Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.624

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 15 października 1921 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. 1 Do taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt z dnia 1 czerwca 1920 r. (Dz. Ost z 1920 r. Ne 40, poz. 243), wraz z późniejszemi .uzupełnieniami i zmianami wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

W części II "Postanowienia taryfowe" (str. 609)

W punkcie 9 ust. A skreśla się słowa "przewożone pociągami -towa-rowemi przyspieszonemi lub pociągami mięszanemi" oraz wprowadzony poprzedniem uzupełnieniem ustąp (Dz. Ust. № 64, poz. 410 z 1921 r. str. 1089), rozpoczynający się od słów "Za przewóz całowagonowych przesyłek pospiesznych normalnych pociągami osobowemi ...." aż do końca.

Ust. B w tymże p. 9 pozycja f) (Dz. Ust. № 40, poz. 243, str. 609) uzupełnia się nazwami: "masło, niesolone, twaróg i śmietana", natomiast w tymże ust. B skreśla się słowa: "przewożone pociągami towarowemi przyspieszonemi lub pociągami mięszanemi".

P. 10 otrzymuje brzmienie następujące:

"10. Za przewóz przesyłek pospiesznych ulgowych pociągami osobowemi pospiesznemi przewoźne oblicza się według klasy dla przesyłek pospiesznych".

W punkcie 79 rozdziału XXIII podane w pozycjach c), d) i e) (Dz. Ust. 1920 r. № 51 poz. 313 str. 889 i Dz. Ust. № 43 z 1921 r., poz. 265 str. 617) opłaty: 100, 6, 160. 12 i 40 mk. zmienia się odpowiednio na 400, 24, 640, 48 i 160 mk.

W "Wykazie opłat dodatkowych".

Punkt 16 otrzymuje tytuł zmieniony na "Opłaty za dezynfekcję i oczyszczanie wagonów".

Wykaz odnośnych artykułów przepisów przewozowych (pod tytułem) uzupełnia się przez dodanie art. 80.

W zależności od tych zmian punkt 16 uzupełniony zostaje dalszerni ustępami.

"c) za oczyszczenie wagonu przez kolej w zastępstwie odbiorcy, z pozostałości wyładowanego towaru 100 mk.

d) za oczyszczenie wagonu z nawozu po przewozie zwierząt żywych 50 mk.

e) za wymycie wagonów 300 mk.

f) za nałożenie do wagonu jego części składowych 00 mk.

W części III "Nomenklatura i klasyfikacja towarów". (Dz. Ust 1921 r. №78 poz. 536).

W niżej wymienionych grupach nomenklatury dla przesyłek całowagonowych wyszczególnionych towarów "klasa V" zmienia się na "kl. spec":

Wgr.3"Obierzyny ziemniaczane".
""15"Odpadki z fabrykacji krochmalu".
""16"Osad z substancji roślinnych oleistych i fusy olejne".
""17"Wytłoki buraczane (wysłodziny) i inne odpadki cukrownicze
""18"Wytłoki kartoflane (ziemniaczane) i inne odpadki gorzelnicze".
""38"Oddzierki i wióry skórzane, rogowe i kościane, oraz ścięgna", i "Garbowiny".
""42Wszystkie przedmioty tej grupy.
""47"Wszystkie przedmioty tej grupy".
""48Wszystkie przedmioty tej grupy, oprócz rud złota, srebra i platyny.
""55"Kamienie surowe łupane, kruszone, nieobrobione".
""56"Wszystkieprzedmiotytejgrupy".
""57""""
""62""""

W gr. 22 i 23 "Zwierzęta domowe żywe" oraz "Drób i ptactwo domowe" oraz w gr. 24 "Zwierzęta dzikie" wszystkie opłaty jednostkowe, tak za przewóz zwierząt pojedynczych, jak i wagonowo, ulegają potrojeniu. W zależności od tego podnosi się z 20 do 60 mk. opłata podana w uwadze a) do grupy 22.

W gr. 64 dodaje się nowa pozycja "Cynk i ołów" z klasyfikacją I-I-II.

W części IV "Schematy taryfowe i tablice opłat przewozowych".

Dział A otrzymuje brzmienie następujące:

"CZĘŚĆ IV.

DZIAŁ A.

Schematy opłat taryfowych.

Klasa przesyłek pośpiesznych.

Przewoźne oblicza się po 50 mk. za każde 100 kilogramów i 10 kilometrów. Oprócz tego pobiera sie. stałą opłatą stacyjną w wysokości 40 mk. za każde 100 kg.

