pociągiem pośpiesznym, przewoźne to podwyższa się o 50 %.

B. Następujące cenne przedmioty: kosztowne tkaniny z czystego jedwabiu, aksamit i tiul jedwabne (oprócz gazy jedwabnej młynarskiej), dywany kosztowne (np. dywany wschodnie oryginalne, gobeliny i t. d.), futra kosztowne w skórkach, błamach lub gotowe, mianowicie: bobry, foki, gronostaje, karakuły, kuny, lisy srebrzyste i niebieskie, łasice kanadyjskie, skunksy, sobole, szenszyle i wydry, pióra strusie i marubucie, rajery i olejek różany - przewozi się wyłącznie jako przesyłki pośpieszne według opłat dla przesyłek pośpiesznych" podwyższonych o 50 %. Za przewóz tych kosztowności, na żądanie nadawcy, wyrażone w liście przewozowym, pociągiem osobowym, przewoźne to podwyższa się o 50%, a pociągiem pośpiesznym o 100%".

W p. 70 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie następujące:

"70. Za przedmioty długości ponad 7 m., nadawane jako przesyłki półwagonowe, t. j. o wadze 5.000 kg. i wyżej, przewoźne oblicza się według taryf obowiązujących za wagę rzeczywistą przesyłki, najmniej jednak za 4.000 kg. od każdego zajętego wagonu według rubryki a) właściwej klasy wagonowej. Za całowagonowe przesyłki tychże przedmiotów przewoźne oblicza się również za wagę rzeczywistą według taryf obowiązujących, najmniej jednak za 7.500 kg. od każdego zajętego wagonu według rubryki b) właściwej klasy wagonowej".

P. 90 uzupełnia się zdaniem: "Za przewóz próżnych wagonów prywatnych, oznaczonych znakiem (w) i zaliczonych do taboru jednej z kolei polskich, opłaty się nie pobiera".

W p. p. 96 i 97 opłaty 15 i 20 groszy od osi i od kilometra podwyższa się do 30 i 40 groszy, a najmniejsza należność do 60.000 groszy.

W p. 98 w II Wykazie opłat miejscowych nazwy stacyj: "Podgórze - Płaszów" i "Podgórze-Wisła" zmienia się na "Kraków-Płaszów" i "Kraków Wisła".

W p. 99 norma zwyżki "50%" zmienia się na "25%", a zdanie drugie ustępu pierwszego otrzymuje brzmienie: "Za przewozy drzewa opałowego oraz za przewozy, dokonywane według taryf wyjątkowych (część V Taryfy), przewoźne oblicza się bez zwyżki opłat". W związku z tem skreśla się zdanie ostatnie tegoż ustępu pierwszego.

"W wykazie opłat dodatkowych" w p. 5 "Opłaty za załadowanie i t. d." w ust. b) p. 1) po słowach "pomosty przenośne" dodaje się "za zapory i zagrody przy przewozie zwierząt żywych".

W p. 7 tegoż Wykazu "Opłaty za przetrzymanie wagonu i t. d." w Uwadze 1 do działu II słowa: "Państwowy Urząd Naftowy" zmienia się na: "Mininisterstwo Przemysłu i Handlu".

W części III Taryfy "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" wprowadza się zmiany następujące:

W gr. 22 "Zwierzęta domowe" zdanie ostatnie w uwadze 8-ej otrzymuje brzmienie: "Przewoźne oblicza się za 10.000 kg.. według klasy VII rubryka b)".

W gr. 70 "Pierwiastki chemiczne i t. d." pozycję j) uzupełnia się nazwą "oraz akzol (rozczyn do przesycania podkładów)".

W gr. 85 "Len i konopie" w poz. c) klasa drobnicowa zmienia się z II na III.

W części V Taryfy "Taryfy wyjątkowe" (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 18, poz. 184 i № 30, poz. 303 i Na 35, poz. 376) wprowadza się zmiany następujące;

W tar. wyj. № 6-b na przewóz węgla (Dz. U. R. P. № 30, poz. 303),w p. 2 "Opłaty" po słowach "Szyb Sobieski" dodaje się "do stacyj kolei państwowych", a skreśla się natomiast końcowe słowa tegoż zdania" kolei państwowych i prywatnych".

W tar. wyj. № "12 na przewóz nawozów sztucznych (Dz. U. R. P. № 18, poz. 184) dodaje się w końcu uwagę treści następującej:

"Uwaga. Taryfę wyjątkową № 12 stosuje się również do przewozów soli potasowych kałuskich i stebnickich, wapna oraz siarczanu potasu do fabryki chemicznej "Azot" w Jaworznie".

W tar. wyj. № 18 na przewóz rudy (Dz. U. R. P. № 30, poz. 303) p. 1 "Obszar ważności" uzupełnia się stacjami nadania "Rokitno i Tomaszgród".

W tar. wyj. VIII na wywóz materjałów drzewnych w p. 1 "Obszar ważności" i w p. 3 "Warunki stosowania" po słowach; "w. m. Gdańska i do Gdyni" dodaje się w obu wypadkach słowa: "oraz do Zemgale".

W tar. wyj. XVII na wywóz zagranicę soli kuchennej (Dz. U. R. P. № 35, poz. 376) w p. 1 "Obszar ważności" po słowach: "Od stacji Gniezno" dodaje się nazwę stacji: "Wapno".

Wprowadza się nowe taryfy XX, XXI i XXII.

TARYFA WYJĄTKOWA XX.

Na przewóz cegły, dachówek, rur i sączków (dren) glinianych i piaskowych niepolewanych (z gr. 60).

1. Obszar ważności. Od wszystkich stacyj kolei polskich do stacyj na obszarze w. m. Gdańska.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się za łączną odległość przewozu:

za odległość od 1 do 200 km. - według klasy IX,

za odległość od 201 do 300 km. według jednakowej opłaty 70 groszy za 100 kg.,

powyżej 300 km. - według klasy E tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych.

TARYFA WYJĄTKOWA XXI.

Na przewóz bawełny (z gr. 84).

1. Obszar ważności. Z Gdyni i Gdańska do wszystkich stacyj kolei polskich.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki pół- i całowagonowe oblicza się według klasy III za łączną odległość przewozu.

TARYFA WYJĄTKOWA XXII.

Na przewóz surowca żelaznego (odlewniczego, zwierciadlanego), hematytu oraz stopów żelaznych (ferromangan, ferrosilicium i t. p.) z gr. 63.

1. Obszar ważności. Z Gdyni i Gdańska do wszystkich stacyj kolei polskich.

2. Opłaty. Za przesyłki całowagonowe przewoźne oblicza się za łączną odległość przewozu:

za surowiec żelazny - według klasy VIII, za hematyt i stopy żelazne - według klasy VII. W uwadze do Tablicy opłat przewozowych do taryf wyjątkowych, (Dz. U. R. P. № 35, poz. 376), oznaczonej **), po wyrazach "materjałów drzewnych" dodaje się: "oraz koksu i miału koksowego".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1924 r.
* Z dniem 1 czerwca 1924 r. na przewozy kolejami wąskotorowem, stosującemi taryfę towarową polskich kolei żelaznych, wyszczególnionemi w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 137, poz. 1156), rozciąga się nin. rozporządzenie, z odstępstwami i wyjątkami wynikającymi z § 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 1924 r. (Dz.U.24.44.474).