Klasa 1-sza przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się po 40 mk. za każde 100 kilogramów i 10 kilometrów. Oprócz tego pobiera się stalą opłatę stacyjną w wysokości 30 mk. ze każde 100 kg.

Klasa II-ga przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się po 30 mk. za każde 100 kilogramów i 10 kilometrów. Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 20 mk. za każde 100 kg.

Klasa III-cia przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się po 18 mk. za każde 100 kilogramów i 10 kilometrów. Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 10 mk. za każde 100 kg.

Klasa IV-ta przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się po 10 mk. za każde 100. kilogramów i 10 kilometrów. Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 10 mk. za każde 100 kg.

Klasa V-ta przesyłek zwyczajnych.

Od 1 do 100 km.-po 6 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 100 km.-60 mk.

Od 101 do 200 km.-60 mk. + po 5,00 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 200 km.-110 mk.

Od 201 do 400 km.-110 mk. + po 4,50 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 400 km.-200 mk.

Od 401 do 600 km-.-2C0 mk. + po 4,00 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 600 km.-280 mk.

Od 601 do 800 km. - 280 mk. + po 3,50 mk. za każde 10 km. i 100 kg, co czyni za 800 km.-350 mk.

Od 801 i więcej km.-350 mk. + po 3,00 mk za każde 10 km i 100 kg., co czyni za 1000 km.-410 mk.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 10 mk. za każde 100 kg.

Klasa specjalna przesyłek zwyczajnych.

Od 1 do 100 km. - po 5 mk. za każde 10 km. i 103 kg. co czyni za 100 km.- 50 mk.

Od 101 do 200 km.-50 mk. + po 4,50 mk. za każde 10 km, i 100 kg. co czyni za 200 km. -95 mk.

Od 201 do 400 km-95 mk. + po 4,00 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 400 km.-175 mk.

Od 401 do 600 km.-175 mk. + po 3,50 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 600 km-245 mk.

Od 601 do 800 km.-245 mk. + po 3,00 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 801 km.-305 mk.

Od 801 i więcej km. 305 mk. + po 2,50 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 1000 km.-355 mk.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatą stacyjną w wysokości 10 mk. za każde 100 kg.

Opłaty stacyjne za przewóz zwierząt.

Opłaty stacyjne za przewóz zwierząt domowych, drobin i zwierząt dzikich pobiera się w wysokości:

a) przy przesyłkach pojedynczych zwierząt:

koni, kuców, źrebiąt, mułów, osłów, oraz bydła rogatego rosłego- po 100 mk. od sztuki, wszystkich innych zwierząt - po 40 mk. od sztuki;

b) przy przesyłkach wagonowych-po 1000 mk. za wagon".

Część VI Taryfy zmienia się w sposób następujący:

"CZĘŚĆ VI.

TARYFA STACYJNA NA PRZEWÓZ ROPY NAFTOWEJ I JEJ POCHODNYCH.

Taryfa specjalna № 1.

A. Opłaty za przewóz kolejami państwowemi całowagonowych przesyłek zwyczajnych ropy naftowej w beczkach lub cysternach, pomiędzy niżej wymienionemi stacjami (z kopalń do rafinerji), oblicza się według tablicy następującej, za wagę rzeczywistą przesyłki, nie mniej jednak niż za 10.000 kg od listu przewozowego i wagonu:

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

B. Opłaty za przewóz tychże przesyłek kolejami prywatnemi, pomiędzy niżej wymienionemi stacjami, oblicza się według tablicy, następującej, również za wagę rzeczywistą przesyłki nie mniej jednak niż za 10.000 kg. od listu przewozowego i wagonu:

Do stacjiOpłaty w markach za 100 kg
Od stacjiKołomyjaPeczeniżyn SzczepanowskiSopówStebnik Saliny
Drohobycz---20
Kołomyja-3020-
Słoboda Rungurska Kopalnia403030-

Uwaga 1. Przewoźne za przesyłki pomiędzy stacjami kolei państwowych a prywatnych oblicza się według tablic powyższych oddzielnie za koleje państwowe (A) i oddzielnie za koleje prywatne (B).

Uwaga 2. Przesyłki powinny być nadawane za listami przewozowemi, adresowanemi do rafinerji nafty lub benzyny, położonych przy stacjach wyżej wymienionych.

W razie skierowania przesyłek na podstawie zlecenia dodatkowego nadawcy do stacji, nie wskazanych w niniejszej taryfie, przewoźne oblicza się według taryfy normalnej za całą odległość przewozową".

§  2. Powyższe zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów wchodzą w życie z dniem 1 listopada 1921 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 marca 1922 r. (Dz.U.22.18.157) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1922 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.